Trong nước

Phát triển văn hóa – thể thao – du lịch giai đoạn 2016-2020

Trong giai đoạn 5 năm (2016-2020), nhiệm vụ đặt ra đối với ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch là rất lớn. Trong đó nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016 là: Chủ động xây dựng chương trình hành động của ngành để khẩn trương thực hiện ngay các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển văn hóa, thể thao và du lịch được Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đề ra. Thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và các nhiệm vụ chính trị trọng đại trong năm 2016. Trước mắt, trong tháng 1/2016, phát động tháng cao điểm các hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tiếp tục thực hiện tích cực, có hiệu quả việc triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013. Tập trung xây dựng và hoàn thiện dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc chương trình xây dựng pháp luật và các văn bản, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2016 đảm bảo chất lượng, tiến độ. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là các thủ tục hành chính; ứng dụng hiệu quả khoa học, công nghệ, phương tiện hiện đại trong thực hiện nhiệm vụ công tác. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, trọng tâm là các lĩnh vực: lễ hội, di sản, biểu diễn nghệ thuật, du lịch, thể thao. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở…

Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch cũng đã tổ chức Tổng kết công tác năm 2015 và có kết luận rằng: – Ngành văn hóa, thể thao và du lịch cả nước trong năm 2015 đã đoàn kết, nỗ lực, chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, với tinh thần “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phát triển”, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và kế hoạch công tác năm 2015, thiết thực đóng góp vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm an sinh xã hội của Chính phủ và của cả nước. 100% các văn bản, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoàn thành đúng tiến độ, các giá trị văn hóa dân tộc, công tác bảo tồn, phát huy giá trị của các di sản văn hóa tiếp tục đạt được những thành tựu quan trọng, trong năm có 2 di sản văn hóa của Việt Nam được UNESCO ghi danh; Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng 11 di tích quốc gia đặc biệt và 25 hiện vật và nhóm hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia; có 56 di tích cấp quốc gia, 43 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được công nhận; các chương trình nghệ thuật phục vụ tốt các ngày lễ lớn của đất nước, các sự kiện của ngành; có 617 Nghệ nhân ưu tú, 102 Nghệ sĩ nhân dân, 385 Nghệ sĩ ưu tú được Chủ tịch nước phong tặng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các cơ chế, chính sách, chế độ đối với nghệ nhân, nghệ sĩ. Công tác quản lý và tổ chức lễ hội đạt được nhiều kết quả, trách nhiệm của các cấp chính quyền, Ban Tổ chức, Ban Quản lý lễ hội được nâng cao, ý thức thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội của người dân có nhiều chuyển biến tích cực; kịp thời chấn chỉnh một số lễ hội phản cảm được dư luận và xã hội đồng tình. Công tác chấm điểm việc quản lý và tổ chức lễ hội bước đầu đạt kết quả tốt. Các hoạt động văn hóa cơ sở, vùng núi, biên giới có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ đã hoàn thành. Nhiều hoạt động trong lĩnh vực gia đình được triển khai có hiệu quả thiết thực, truyền thông về gia đình và công tác gia đình tiếp tục được đẩy mạnh ở Trung ương và địa phương với hình thức đa dạng, nội dung phong phú. Thể thao Việt Nam tiếp tục thi đấu và giữ vững thành tích tại Đại hội Thể thao khu vực, công tác đào tạo, bồi dưỡng vận động viên tài năng các môn Olympic được chú trọng đầu tư, nhiều vận động viên đạt thành tích chuẩn tham dự Olympic; lần đầu tổ chức thành công ngày Chạy Olympic vì sức khỏe nhân dân năm 2015, thu hút trên 4 triệu người tham gia. Du lịch tiếp tục khẳng định vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, đón gần 8 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 57 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ du lịch đạt 337.830 tỷ đồng tạo tiền đề căn bản để trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước vào năm 2020.

Bên cạnh những thành tựu ngành đã đạt được trong năm 2015, vẫn còn những hạn chế, yếu kém như: Công tác tu bổ, tôn tạo di tích từ nguồn vốn xã hội hóa; công tác quản lý và tổ chức lễ hội; công tác quản lý các di sản thế giới; công tác quản lý và chấn chỉnh sai phạm trong thi người đẹp trong nước và quốc tế; công tác quản lý và thực thi pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan; công tác phối hợp liên ngành trong phòng, chống bạo lực gia đình; công tác xã hội hóa hoạt động văn hóa, thể thao; việc vận hành, khai thác các thiết chế, công trình thể thao sau khi tổ chức các sự kiện thể thao; việc đa dạng hóa và nâng cao chất lượng, sản phẩm, dịch vụ du lịch…

Tuấn Anh (ghi chép)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 387

Ý Kiến bạn đọc