Người tốt - Việc tốt

Ghi nhớ lời Bác dạy

 

Ngày 13/6/1957

“Bất kỳ khó khăn gì, bất kỳ công việc to mấy ta đoàn kết đều làm được cả”.

(Bài nói chuyện với đại biểu nhân dân tỉnh Thanh Hóa, ngày 13/6/1957)

- Lời dạy của Bác đã chỉ rõ ý nghĩa, vai trò quan trọng của sự đoàn kết. Đoàn kết là sức mạnh, là khâu then chốt của mọi thành công; là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam.

- Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, lời dạy của Bác không chỉ là tư tưởng, phương châm chỉ đạo mà còn là nguồn sức mạnh, động viên, thôi thúc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy truyền thống đoàn kết, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ngày 14/6/1955

“Tự phê bình và phê bình là thứ vũ khí sắc bén nhất, nó giúp cho Đảng ta mạnh và ngày càng thêm mạnh. Nhờ nó mà chúng ta sửa chữa khuyết điểm, phát triển ưu điểm, tiến bộ không ngừng”.

(Bài viết nói về phê bình trong Đảng, bút danh CB; Báo Nhân dân, số 468, ngày 14/6/1955).

- Lời dạy khẳng định tự phê bình và phê bình là nguyên tắc quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là vũ khí sắc bén góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

- Quán triệt sâu sắc lời Bác, Đảng ta đã không ngừng tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao chất lượng, hiệu quả tự phê bình và phê bình; tiếp tục lãnh đạo, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, bảo đảm cho Đảng ta thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đáp ứng sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Ngày 15/6/1957

“Phải chống tham ô lãng phí. Phải làm sao cho trong quân đội ta không có tham ô lãng phí. Phải nâng cao ý thức và kỷ luật lao động. Phải nâng cao ý thức tiết kiệm”.

(Bài nói chuyện với các đơn vị quân đội tại Quân khu 4, ngày 15/6/1957).

- Lời nói trên thể hiện sự quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong việc kiên quyết đấu tranh chống tham ô lãng phí, một “loại giặc” rất nguy hiểm tồn tại ngay trong chính bản thân mỗi con người, làm ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, cản trở sự phát triển bền vững của đất nước.

- Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác, mỗi cán bộ, đảng viên cần ra sức học tập, rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao năng lực, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Ngày 16/6/1947

“Đối với đồng sự, phải đoàn kết chặt chẽ, khuyên nhau, giúp nhau. Đối với dân chúng, phải thân cận, phải giúp đỡ họ mọi việc, phải làm cho dân tin, dân phục, dân yêu”.

(Thư gửi các nhân viên cơ quan Chính phủ, ngày 16/6/1947).

- Lời dạy có ý nghĩa quan trọng vừa nhắc nhở tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành tốt mọi công việc; vừa là tư tưởng chỉ đạo trong xây dựng Chính phủ thực sự là của dân, vì dân, phục vụ dân để dân tin, dân yêu và dân làm theo, là cơ sở tập hợp lực lượng, huy động sức người, sức của, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng tâm, hợp lực xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

- Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, lời dạy của Bác chính là tư tưởng chỉ đạo, phương châm hành động để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chung sức, đồng lòng xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Ngày 17/6/1968

“Hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin là phải sống với nhau có tình có nghĩa”.

(Lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi làm việc với một số cán bộ Ban Tuyên huấn Trung ương, ngày 17/6/1968, về việc xuất bản cuốn sách “Người tốt, việc tốt”).

- Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định giá trị, bản chất cách mạng, khoa học, tính nhân văn, nhân đạo của chủ nghĩa Mác – Lênin; đồng thời căn dặn mỗi cán bộ, đảng viên phải có cách ứng xử đúng đắn, đối đãi với nhau thực sự chân tình.

- Hiện nay, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh càng có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc trong công tác giáo dục, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên; là tư tưởng chỉ đạo, phương châm hành động để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tích cực học tập nâng cao trình độ lý luận, đi đôi với việc vận dụng linh hoạt, sáng tạo và giải quyết tốt các vấn đề thực tiễn đặt ra.

So-552--Ghi-nho-loi-Bac-day---Anh-1
Bác Hồ với đại biểu phụ lão và thiếu nhi đến chào mừng Đại hội thống nhất
Việt Minh – Liên Việt tháng 3/1951 (Nguồn: http://phucdong.longbien.gov.vn).

