Người tốt - Việc tốt

Lời Bác ngày này năm xưa

 

Ngày 30/5/1949

“Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ,Thu, Đông.
Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc.
Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính.
Thiếu một mùa, thì không thành trời.
Thiếu một phương, thì không thành đất.
Thiếu một đức, thì không thành người”

(Bài viết “Thế nào là Cần”, bút danh Lê Quyết Thắng, đăng trên báo Cứu quốc, số 1255, ra ngày 30/5/1949).

- Cần, kiệm, liêm, chính là những phẩm chất cần phải có của mỗi con người, giống như quy luật tất yếu của tự nhiên. Mỗi người, nhất là những người có vị trí ảnh hưởng đối với xã hội, đối với cộng đồng phải luôn phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện và thực hành theo 4 đức: cần, kiệm, liêm, chính; thiếu một đức tính cũng không thành người.

- Những lời dạy của Hồ Chí Minh về vai trò của cần, kiệm, liêm, chính đối với sự phát triển toàn diện con người cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

Đây là những cơ sở khoa học, cách mạng để Đảng ta vận dụng trong chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa có đức, vừa có tài, vượt qua mọi cám dỗ, khó khăn, để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân.

Ngày 31/5/1956

“Tiền đồ của mỗi người nằm trong tiền đồ của cách mạng, của dân tộc”.

(Bài nói chuyện tại Đại hội Chiến sĩ thi đua ngành thương nghiệp lần thứ nhất được tổ chức từ ngày 31/5 đến 5/6/1956, tại Hà Nội).

- Lời của Bác khẳng định lợi ích của dân tộc phải được đặt lên trước lợi ích của cá nhân: nước độc lập thì ai cũng được tự do; nếu mất nước thì ai cũng làm nô lệ. Cách mạng giải phóng dân tộc giành được thắng lợi, không chỉ dân tộc được giải phóng mà các giai cấp, tầng lớp trong xã hội cũng được giải phóng. Quan điểm đó đã góp phần khơi dậy, phát huy sức mạnh của mỗi cá nhân và cả cộng đồng đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

- Hiện nay, quan điểm của Người về đặt lợi ích chung của dân tộc, của Đảng, của nhân dân lên trên lợi ích của cá nhân càng có giá trị thực tiễn sâu sắc; là nội dung, phương hướng rèn luyện đạo đức của mỗi người theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Ngày 1/6/1946

“Đồng bào Nam bộ là dân nước Việt Nam.

Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi”.

(Thư gửi đồng bào Nam bộ, đăng trên Báo Cứu quốc, số 255 ngày 1/6/1946).

- Đầu năm 1946, đất nước ta đứng trước muôn vàn khó khăn, thử thách, nhất là nguy cơ thực dân Pháp quay trở lại xâm lược. Trước khi lên đường sang Paris để mở cuộc đàm phán chính thức với Chính phủ Pháp, Người đã gửi thư bày tỏ sự đồng cảm và khơi dậy niềm tin của đồng bào Nam bộ vào thắng lợi tất yếu trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. 

- Hiện nay, tình hình quốc tế và trong nước có những thay đổi nhanh chóng, đan xen giữa thời cơ và thách thức; song Đảng ta luôn nhất quán với tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội của Chủ tịch Hồ Chí Minh; phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và tiềm năng, sức sáng tạo của nhân dân; đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, khoan dung để tập hợp, đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước; tăng cường quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước, tạo sinh lực mới của khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” làm điểm tương đồng; tôn trọng những điểm khác biệt không trái với lợi ích chung của quốc gia, dân tộc.

So-550--Loi-Bac-ngay-nay-nam-xua---Anh-1
Hồ Chủ tịch về thăm nhân dân xã Tân Phong, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc (12/2/1956).
(Nguồn: caobang.gov.vn).

Ngày 2/6/1949

“Sự thành công phần lớn là do các cán bộ, vậy các cán bộ phải cố gắng hơn mọi người để làm kiểu mẫu cho mọi người”.

(Thư gửi Quân đội quốc gia, dân quân và công nhân quốc phòng, đăng trên Báo Cứu quốc, số 1.258, ngày 2/6/1949).

- Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Cán bộ là cái gốc của mọi việc”, muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém; Người đã dày công tổ chức, đào tạo, rèn luyện, xây dựng được một đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác tốt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

- Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn coi cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của dân tộc, chế độ và là khâu then chốt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Ngày 3/6/1955

“Đồng bào miền Bắc tuy có khó khăn do chiến tranh để lại, nhưng ai cũng an cư lạc nghiệp, được hưởng tự do dân chủ và phấn đấu cho một tương lai vẻ vang. Cho nên đồng bào miền Bắc càng phải thương xót và phải giúp đỡ đồng bào miền Nam đấu tranh”.

(Bài viết “Nhà triệu phú biến thành người ăn xin”, ký tên C.B, đăng trên Báo Nhân dân, số 457, ngày 3/6/1955).

- Trong điều kiện chiến tranh, đất nước tạm thời chia cắt hai miền Nam – Bắc, miền Bắc đã hoàn toàn giải phóng và đi lên xây dựng một chế độ xã hội mới – chế độ xã hội chủ nghĩa; còn đồng bào miền Nam bắt đầu bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhiều gia đình mất hết nhà cửa, của cải, mất tự do, trở thành nghèo đói. Thấu hiểu hoàn cảnh của đồng bào miền Nam, Bác Hồ kêu gọi tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong khó khăn, hoạn nạn, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, chia sẻ những khó khăn của nhân dân miền Nam trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

- Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân cả nước vẫn luôn phát huy truyền thống đoàn kết, cùng hướng về đồng bào mỗi khi bị thiên tai, hoạn nạn, bão lũ… với tinh thần “thương người như thể thương thân ”, “chia sẻ ngọt bùi”, “lá lành đùm lá rách”… đó chính là đạo lý, là truyền thống, là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần đoàn kết, nhân văn, nhân đạo cao cả của dân tộc ta và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Ngày 4/6/1952

“Lao động là sự nghiệp quang vinh, vẻ vang, vui thú và anh dũng”.

(Bài viết “Đạo đức lao động”, đăng trên Báo Cứu quốc, số 2092, ngày 4/6/1952)

- Trong những năm kháng chiến, kiến quốc vô cùng khó khăn và gian khổ để đảm bảo cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi toàn dân thi đua lao động thì kháng chiến sẽ mau thắng lợi, kiến quốc sẽ mau thành công.

- Ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, lời dạy trên vẫn còn nguyên giá trị, là tư tưởng chỉ đạo, động viên, cổ vũ để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, lao động sáng tạo, tiếp thu khoa học kỹ thuật tiên tiến, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Ngày 5/6/1951

“Tình báo là tai mắt. Tai phải tỏ, mắt phải sáng, thì đầu óc định kế hoạch mới đúng. Đầu óc định đúng, thì chân tay hành động mới kịp thời. Ta tai mắt sáng tỏ, kế hoạch đúng sát, hành động kịp thời, thì ta nhất định thắng địch”.

(Thư gửi Hội nghị tình báo, ngày 5/6/1951).

- Lời dạy thể hiện sự quan tâm, động viên đối với quân đội nói chung, ngành tình báo quốc phòng; đồng thời đúc rút sâu sắc tư tưởng, phương châm chỉ đạo hoạt động đối với lực lượng tình báo quốc phòng, nhắc nhở mỗi cán bộ, chiến sĩ thực thi nhiệm vụ tình báo phải luôn tinh thông về mọi mặt, giữ vững định hướng chính trị, mưu trí, sáng tạo, hành động mau lẹ, kịp thời, bảo đảm bí mật, bất ngờ thì ắt thắng lợi.

- Hiện nay, lời dạy của Bác vẫn có giá trị sâu sắc, là tư tưởng chỉ đạo, phương châm hành động cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta luôn quan tâm xây dựng, phát triển ngành tình báo của nước nhà; đồng thời cũng là yêu cầu đối với ngành tình báo phải không ngừng nâng cao chất lượng toàn diện, đáp ứng được đòi hỏi của sự nghiệp cách mạng trong tình hình mới.

Thái Duy Quyên
(Ban Tuyên giáo TU Kiên Giang)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 550

Ý Kiến bạn đọc