XEM BÁO GIẤY
Người tốt - Việc tốt

Ghi nhớ lời Bác dạy

 

Ngày 21/2

“Các cô, các chú là những thầy giáo, những cán bộ giáo dục đều phải luôn luôn cố gắng học thêm, học chính trị, học chuyên môn. Nếu không tiến bộ mãi, thì sẽ không theo kịp đà tiến chung, sẽ trở thành lạc hậu”.

(Nói chuyện tại Đại hội Chiến sĩ thi đua toàn ngành giáo dục, ngày 21/2/1956)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở, động viên đội ngũ giáo viên và cán bộ ngành giáo dục phải nêu cao trách nhiệm, phải thấy rõ trách nhiệm lớn lao của mình đối với Đảng, với nhân dân; phấn đấu nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ mọi mặt.

- Thấu triệt lời Bác, toàn Đảng, toàn dân ta đang đẩy mạnh việc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục – đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của đất nước. Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục càng phải tích cực phấn đấu học tập, nghiên cứu, tiếp thu cái mới để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ngày 22/2

“Theo đúng đường lối thì đi đến nơi, về đến chốn…”.

(Bài “Đường lối chung của Đảng và Chính phủ ở nông thôn”)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định tầm quan trọng của đường lối cách mạng trong tập hợp, dẫn dắt quần chúng nhân dân. Đi theo đúng đường lối của Đảng thì sẽ đến thành công, sẽ phát huy được khối đại đoàn kết toàn dân để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng; nhắc nhở cán bộ, đảng viên nếu xác định sai, đi sai đường lối sẽ không tập hợp được quần chúng nhân dân, thậm chí dẫn đến thất bại.

- Ngày nay, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng nâng cao, tư tưởng của Người chính là phương châm chỉ đạo, để đội ngũ cán bộ, dù ở cương vị nào cũng phải là người đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân.

So-583--Anh-minh-hoa---Ghi-nho-loi-Bac-day---Anh-1
Mùa thu năm 1956, Bác Hồ đến thăm Viện Mắt.
(Ảnh: Tư liệu của Bệnh viện Mắt Trung ương). Nguồn: dangcongsan.vn.

Ngày 23/2

“Và bất kỳ làm công việc gì, ở địa vị nào mà làm tròn nhiệm vụ đều là vẻ vang, đều là anh hùng”.

(Bài nói chuyện với đồng bào và cán bộ tỉnh Lạng Sơn, ngày 23/2/1960)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở mọi người dù ở cương vị nào, cán bộ, công nhân, nông dân, trí thức hay lao động chân tay, dù làm bất kỳ công việc gì thì cũng đều phải tận tâm tận lực phấn đấu thực hiện cho tốt, dù khó khăn đến đâu cũng phải làm cho kỳ được.

- Ngày nay, lời Bác đã và đang là tư tưởng chỉ đạo, phương châm hành động cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Ngày 24/2

“Một quân đội văn hay võ giỏi là một quân đội vô địch”.

(Thư khen ngợi toàn thể bộ đội khu II và khu III về thành tích đã xóa nạn mù chữ, ngày 24/2/1948)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, dốt nát là một kẻ địch. Địch dốt nát giúp cho địch ngoại xâm; địch ngoại xâm dựa vào địch dốt nát để thi hành chiến lược ngu dân. Lời động viên, khen ngợi trên của Bác thể hiện tư tưởng chỉ đạo, phương châm giáo dục học phải đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn, nhà trường gắn liền với chiến trường, quân sự gắn với chính trị.

- Trong tình hình hiện nay, mỗi quân nhân cần không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tiêu chí để phấn đấu hoàn thiện phẩm chất, năng lực đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ của quân đội trong giai đoạn mới.

Ngày 25/2

“Quân đội ta là quân đội nhân dân. Chiến tranh của ta là chiến tranh nhân dân. Quân đội phải gắn chặt với dân”.

(Lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn quân đội trong phiên bế mạc Hội nghị Bộ Chính trị, ngày 25/2/1960)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định bản chất giai cấp, tính dân tộc, tính nhân dân của quân đội ta và mối quan hệ gắn bó keo sơn giữa quân đội với nhân dân; đồng thời, khẳng định tính chất chiến tranh của ta là chiến tranh nhân dân, chiến tranh chính nghĩa, bảo vệ Tổ quốc.

- Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác, trải qua quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, cùng toàn Đảng, toàn dân lập nên những chiến công vang dội, đánh thắng hai đế quốc đầu xỏ xâm lược là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ trong giai đoạn mới – chính là hiện thực hóa tư tưởng chỉ đạo “chiến tranh của ta là chiến tranh nhân dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày 26/2

“Y tá là những chiến sĩ đánh giặc ốm, để bảo vệ sự kháng kiện của giống nòi. Những chiến sĩ y tá phải có chí chịu khổ chịu khó. Phải giàu lòng bác ái hy sinh”.

(Thư gửi nam nữ học viên Trường Y tá Liên khu I; đăng trên báo Cứu quốc ngày 26/2/1949)

- Lời Người có ý nghĩa vô cùng sâu sắc, vừa chỉ rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm, nghĩa vụ của những chiến sĩ y tá đối với sứ mệnh của nhân dân, vừa khích lệ, động viên tinh thần chịu thương chịu khó của mỗi y tá trong chăm sóc sức khỏe người bệnh.

- Thấm nhuần lời Bác, đội ngũ y tá luôn đề cao trách nhiệm, thường xuyên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn; chủ động khắc phục mọi khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

Ngày 27/2

“Người bệnh phó thác tính mệnh của họ nơi các cô, các chú. Chính phủ phó thác cho các cô, các chú việc chữa bệnh tật và giữ sức khỏe cho đồng bào. Đó là một nhiệm vụ rất vẻ vang. Vì vậy, cán bộ cần phải thương yêu, săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn. “Lương y phải như từ mẫu” câu nói ấy rất đúng”.

(Thư gửi Hội nghị Cán bộ y tế, ngày 27/2/1955)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở, yêu cầu người cán bộ y tế giỏi về chuyên môn và phải có tình thương yêu và lòng tận tụy, trách nhiệm với người bệnh, tâm huyết với nghề nghiệp.

- Trong tình hình hiện nay, việc chăm lo hạnh phúc, phát triển toàn diện con người Việt Nam đặt ra yêu cầu mới, lời Bác chính là tư tưởng chỉ đạo Đảng và Nhà nước ta quan tâm, thực hiện chiến lược đó. Mỗi cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế phải nhận thức đúng đắn và quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác, thực sự xứng đáng là “mẹ hiền”, là “từ mẫu” của bệnh nhân.

Phan Minh
(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 583

Ý Kiến bạn đọc


Người tốt - Việc tốt

Ghi nhớ lời Bác dạy

 

Ngày 14/2

“Chế độ ta là chế độ dân chủ nhân dân; chúng ta cần mở rộng dân chủ với nhân dân, đồng thời cần phải tăng cường chuyên chính với kẻ địch của nhân dân. Có tăng cường chuyên chính với kẻ địch thì mới bảo vệ được tự do và dân chủ của nhân dân ta”.

(Báo cáo trước Hội nghị Đại biểu nhân dân Thủ đô về thành công của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa I, ngày 14/2/1957)

- Lời Bác thể hiện rõ nét bản chất tốt đẹp của chế độ dân chủ nhân dân, giúp đồng bào ta hiểu được bản chất của chế độ mới, tin tưởng, hăng hái phấn đấu, đóng góp sức mình vào xây dựng và bảo vệ đất nước. Mặt khác, chỉ rõ mối quan hệ biện chứng giữa dân chủ và chuyên chính, định hướng cho sự nghiệp xây dựng nền chính trị của dân, do dân, vì dân ở nước ta.

- Ngày nay, trong giai đoạn cách mạng mới, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm phát huy cao độ dân chủ, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và đập tan mọi âm mưu và hành động phá hoại nền dân chủ XHCN.

Ngày 15/2

“Nhân dân Việt Nam chúng tôi rất thiết tha với độc lập, tự do và hòa bình… Nhân dân Việt Nam quyết không khuất phục trước vũ lực và quyết không nói chuyện trước sự đe dọa của bom đạn”.

(Thư trả lời Tổng thống Mỹ Giônxơn, ngày 15/2/1967; đăng Báo Nhân dân, số 4.730, ngày 22/3/1967)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định khát vọng chân chính được sống trong hòa bình, độc lập, tự do của nhân dân Việt Nam, quyết không bao giờ chịu khuất phục trước bom đạn, cường quyền và sẽ đem hết tinh thần và lực lượng, tính mệnh, và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy.

