Trong nước

Hội nghị triển khai đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025

 

Sáng 29/5/2020, tại Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh, Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị “Triển khai Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí TP. Hồ Chí Minh đến năm 2025”.

So-597--Hoi-nghi-trien-khai-de-an-sap-xep-phat-trien-va-quan-ly-Bao-chi-Thanh-pho-Ho-Chi-Minh-den-nam-2025---Anh-1

Theo Đề án được Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh phê duyệt ngày 22/5/2020, trước khi được sắp xếp lại, TP. Hồ Chí Minh có 28 đơn vị báo chí, gồm 16 báo in và 10 tạp chí in, 1 đài truyền hình và 1 đài phát thanh (trong đó, Báo Công an TP. Hồ Chí Minh thực hiện việc sắp xếp lại theo Đề án của Bộ Công an), do vậy, số lượng các cơ quan báo chí cần được sắp xếp lại đến năm 2025 là 27 đơn vị báo chí.

Theo đề án, trong giai đoạn 1 từ khi đề án được phê duyệt đến hết năm 2020, các cơ quan báo chí tại TP. Hồ Chí Minh được sắp xếp lại chỉ còn 19 đơn vị, gồm 1 đài phát thanh, 1 đài truyền hình, 7 báo (trong đó có 2 tờ báo tôn giáo), 10 tạp chí (giảm 8 cơ quan báo chí, trong đó có 6 sản phẩm báo chí trở thành ấn phẩm phụ và 2 sản phẩm báo chí trở thành bản tin).

Các cơ quan báo in sau sắp xếp gồm: Sài Gòn Giải Phóng, Tuổi Trẻ, Người Lao động, Phụ nữ Thành phố (cơ quan chủ quản là Thành ủy TP. Hồ Chí Minh); Pháp luật Thành phố (cơ quan chủ quản là Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh); Công giáo và Dân tộc (cơ quan chủ quản là Ủy ban Đoàn kết Công giáo Thành phố); Giác ngộ (cơ quan chủ quản là Thành hội Phật giáo Thành phố).

Như vậy, thành phố không có cơ quan báo chí nào buộc phải xóa sổ hay đóng cửa.

Giai đoạn 2, từ năm 2021 đến năm 2025, sẽ hoàn thành sắp xếp. Sau khi hoàn thành giai đoạn 1, các cơ quan báo chí thành phố nhanh chóng ổn định hoạt động và thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, xây dựng kế hoạch hoạt động theo yêu cầu mới. Đồng thời, tập trung đầu tư ngân sách nghiên cứu thí điểm xây dựng cơ quan báo chí thành phố chủ lực, đa phương tiện làm nòng cốt, đảm bảo yêu cầu thực hiện tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, có vai trò định hướng thông tin, tạo đồng thuận trong xã hội, đồng thời định hướng tư tưởng – văn hóa, góp phần phát triển kinh tế – xã hội thành phố.

Thanh Bình Nguyễn – Trung Chí
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 597

Ý Kiến bạn đọc