Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Tinh thần ngày Quốc khánh 2-9 niềm tự hào dân tộc

Bản Tuyên ngôn Độc lập bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 2 tháng 9 năm 1945 đã mở ra cho đất nước ta một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của tự do và độc lập.

Trong bản Tuyên ngôn Độc lập đọc trước quốc dân đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định với thế giới rằng: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập”. Bác cũng trịnh trọng tuyên bố: “Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đã ra đời”. Đây là nhà nước công – nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Từ đây, một kỷ nguyên mới đã mở ra cho dân tộc Việt Nam. Kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đây là kết quả tất yếu của một dân tộc đã “Rũ bùn đứng dậy sáng lòa”. Phấn khởi và tự hào, tất cả mọi công dân Việt Nam bắt tay vào sự nghiệp đấu tranh đầy gian khổ hy sinh, không tiếc của cải và cả xương máu của mình, vừa kháng chiến vừa kiến quốc. Chấm dứt chế độ đô hộ của phát xít Nhật và thực dân Pháp mà còn chấm dứt chế độ phong kiến, đưa đất nước Việt Nam bước sang thời kỳ lịch sử mới, đó là nền Dân chủ Cộng hòa để từ sức mạnh của một đất nước độc lập ấy, chúng ta vẫn tiếp tục cuộc kháng chiến giữ nước để bảo vệ thành quả cách mạng. 68 năm qua là cả một quá trình phấn đấu hy sinh không gì so sánh nổi của cả dân tộc để bảo vệ và xây dựng nên Tổ quốc Việt Nam hôm nay. Trải qua 68 năm, ý Đảng, lòng dân đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, con thuyền cách mạng Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn để vượt trùng khơi hòa ra biển lớn. 68 năm ấy, tinh thần đoàn kết muôn người như một đã giúp Việt Nam làm nên chiến thắng hai đế quốc hùng mạnh và đang khẳng định vị thế của mình ngày càng cao trên trường quốc tế. Bài học đoàn kết từ Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 1945 mãi vẫn còn nguyên giá trị đối với sự nghiệp xây dựng đất nước hôm nay. Đặc biệt, khi toàn Đảng, toàn dân đang quyết tâm thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Hơn 3 thập kỷ sau ngày đất nước thống nhất và sau hơn 26 năm đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, chúng ta đã vượt qua thử thách để tìm ra con đường đi lên. Việt Nam được bạn bè thế giới mến phục, coi là biểu tượng của sự phát triển kinh tế, ổn định xã hội, tinh thần chiến thắng đói nghèo, đề cao nhân nghĩa trong thế kỷ XXI. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, Việt Nam có nhiều cơ hội để phát triển, đồng thời đang phải đối mặt với nhiều thách thức, bởi cuộc sống của người dân luôn phải chịu đựng những rủi ro bất ngờ do thiên tai, bão lũ gây ra. Vì vậy, việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội là một yêu cầu bức thiết nhằm bảo đảm ổn định chính trị, xã hội và sự phát triển của đất nước. Cách đây 68 năm, khi vận nước hết sức khó khăn, nhân dân ta với một niềm tin vào Đảng và Nhà nước cách mạng Việt Nam đã không chỉ vượt qua “sóng gió” mà còn gặt hái nhiều thành quả quan trọng. Phát huy tinh thần ấy, hơn lúc nào hết mỗi người dân phải đặt niềm tin tuyệt đối, tập trung thống nhất, đoàn kết ủng hộ các giải pháp của Đảng và Nhà nước để vượt qua thử thách, tiếp tục chớp lấy thời cơ để phát triển đất nước. Một trong những truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, đó là càng khó khăn thì càng bình tĩnh, càng gắn bó, đoàn kết và càng thông minh, để vượt qua. Điều đó, đã cho chúng ta niềm tin rằng: Nếu chúng ta nghiêm túc nhìn thẳng vào những yếu kém, khắc phục những hạn chế, tồn tại, tạo sự đồng thuận trong xã hội, thống nhất trong Đảng, củng cố niềm tin thì không khó khăn nào chúng ta không vượt qua. Trong tâm khảm của mỗi người dân Việt Nam không ai không khỏi tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam ở trong nước cũng như ở ngoài nước, càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình. Nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

Dù cho năm tháng qua đi, nhưng tinh thần của Tuyên ngôn Độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 vẫn đời đời bất diệt trong tâm hồn mỗi người dân Việt Nam hôm nay và mãi mãi mai sau.

Võ Hoàng Nam
(Ninh Hòa – Khánh Hòa)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 465

Ý Kiến bạn đọc