- Lời đáp trả đanh thép đó của Hồ Chí Minh đã tỏ rõ cho nhân dân Mỹ và toàn thế giới thấy được khát vọng và quyết tâm bảo vệ độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam. Mặt khác, đã động viên toàn thể dân tộc đứng lên kháng chiến chống Mỹ đến thắng lợi cuối cùng với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.

Ngày 16/2

“Bác mong Không quân có nhiều Cốc hơn nữa”.

(Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt các anh hùng Quân đội thuộc Quân chủng Phòng không – Không quân, ngày 16/2/1969)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh ghi nhận thành tích xuất sắc của Quân chủng Phòng không – Không quân nói chung, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Cốc nói riêng; khẳng định giá trị trường tồn về thắng lợi chiến tranh chính nghĩa của dân tộc Việt Nam anh hùng.

- Ngày nay, tình hình thế giới và trong nước còn nhiều diễn biến phức tạp; với lịch sử hào hùng và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, Quân chủng Phòng không – Không quân đã và đang không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 17/2

“Con cháu Lạc Hồng, bao giờ cũng quật cường, không bao giờ sợ khổ”.

(Thư gửi đồng bào tản cư, ngày 17/2/1947)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định truyền thống giống nòi, ý chí quật cường chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta được hình thành và phát triển ngay từ buổi đầu dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

- Ngày nay, toàn Đảng, toàn dân ta luôn đồng tâm, hợp lực đẩy mạnh và thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước vừa có những thuận lợi, khó khăn đan xen.

Ngày 18/2

“Các cô các chú phải trau dồi cả đức cả tài, không có đức thì vô dụng, không có tài thì làm gì cũng khó”.

(Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với các sinh viên khi Người đến thăm khu Việt Nam học xá)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định giá trị cơ bản của một con người là tài và đức; đặt yêu cầu mỗi sinh viên Việt Nam, chủ nhân tương lai của nước nhà phải trau dồi cả đức và tài. Tài và đức gắn bó chặt chẽ không tách rời, bổ sung cho nhau để con người hoàn thiện, đạt hiệu quả cao trong quá trình làm việc và cống hiến.

- Lời căn dặn ấy chính là động lực mạnh mẽ thôi thúc các sinh viên Việt Nam không ngừng phấn đấu vươn lên rèn đức, luyện tài, vì ngày mai lập nghiệp, góp sức xây dựng nước nhà.

Ngày 19/2

“Muốn dạy cho trẻ em thành người tốt thì trước hết các cô các chú phải là người tốt”.

(Nói chuyện tại Hội nghị Cán bộ phụ trách thiếu nhi toàn miền Bắc, ngày 19/2/1959)

- Lời dạy thể hiện tư tưởng chỉ đạo đối với nền giáo dục nước nhà, cần biến quá trình đào tạo, giáo dục thành tự đào tạo, tự giáo dục. Người đi giáo dục trước hết phải tự giáo dục; phải là người tốt, người có tâm, có đức, yêu ngành, yêu nghề, thương yêu con trẻ như chính bản thân mình; dạy cho các em những điều hay lẽ phải, những đức tính tốt, truyền thống yêu nước thương nòi.

- Ngày nay, trước những diễn biến phức tạp của đời sống chính trị, xã hội trong nước và quốc tế, những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam và yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới, tư tưởng trên vẫn còn vẹn nguyên giá trị, được Đảng ta phát huy mạnh mẽ, góp phần thực hiện thắng lợi đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo.

Ngày 20/2

“Cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy. Nếu dây chuyền không tốt, không chạy thì động cơ dù tốt, dù chạy, toàn bộ máy cũng tê liệt”.

(Nói chuyện với cán bộ tỉnh Thanh Hóa, ngày 20/2/1947)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định cán bộ phải là mắt xích quan trọng, là dây chuyền của bộ máy, giúp cho bộ máy hoạt động có chất lượng, hiệu quả; cán bộ là cái gốc của mọi công việc và cái gốc của cán bộ chính là đạo đức cách mạng.

- Ngày nay, quan điểm trên là tư tưởng chỉ đạo trong công tác cán bộ của Đảng ta, đồng thời là yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ phải không ngừng học tập, tu dưỡng về phẩm chất, năng lực, thực sự là hạt nhân đoàn kết, gương mẫu, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

 Phan Minh
(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 582

Ý Kiến bạn đọc