Trong nước

Hội thảo khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh”

 

Ngày 9-10-2020, Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh phối hợp Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh”.

PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh cho biết:

- Hội thảo là hoạt động thiết thực kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; khẳng định những giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam nhất là trong quá trình đổi mới và phát triển. Mục tiêu của Hội thảo nhằm làm rõ những giá trị về lý luận và từ thực tế lịch sử của Cách mạng Việt Nam, tiếp tục khẳng định giá trị thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, rút ra những kinh nghiệm nhằm đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng và phát triển TP. Hồ Chí Minh trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Hội thảo đã góp phần khẳng định sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng và phát triển TP. Hồ Chí Minh, cũng như việc đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái để bảo vệ những giá trị to lớn, trường tồn mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng, cho dân tộc Việt Nam. 

So-621--Hoi-thao-khoa-hoc-Tu-tuong-Ho-Chi-Minh-trong-xay-dung-va-phat-trien-Thanh-pho-Ho-Chi-Minh---Anh-1
 Đại biểu phát biểu tại Hội thảo Khoa học.

Ban Tổ chức Hội thảo nhận được 56 bài tham luận của nhà nghiên cứu, nhà khoa học tập trung vào 5 chủ đề: Khẳng định những giá trị vĩ đại mang tầm chiến lược của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; Sự vận dụng và thực hiện theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn xây dựng Đảng, chính quyền phục vụ Nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh; Bảo vệ và phát triển những giá trị vĩ đại của Di sản Hồ Chí Minh; Phê phán các luận điệu xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh; Việc truyền bá, bảo vệ và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh và các nội dung khác có liên quan đến chủ đề Hội thảo.

Đa số các bài tham luận tại Hội thảo đều có nội dung tập trung vào hệ thống tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân; về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; cũng như chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau. Nhấn mạnh tính nhân văn, truyền thống gắn bó chặt chẽ với nhân dân trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Xác định Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn tin dân, biết dựa vào dân, tôn trọng và phát huy sức mạnh, trí tuệ của nhân dân, yêu thương, quan tâm và lấy sự hài lòng, hạnh phúc của dân làm thước đo kết quả lãnh đạo của Đảng.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu văn hóa nhân loại. Tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm: Tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc; về quyền làm chủ của Nhân dân, xây dựng Nhà nước thật sự của dân, do dân và vì dân; về chiến tranh nhân dân, quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang; về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân… Tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá, mãi mãi là ngọn đuốc soi đường cho cuộc đấu tranh vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội của nhân dân Việt Nam.

Nhiều đại biểu tham gia hội thảo có cùng chung một ý kiến:

- Để xây dựng TP. Hồ Chí Minh thành nơi có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, thì cần có chính sách ưu tiên về vấn đề sinh kế và thu nhập của người dân. Chính sách này phải được đặt lên hàng đầu.

Vận dụng tư tưởng lấy dân làm gốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua, TP. Hồ Chí Minh có nhiều chương trình, hoạt động hướng về nhân dân. Trong đó nhiều chủ trương, chính sách, kế hoạch đều hướng đến cho người dân một cuộc sống tốt hơn. Là đô thị đặc biệt có vị trí quan trọng đối với sự phát triển của cả nước, là nơi Bác Hồ ra đi thực hiện sứ mệnh lịch sử cao cả của dân tộc, Đảng bộ, nhân dân Sài Gòn – Gia Định – Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng phấn đấu, nêu cao lòng yêu nước, kiên định đấu tranh cách mạng, tin tưởng tuyệt đối vào Đảng, vào Chủ tịch Hồ Chí Minh, ra sức phấn đấu học tập để xây dựng, bảo vệ và phát triển Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng là đầu tàu, có sức hút và lan tỏa của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí chính trị quan trọng của cả nước, ngày càng khẳng định vị thế trong việc định hướng phát triển kinh tế, hội nhập với thế giới.

Thanh Bình Nguyễn – Nguyễn Tấn
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 621

Ý Kiến bạn đọc