Trong nước

Hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ của Hội đồng Lý luận,
phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương

Sáng 2-3, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ XI. Các đồng chí: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự Hội nghị…

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương, đánh giá cao Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương trong nhiệm kỳ qua đã bám sát chức năng, chủ động đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chu-tich-nuoc-Truong-Tan-Sang-phat-bieu-tai-hoi-nghi
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại Hội nghị – Ảnh: TTXVN

Tuy nhiên bên cạnh những thành tựu đã đạt được, công tác tư tưởng, văn hóa, nghệ thuật vẫn còn những tồn tại, hy vọng trong nhiệm kỳ mới, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương kế thừa, phát huy những thành quả đã đạt được, tiếp tục kiện toàn tổ chức, cơ chế, phương thức hoạt động, triển khai tốt các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chỉ thị của Ban Bí thư, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của văn hóa, văn học, nghệ thuật, hướng tới xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Cho ý kiến về xây dựng chương trình hoạt động toàn khóa của Hội đồng, đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị Hội đồng cần đúc rút những kinh nghiệm, kiến nghị những giải pháp nhằm thiết thực nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động; trên cơ sở đó trình Ban Bí thư quyết định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Hội đồng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương là nơi tập hợp các nhà khoa học, các văn nghệ sĩ, nhất là đội ngũ các nhà lý luận, phê bình văn nghệ, là địa chỉ tin cậy về văn hóa – văn nghệ, Hội đồng cần trân trọng tài năng, nhân cách, phát huy thế mạnh của từng thành viên trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ. Bên cạnh đó, Hội đồng cần phối hợp tốt hơn nữa với Liên hiệp các Hội Văn học – nghệ thuật Việt Nam, với các Hội Văn học – nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và địa phương, các viện nghiên cứu văn hóa, văn học – nghệ thuật, các cơ sở đào tạo, các cơ quan báo chí để tập hợp lực lượng tham gia công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá các hoạt động, các công trình tác phẩm lý luận, phê bình văn học – nghệ thuật.

Trong nhiệm kỳ Đại hội XI của Đảng, được sự quan tâm thường xuyên của Thường trực Ban Bí thư, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và các ban chức năng, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đạt được những kết quả nổi bật, góp phần thúc đẩy sự phát triển văn học, nghệ thuật của đất nước trong tình hình mới, tiếp tục nâng cao vai trò, vị thế của Hội đồng. Hội đồng đã chủ trì nghiên cứu Đề tài khoa học cấp Nhà nước “Lý luận văn nghệ ở Việt Nam – Thực trạng và định hướng phát triển” nhằm nghiên cứu, tổng kết toàn diện quá trình hình thành, phát triển của thực tiễn lý luận văn nghệ ở Việt Nam, đặc biệt là lý luận văn nghệ từ đầu thế kỷ XX đến nay; đánh giá thành tựu, hạn chế và đề xuất những vấn đề đặt ra trong thực tiễn lý luận ở Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại; hệ thống hóa cơ sở dữ liệu, xây dựng luận cứ khoa học và định hướng phát triển lý luận văn học, nghệ thuật ở Việt Nam.

Thông qua các cuộc khảo sát tình hình văn học, nghệ thuật ở trong nước và nước ngoài của Hội đồng đã góp phần giúp các cấp, các ngành nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa, văn học, nghệ thuật; đẩy mạnh “Chương trình hành động” của Tỉnh ủy, Thành ủy thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về văn học, nghệ thuật; tạo niềm tin và nâng cao trách nhiệm của đội ngũ văn nghệ sĩ trong hoạt động phát triển văn học, nghệ thuật. Từ đó, Hội đồng đã có văn bản, tư vấn, kiến nghị với Đảng và Nhà nước để hoàn thiện đường lối, thể chế hóa thành luật, cơ chế, chính sách phát triển văn học, nghệ thuật.

Bên cạnh đó, Hội đồng đã chủ động tham mưu, góp sức đấu tranh chống các quan điểm sai trái trong văn học, nghệ thuật; tích cực bám sát thực tiễn đời sống văn nghệ, kịp thời chỉ ra ưu điểm và nhất là những biểu hiện sai trái, lệch lạc trong giảng dạy, nghiên cứu văn học nghệ thuật, trong hoạt động sáng tác, lý luận, phê bình, quảng bá, xuất bản, phát hành, trao thưởng.

* Chiều 2-3 tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trung ương (VHNT T.Ư) tổ chức lễ trao tặng thưởng cho các tác phẩm lý luận, phê bình VHNT năm 2015. Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư dự.

Trong năm 2015, Hội đồng Lý luận, phê bình VHNT T.Ư đã nhận được 99 tác phẩm (gồm sách, bài báo và đĩa CD) của 39 cơ quan, đơn vị gửi tham dự. Theo đánh giá của Hội đồng, hoạt động lý luận, phê bình năm qua đã có bước phát triển đáng mừng; một số công trình, cụm bài công phu, nghiêm túc đề cập kịp thời những vấn đề thời sự, có tác dụng định hướng và tham gia phản bác các quan điểm sai trái, lệch lạc trong đời sống VHNT. Tuy nhiên, còn thiếu những công trình nghiên cứu có tính hệ thống về các vấn đề chuyên sâu; thiếu tác phẩm có chiều sâu về lý luận văn nghệ. Kết quả, có 19 tác phẩm được tặng thưởng, trong đó ba tác phẩm đạt loại A là các cuốn sách Văn học Việt Nam hiện đại sáng tạo và tiếp nhận của PGS, TS Nguyễn Thị Bích Thu; Mịch Quang và nghệ thuật dân tộc của NSND Lê Tiến Thọ, Ngọc Anh, Phương Anh (tuyển chọn); Luận chiến văn chương, quyển 3 của Chu Giang. Bốn tác phẩm đạt loại B, tám tác phẩm loại C, bốn tác phẩm loại khuyến khích và tám tập thể, đơn vị được tặng thưởng vì có các công trình, tác phẩm tốt.

PV
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 392

Ý Kiến bạn đọc