Thơ

Trăng thu

 

Ánh sáng gieo vàng cả mặt sân
Sương đêm vời vợi dải sông Ngân
Tình thu trong vắt trăng mười bốn
Giá chậm sang đông, bớt bão gần!

Lệ Thu

Ý Kiến bạn đọc