Trong nước

LH các Hội VH-NT TP.HCM tổng kết hoạt động năm 2016

Liên hiệp các Hội Văn học – Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh (gọi tắt là Liên hiệp Hội) vừa tổ chức tổng kết công tác hoạt động trong năm 2016, theo đó Liên hiệp Hội cùng các Hội thành viên và các đơn vị trực thuộc đã nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra. Qua bình xét cuối năm trong Khối thi đua 19, Liên hiệp Hội được đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Ủy ban Nhân dân Thành phố. Mối quan hệ của các tổ chức thuộc Liên hiệp, cũng như sự phối hợp hoạt động giữa Liên hiệp, các Hội thành viên với các cơ quan, đơn vị có liên quan ngày càng chặt chẽ và hiệu quả hơn. Khả năng làm tham mưu, phục vụ của các bộ phận thường trực, Văn phòng cũng có nhiều chuyển biến tích cực.

Ban-chap-hanh-moi---nhiem-ky-2015-2020
Ban chấp hành mới – nhiệm kỳ 2015-2020.

Liên hiệp Hội cũng báo cáo những mặt hạn chế, tồn tại, trong đó có công tác chính trị tư tưởng nhìn chung chưa đáp ứng được nhu cầu về thông tin, thời sự của văn nghệ sĩ trong tình hình còn nhiều diễn biến phức tạp trong đời sống xã hội cũng như trên lĩnh vực văn học – nghệ thuật; Tình trạng lưu hành văn hóa phẩm độc hại và tuyên truyền quan điểm sai trái, lệch lạc vẫn chưa được ngăn chận hiệu quả. Gần đây, hoạt động của một số nghệ sĩ từ nước ngoài về gây nên nhiều dư luận trái chiều. Trong khi đó, việc sáng tác văn học – nghệ thuật chưa có nhiều tác phẩm chất lượng cao, việc quảng bá tác phẩm cũng còn nhiều hạn chế. Việc tiếp nhận và phân bổ kinh phí đầu tư hỗ trợ sáng tác năm 2016 cho các Hội có bị chậm trễ, gây khó khăn cho kế hoạch tổ chức vận động sáng tác; Công tác lý luận – phê bình vẫn còn nhiều hạn chế. Công tác quảng bá tác phẩm tuy đã được quan tâm hơn nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu giới thiệu nhiều tác phẩm lớn có giá trị đến với đông đảo công chúng; Có trường hợp nội bộ Ban chấp hành Hội thành viên có biểu hiện mất đoàn kết, hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo (như ở Hội Nhà văn Thành phố); Việc quản lý, sử dụng và khai thác trụ sở 81 Trần Quốc Thảo dù đã có nhiều cố gắng nhưng nhìn chung còn lúng túng, bước đầu mới cân đối được nguồn thu để trang trải các chi phí vận hành tòa nhà, chưa có tích lũy để duy tu, bảo dưỡng lâu dài.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2017, nhà thơ Lê Tú Lệ, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Văn học – Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh cho biết, sẽ triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công Tết Mậu Thân (Xuân 1968-2018). Bên cạnh đó, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho văn nghệ sĩ trẻ bằng nhiều hình thức mà trọng tâm là tổ chức Về nguồn và các hoạt động giáo dục truyền thống gắn với chào mừng kỷ niệm 50 năm Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968-2018). Tham mưu lãnh đạo thành phố xây dựng Đề án điều tra các văn nghệ sĩ đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến, thể hiện lòng tri ân thông qua các hình thức tôn vinh sự hy sinh của các văn nghệ sĩ và góp phần giáo dục truyền thống cho các thế hệ trẻ. Bồi dưỡng trình độ chính trị và nghiệp vụ cho hội viên và văn nghệ sĩ, thông báo cập nhật tình hình thời sự để nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng và định hướng sáng tác. Chú trọng công tác lý luận – phê bình, báo chí, quản lý tốt các báo, tạp chí và củng cố trang Web nội bộ. Đẩy mạnh hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học – nghệ thuật chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Về vấn đề đầu tư hỗ trợ sáng tác và quảng bá tác phẩm, Liên hiệp Hội sẽ hướng dẫn các Hội thành viên tiếp nhận và sử dụng kinh phí đầu tư hỗ trợ sáng tác có hiệu quả, thanh quyết toán đúng qui định. Tiếp tục đề nghị Ban Thi đua – Khen thưởng Thành phố và Trung ương khen thưởng bậc cao cho các văn nghệ sĩ có quá trình cống hiến, cũng như trong sự nghiệp văn học – nghệ thuật thời bình và đóng góp xây dựng Hội. Chăm lo cho văn nghệ sĩ đặc biệt là văn nghệ sĩ tham gia kháng chiến; tiếp tục đề xuất Thành phố trợ cấp hàng tháng cho văn nghệ sĩ lớn tuổi, bệnh tật, khó khăn.

Liên hiệp các Hội Văn học – Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh cũng đề nghị lãnh đạo Thành phố tạo thuận lợi về chủ trương, kinh phí để thành lập Trung tâm Đào tạo và Thực nghiệm văn học – nghệ thuật trực thuộc Liên hiệp các Hội Văn học – Nghệ thuật thành phố. Tăng cường bồi dưỡng nhận thức chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và văn nghệ sĩ. Khẩn trương xem xét việc củng cố nhân sự của Văn phòng Liên hiệp và các Hội thành viên.

Thanh Bình Nguyễn
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 439

Ý Kiến bạn đọc