Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi - Mục con

Mấy suy nghĩ về phản động và phòng, chống phản động

Theo “Bách khoa toàn thư mở Wikipedia”, “phản động” được dùng để chỉ ý kiến hoặc hành động phản đối, chống đối các phong trào chính trị hoặc phong trào xã hội được cho là đúng đắn, tiến bộ. Trái nghĩa với “phản động” là “cách mạng”, “tiến bộ”. “Phản động” được dùng lần đầu tiên sau Cách mạng Pháp, khi mà nhiều người ủng hộ chế độ quân chủ Pháp bị xem là “phản động” tức là đi ngược “trào lưu tiến hóa” ở nước Pháp lúc bấy giờ.

“Phản động” hiểu theo nghĩa chung nhất là những suy nghĩ, quan điểm, hành động, việc làm cản trở, kìm hãm sự phát triển, tiến bộ của xã hội và loài người. Những quan điểm, hành động “phản động” thường xuất hiện ở các cá nhân, các nhóm người và cao hơn là ở các tổ chức nhất định. Quan điểm về “phản động” chịu sự chi phối của ý thức hệ thống trị, gắn với điều kiện, hoàn cảnh lịch sự cụ thể của mỗi quốc gia, dân tộc.

Bản chất của “phản động” là phản nhân văn, phản tiến bộ, phá hoại sự phát triển của xã hội, của loài người. Bất cứ một quốc gia, dân tộc và xã hội nào, bên cạnh nhiệm vụ xây dựng, kiến thiết cũng cần phải cảnh giác đấu tranh chống lại các quan điểm, hoạt động gọi là “phản động”.

Ở Việt Nam, Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ tư tưởng thống trị. Trong sự nghiệp kháng chiến, cứu nước, hệ tư tưởng ấy đã soi sáng con đường cách mạng Việt Nam, đưa sự nghiệp giải phóng dân tộc đến ngày toàn thắng. Ngày nay, trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đổi mới và hội nhập quốc tế, kiên định Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn là vấn đề có tính nguyên tắc. Đứng vững trên lập trường ấy, có thể chỉ ra những biểu hiện của “phản động” bao gồm:

1. Chủ nghĩa Mác – Lênin là kết quả của sự kế thừa những thành quả tư tưởng của nhân loại. Bản chất nhân văn, cách mạng và khoa học của nó là không thể bác bỏ. Vai trò của nó trong đời sống xã hội, nhất là góp phần thúc đẩy sự phát triển tiến bộ của xã hội loài người là không thể phủ nhận. Do đó, phủ nhận sạch trơn Chủ nghĩa Mác – Lênin, xuyên tạc bản chất tốt đẹp của nó là phản động.

2. Chủ nghĩa xã hội về bản chất là chế độ xã hội tốt đẹp, là mong muốn của các dân tộc và nhân loại yêu chuộng hòa bình, tiến bộ trên thế giới. Chủ nghĩa xã hội hiện nay đang lâm vào thoái trào do con đường đi đến chủ nghĩa xã hội còn đầy gian nan, thử thách phía trước nhưng vai trò của chủ nghĩa xã hội hiện thực trong lịch sử cũng như bản chất tốt đẹp của nó sẽ mãi mãi được lịch sử nhân loại ghi nhận. Vì vậy, phủ nhận thành quả của chủ nghĩa xã hội hiện thực, xuyên tạc, bóp méo bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa là phản động.

3. Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất của thế giới, Nhà tư tưởng lỗi lạc của dân tộc. Một tấm gương về đạo đức cách mạng trong sáng, phong cách giản dị, khiêm tốn vô song. Dưới ánh sáng của Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, toàn thể dân tộc đã chung một ý chí, chung một tấm lòng, anh dũng, kiên cường đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Chính vì lẽ đó, bôi nhọ, bóp méo cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ kính yêu, phủ nhận, xuyên tạc Tư tưởng Hồ Chí Minh là phản động.

4. Từ ngày 3 tháng 2 năm 1930 đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của toàn thể dân tộc Việt Nam. Quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng dẫu có thời điểm phạm khuyết điểm, sai lầm nhưng có một thực tế, cũng là bài học không thể bác bỏ đó là, Đảng Cộng sản Việt Nam chính là nhân tố hàng đầu quyết định sự toàn thắng của công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa. Qua những thành tựu mà đất nước đạt được trong sự nghiệp đổi mới từ năm 1986 đến nay, uy tín, vị thế của nước ta trên vũ đài chính trị thế giới và từ quyết tâm cao độ của Đảng ta trong cuộc chiến chống tham nhũng, đẩy lùi sự thoái hóa, biến chất trong cán bộ, đảng viên của Đảng hiện nay, có thể nói, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn xứng đáng là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và toàn xã hội. Đó là nguyện vọng của toàn dân và Hiến pháp năm 2013 cũng đã ghi nhận. Vì thế, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng, nói xấu Đảng, đòi đa đảng đối lập, đòi Đảng Cộng sản Việt Nam từ bỏ vai trò lãnh đạo, chia rẽ sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng là phản động.