Ngày 18/6/1968

“Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”.

(Lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi làm việc với một số cán bộ Ban Tuyên huấn Trung ương, ngày 18/6/1968, để bàn về cách thực hiện điều mà Bác đã đề nghị với Ban Bí thư Trung ương Đảng làm và xuất bản loại sách “Người tốt, việc tốt”).

- Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá cao truyền thống hào hùng của dân tộc, thành tích vẻ vang của Đảng và mỗi con người trong sự nghiệp kiến quốc và đấu tranh giải phóng dân tộc; đồng thời nhắc nhở phải triệt để đấu tranh khắc phục tư tưởng sống thỏa mãn trong hào quang, chiến thắng của ngày hôm qua, phải luôn tiến về phía trước, đấu tranh loại trừ ra khỏi hàng ngũ của Đảng, bộ máy nhà nước những người “sa vào chủ nghĩa cá nhân” không còn đủ tư cách, tha hóa, biến chất về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu nhân dân.

- Ngày nay, lời dạy của Bác năm xưa vẫn vẹn nguyên giá trị, là tư tưởng chỉ đạo, bài học thực tiễn sâu sắc đối với Đảng ta và mỗi cán bộ, đảng viên.

Ngày 19/6/1946

“Bất cứ công việc gì, thiếu cán bộ khó thực hiện”.

(Bài viết “Tại sao hợp tác xã chưa thấy xuất hiện ở thôn quê?” với bút danh Q.Th., Báo Cứu quốc số 270, ngày 19/6/1946).

- Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá cao vị trí, vai trò của cán bộ trong mọi công việc; đồng thời, Bác luôn căn dặn đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng phải là người tiên phong đưa đường lối, chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống, đi vào quần chúng nhân dân lao động, biến đường lối, chủ trương đó thành hiện thực.

- Thấm nhuần tư tưởng ấy, Đảng và Nhà nước ta đã triển khai các chính sách, cơ chế khuyến khích phát triển mạnh hơn nữa các loại hình kinh tế, các kiểu hợp tác xã mới với các chương trình đào tạo cán bộ nông nghiệp, đào tạo nghề, hướng dẫn cho nông dân ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật cao vào trong nuôi trồng, sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, đã và đang phát huy hiệu quả thiết thực nhằm đưa kinh tế nước ta ngày càng phát triển; chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế.

Ngày 20/6/1960

“Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, phải có con người xã hội chủ nghĩa và có tư tưởng xã hội chủ nghĩa”.

(Phát biểu tại Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội, ngày 20/6/1960).

- Lời dạy không những thể hiện tư tưởng chỉ đạo về mục tiêu xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa mà còn khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của con người mới xã hội chủ nghĩa đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.

- Hiện nay, Đảng và Nhà nước ta luôn quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo lời Bác để xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ngày 21/6/1953

“Cầu đường là mạch máu của một nước”.

(Bài “Công tác cầu đường”, Báo Nhân dân, số 119, từ ngày 21 – 25/6/1953).

- Lời Bác có ý nghĩa thiết thực, khẳng định vai trò hết sức quan trọng của hệ thống cầu đường, của giao thông vận tải – ví như mạch máu của một đất nước, của một quốc gia dân tộc; đồng thời, quan tâm, đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của những người làm công tác này.

- Ngày nay, đất nước đang đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới; tích cực, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, lời Bác càng có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, là tư tưởng chỉ đạo trong phát triển ngành giao thông đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước của Đảng, Nhà nước.

Ngày 22/6/1947

“Tri thức là vốn liếng quý báu của dân tộc”.

(Đây là nội dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi phỏng vấn của một phóng viên nước ngoài: “Sau khi chiến tranh kết liễu thì chương trình kiến thiết của Việt Nam sẽ thế nào? Địa vị người trí thức Việt Nam sẽ thế nào?”, ngày 22/6/1947).

- Câu nói đã thể hiện rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước ta đối với đội ngũ trí thức Việt Nam và đánh giá cao vai trò của trí thức đối với việc củng cố và bảo vệ chính quyền; đồng thời là tư tưởng chỉ đạo, phát huy vai trò và sự đóng góp của đội ngũ trí thức vào công cuộc xây dựng đất nước.

