Giới thiệu sách

Nhà xuất bản Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh giới thiệu sách mới

Kỷ Niệm 75 Năm Ngày Cách Mạng Tháng Tám Thành Công (19/8/1945 – 19/8/2020)

 

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2020), một ấn phẩm đặc biệt về thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám 1945 với cái tựa “Cách mạng Tháng Tám 1945 – Thắng lợi vĩ đại đầu tiên của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX” của tác giả GS.TS – Nhà giáo Nhân dân Trịnh Nhu (nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) và PGS.TS Trần Trọng Thơ (Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng) vừa được NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh phát hành.

So-609--NXB-Tong-Hop-Tp-Ho-Chi-Minh-gioi-thieu-sach-moi---Anh-1

Sách gồm có 450 trang, với 6 chương chính: Vận mệnh dân tộc nguy vong dưới ách thống trị Pháp – Nhật và chủ trương “thay đổi chiến lược” của Đảng Cộng sản Đông Dương; Khơi dậy và quy tụ các nguồn lực dân tộc phục vụ nhiệm vụ cứu quốc; Đấu tranh chính trị chuyển lên kết hợp với đấu tranh vũ trang; “Kháng Nhật cứu nước”; Toàn quốc tổng khởi nghĩa “đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”; Cách mạng Tháng Tám sự kiểm nghiệm giá trị lý luận cách mạng giải phóng dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam tầm vóc và bài học kinh nghiệm.

Nội dung các chương sách nghiên cứu từ thời điểm cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ II nổ ra (tháng 9-1939). Nhấn mạnh đường lối đúng đắn của Đảng Cộng sản Đông Dương đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng trước tiên, huy động tối đa sức mạnh dân tộc chuẩn bị lực lượng mọi mặt và chớp thời cơ tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi.

Theo Ban biên soạn NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, đã có nhiều công trình nghiên cứu của nhiều tác giả trong nước và nước ngoài về Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Theo nhận định của các nhà nghiên cứu lịch sử, với tầm vóc, ý nghĩa to lớn, ảnh hưởng lan tỏa sâu rộng và giá trị lâu bền, Cách mạng Tháng Tám vẫn còn chứa đựng nhiều sự kiện cần được tái hiện, nhiều vấn đề lịch sử cần được luận giải thấu đáo, nhiều kinh nghiệm lịch sử cần được đúc kết và vận dụng cho hiện tại và tương lai. Từ nhận thức trên, nhóm biên soạn đã làm sáng rõ hơn một số vấn đề lịch sử trong toàn bộ tiến trình vận động Cách mạng Tháng Tám. Tuy nhiên, bên cạnh việc nhấn mạnh những thành công vô cùng lớn lao của Cách mạng Tháng Tám, cuốn sách cũng phản ánh và luận giải rõ những hạn chế về quan điểm tiến hành cách mạng, về công tác xây dựng Đảng ở một số cấp bộ; chỉ rõ những khuyết điểm trong đấu tranh chống khủng bố và lãnh đạo khởi nghĩa ở một số địa phương.

Với những tư liệu sống động, “Cách mạng tháng Tám 1945 – Thắng lợi vĩ đại đầu tiên của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX” đã phục dựng lại bức tranh 75 năm trước để giúp ta ghi nhớ, tự hào về sự kiện trọng đại của lịch sử dân tộc. 75 năm qua được kiểm nghiệm bằng những thắng lợi vĩ đại của chiến tranh nhân dân chống chiến tranh xâm lược, bảo vệ Tổ quốc, bằng những thành tựu quan trọng của sự nghiệp xây dựng đất nước theo đường lối đổi mới mà nhân dân ta đã và đang tiến hành. Cũng từ thắng lợi đó, chế độ cộng hòa dân chủ thiết lập trên đất nước ta, quốc hiệu Việt Nam được khôi phục; những giá trị văn hóa cao đẹp của nước Việt Nam giàu truyền thống văn hiến được giành lại, chủ nghĩa yêu nước Việt Nam phát triển lên tầm cao mới, dồi dào xung lực chiến đấu và chiến thắng, khẳng định xu thế phát triển và tạo nên sức bật mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam theo con đường cách mạng do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn là xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh và hướng tới chủ nghĩa xã hội. Xác lập và nâng cao vị trí quốc tế của dân tộc Việt Nam trong hàng ngũ các dân tộc tiên phong trên thế giới đấu tranh phá bỏ nô dịch dân tộc, xây dựng nền độc lập bền vững gắn kết chặt chẽ với tự do, dân chủ và hạnh phúc của nhân dân, với bình đẳng và tiến bộ xã hội. Do vậy, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 mang tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa sâu sắc, cao đẹp như một mốc son chói lọi trong lịch sử phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, giải phóng thuộc địa trên thế giới.

Lê Văn – Đinh Thủy
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 609

Ý Kiến bạn đọc