5. Quân đội của bất kỳ quốc gia, dân tộc nào cũng phải tuyệt đối trung thành, phục vụ Tổ quốc, Nhân dân, nhưng thực tế cũng chỉ ra rằng không có quân đội nào mà không mang bản chất giai cấp, không có quân đội nào gọi là “trung lập” và càng không thể có cái gọi là “Quân đội đứng ngoài chính trị”. Quân đội Nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của toàn thể dân tộc Việt Nam tổ chức sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Chức năng, nhiệm vụ của Quân đội Nhân dân Việt Nam là phục vụ cho mục tiêu lý tưởng của Đảng – cũng là nguyện vọng của toàn thể dân tộc, đó là độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Quân đội theo nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng. Sự trưởng thành, lớn mạnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam là nhờ có sự lãnh đạo của Đảng. Do vậy, đối với Quân đội Nhân dân Việt Nam, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân cũng là trung thành với Đảng và ngược lại. Do vậy, mọi âm mưu, hành động đòi Đảng từ bỏ vai trò lãnh đạo Quân đội, yêu cầu Quân đội “trung lập”, “đứng ngoài chính trị” là phản động.

6. Tự do, dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo vừa là quyền cơ bản, thiêng liêng của mỗi con người, vừa là giá trị cao đẹp của mỗi quốc gia, dân tộc. Tuy nhiên, nội hàm của tự do, dân chủ, nhân quyền không phải muốn làm gì thì làm, nó phải được giới hạn, nhất định phải được giới hạn và giới hạn đó chính là Hiến pháp, pháp luật, không riêng gì ở Việt Nam mà bất kỳ quốc gia nào trên thế giới cũng thế. Đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền là hành động cao đẹp. Trong cuộc chiến đấu chống lại chủ nghĩa thực dân, đế quốc ít có dân tộc nào kiên cường như dân tộc Việt Nam. Ở Việt Nam, câu nói “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” đã thành chân lý. Ngày nay, Hiến pháp 2013 của Việt Nam ghi nhận đầy đủ các quyền của con người, Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam đã và đang làm hết sức mình nhằm xây dựng một xã hội “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Đáng tiếc là, ở Việt Nam hiện nay, vẫn có một số cá nhân, tổ chức xuất phát từ những động cơ, mục đích riêng, họ đã và đang “rêu rao” rằng Việt Nam vi phạm nhân quyền, vi phạm dân chủ và tự do tôn giáo. Và dù xuất phát từ động cơ, mục đích gì, nhưng việc lợi dụng tự do, dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo để gây rối, kích động gây rối làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đi ngược lại lợi ích của đất nước, dân tộc và của Nhân dân là phản động.

7. Tham ô, lãng phí, quan liêu là phản động. Bác Hồ từng nói “Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu, dù cố ý hay không, cũng là bạn đồng minh của thực dân và phong kiến. Vì nó phá hoại đạo đức cách mạng của ta là cần, kiệm, liêm, chính”. Trong ba kẻ thù tham ô, lãng phí, quan liêu, Bác cho rằng, tham ô là kẻ thù nguy hiểm nhất, bởi nó là hành động xấu xa nhất, tội lỗi đê tiện nhất trong xã hội. Tội lỗi ấy cũng nặng như tội lỗi Việt gian, mật thám.

8. Trù dập người tài cũng là phản động. Trước hết, người tài muốn nói ở đây không chỉ là người có thực tài mà còn phải thật sự có đạo đức, có khát vọng, tâm huyết. Họ muốn cống hiến, phục vụ đất nước, phục vụ Nhân dân song vì những tư tưởng hẹp hòi, cục bộ, định kiến khiến họ trở thành những người “ngồi chơi xơi nước”. Để “chảy máu chất xám” là tổn thất lớn cho đất nước, nhưng trù dập người tài thì thật sự là một việc làm phản động. Bởi lẽ, như Thân Nhân Trung cách đây hơn 500 năm đã nói: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu, rồi xuống thấp”.

Chống phản động là việc làm cấp thiết và thường xuyên. Muốn làm tốt việc này cần thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ kính yêu: Lấy xây dựng, lấy giáo dục là chính kết hợp với việc trừng trị thích đáng những kẻ cố tình phá hoại. Bằng các loại phương tiện thông tin truyền thông, cần đẩy mạnh việc tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp Nhân dân về âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, để mỗi người dân nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng. Tuyên dương, tuyên truyền, nhân rộng những cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến, những việc làm hay, ý nghĩa, lối sống tốt, những cử chỉ và hành động cao đẹp trong toàn xã hội. Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực trong đời sống xã hội. Có cơ chế kiểm soát thông tin, kịp thời định hướng, điều chỉnh dư luận trước các thông tin xấu độc và xử lý nghiêm khắc các phần tử phản động cố ý phá hoại sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

Nguyễn Đức Nhuận
(Đại học Nguyễn Huệ, Đồng Nai)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 480

Ý Kiến bạn đọc