Thời sự văn nghệ

Vai trò ngành binh vận trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở B2

Ban binh vận Xứ ủy được thành lập (10-1954) khi Xứ ủy Nam bộ triển khai nghị quyết binh vận nhằm thực hiện công – nông – binh liên hiệp đấu tranh thi hành Hiệp định Genève.

Chánh sách binh vận nhân nghĩa, hợp lý – tình được mọi tầng lớp nhân dân nông thôn và đô thị hưởng ứng tham gia, tín đồ các giáo phái đồng tình ủng hộ. Lực lượng chánh trị, binh vận làm chủ nông thôn rộng lớn.

Ngô Đình Diệm tiến hành chiến tranh “Tố cộng – diệt cộng'; lê máy chém đi khắp nơi; nông thôn bị chà xát, bắn giết, bức nhục, bắt bớ, đọa đày vô cùng man rợ. Lực lượng cách mạng tổn thất nặng nề.

Lễ khánh thành bia tưởng niệm Ban Binh vận Trung ương Cục miền Nam tại tỉnh Đồng Nai

Lễ khánh thành bia tưởng niệm Ban Binh vận Trung ương Cục miền Nam tại tỉnh Đồng Nai

Vì lẽ sống còn, nhiều nơi phải tự vệ, khôi phục lại đội ngũ, lập đội võ trang, giành lại quyền làm chủ ở nông thôn – tạo khí thế mới.

Thi hành Nghị quyết IV tháng 11-1959 của Xứ ủy, lực lượng chánh trị, binh vận ở nông thôn có võ trang hỗ trợ ùn ùn nổi dậy giành chánh quyền cấp xã, phá các trại giam “dinh điền – trù mật” giải phóng nhiều vùng nông thôn rộng lớn, chi viện cho đô thị vùng lên đấu tranh đuổi Mỹ, lật Diệm thi hành Hiệp định Genève, mở ra cách đánh mới, tạo thế lực mới.

Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam ra đời ngày 20-12-1960.

Trung ương Cục miền Nam được thành lập ngày 27-3-1961.

Ban binh vận Xứ ủy được đổi thành Ban binh vận Trung ương Cục, có nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác binh vận, đào tạo đội ngũ cán bộ cho ngành, xây dựng lực lượng cách mạng trong ngụy quân, ngụy quyền; phục vụ Mặt trận và Chánh phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ban hành 3 chánh sách lớn về binh vận.

Từ thực tiễn đấu tranh, Đảng sớm tổng kết thành HAI CHÂN – BA MUI GIÁP CÔNG (Hai chân là lực lượng chánh trị, lực lượng quân sự và ba mũi là mũi quân sự, mũi chánh trị, mũi binh vận) phối hợp đánh địch. Đó vừa là đường lối vừa là phương châm chiến lược lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp đánh bại các chiến lược của Mỹ, làm thất bại các kế hoạch bình định, phá tan các loại hình ấp chiến lược, dẫn đến tổng công kích, tổng khởi nghĩa toàn thắng mùa xuân năm 1975.

Chánh sách binh vận được vận dụng nhuần nhuyễn trong 3 mũi giáp công, đã đập nát âm mưu thâm độc “dùng người Việt trị người Việt”; “làm tan rã tinh thần và tổ chức chánh quyền, quân đội địch, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc khởi nghĩa giành chánh quyền thắng lợi, ít đổ máu….” (NQ IV của Xứ ủy), góp phần quan trọng thực hiện chánh sách đại đoàn kết, hòa giải, hòa hợp dân tộc của Đảng.

Thông tri số 20 TT/75 ngày 15/8/1975 của Trung ương Cục đánh giá “… công tác binh vận đã góp phần quan trọng vào thắng lợi chung xứng đáng với nhiệm vụ chiến lược mà Đảng đã giao… nhiệm vụ công tác binh vận đã kết thúc…”.

Những thành quả của công tác binh vận trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vẫn mãi mãi là điểm son trong lịch sử giữ nước của dân tộc, đã kế thừa và phát huy sự nghiệp cao cả của ông cha là “Lấy nhân nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo” trong thời đại Hồ Chí Minh.

Ban binh vận Trung ương Cục được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng võ trang nhân dân. 

—————————————————-

Bài nẩy đã được khắc và dựng thành văn bia tại khu căn cứ cũ của Ban binh vận Trung ương Cục ở Tây Ninh.

LÊ QUANG ĐỨC

Nguyên ủy viên Ban binh vận

Đặc khu Sài Gòn – Gia Định

Ý Kiến bạn đọc