- Thấm nhuần lời Bác, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, lấy liên minh giữa giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức làm nòng cốt; xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức cách mạng trong sáng, giỏi về chuyên môn, giàu về năng lực, hiểu biết sâu sắc trên từng lĩnh vực đời sống xã hội, đóng góp tài năng và sức lực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 23/6/1965

“Phải luôn luôn cảnh giác, chớ vì thắng lợi mà chủ quan, khinh địch”.

(Thư gửi bộ đội, đồng bào và cán bộ Tây Bắc, ngày 23/6/1965).

- Lời dạy của Bác đã khẳng định những thành tích xuất sắc của quân và dân ta trong đấu tranh chống giặc Mỹ xâm lược trên mọi chiến trường; đồng thời, nhắc nhở, yêu cầu quân dân cả nước tiếp tục phát huy chiến công đã đạt được, phấn đấu thi đua đạt thành tích tốt hơn nữa trên tất cả các mặt công tác, nâng cao cảnh giác cách mạng, không chủ quan, khinh địch.

- Vận dụng sâu sắc tư tưởng của Bác, Đảng ta chủ động ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm từ xa, quan tâm xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính qui, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; đồng thời, tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Ngày 24/6/1960

“Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì phải lao động tốt. Muốn lao động tốt thì phải có sức khỏe. Muốn có sức khỏe thì phải giữ gìn vệ sinh”.

(Bài viết “Phải đẩy mạnh hơn nữa công việc vệ sinh”, với bút danh T.L, Báo Nhân dân, số 2.288, ngày 24/6/1960).

- Lời Bác khẳng định và đề cao giá trị của lao động đối với quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội và vai trò quan trọng của sức khỏe, của việc giữ gìn vệ sinh đối với sức khỏe của xã hội, cộng đồng và mỗi con người; đồng thời, động viên, nhắc nhở mọi người phải yêu quý lao động, tích cực rèn luyện sức khỏe, giữ gìn vệ sinh, phòng chống bệnh tật.

- Lời Bác chính là cơ sở để Đảng ta nghiên cứu, vận dụng trong xác định chủ trương, đường lối xây dựng lực lượng sản xuất xã hội chủ nghĩa; quan tâm bảo đảm môi trường và điều kiện để phát triển con người Việt Nam toàn diện, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ngày 25/6/1952

“Muốn chống tham ô lãng phí, chống quan liêu thì phải dân chủ, gây tự phê bình và phê bình, làm cho mọi người biết tự phê bình mình và dám phê bình người”.

(Hội nghị cung cấp toàn quân lần thứ nhất, ngày 25/6/1952).

- Bác chỉ rõ: Để phòng, chống tham ô, lãng phí tốt nhất, hiệu quả nhất là phải thực hành dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình, làm cho mọi người biết tự phê bình mình và dám phê bình người; nêu cao ý thức phục vụ, thực hành tiết kiệm, thực hiện tốt việc công khai minh bạch, không để xảy ra tham ô, lãng phí làm thất thoát tài sản của Đảng, Nhà nước.

- Hiện nay, lời dạy của Bác nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của dân chủ, tự phê bình và phê bình trong chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và thực hành dân chủ, tự phê bình và phê bình, xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị.

Ngày 26/6/1959

“Muốn xây dựng xã hội chủ nghĩa phải có tinh thần xã hội chủ nghĩa, muốn có tinh thần xã hội chủ nghĩa phải đánh bại chủ nghĩa cá nhân”.

(Bài nói chuyện với sinh viên đại học, ngày 26/6/1959).

- Bác chỉ rõ cho nhân dân ta nói chung, sinh viên Việt Nam nói riêng nhận thức đúng đắn, đầy đủ bản chất của chủ nghĩa xã hội, con đường mà Đảng, Bác và nhân dân ta đã lựa chọn; thức tỉnh tinh thần toàn dân tộc, trong đó có sinh viên, phải nêu cao ý thức và có tinh thần xã hội chủ nghĩa, phấn đấu hết mình cho sự nghiệp vĩ đại đó của dân tộc, đồng thời kiên quyết đấu tranh bài trừ chủ nghĩa cá nhân, một trong những cản trở lớn trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

- Ngày nay, lời dạy của Bác vẫn vẹn nguyên giá trị, là tư tưởng chỉ đạo, phương châm hành động đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong tự phê bình và phê bình, đấu tranh bài trừ chủ nghĩa cá nhân ra khỏi đời sống xã hội.

Phan Minh
(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 552

Ý Kiến bạn đọc