Người tốt - Việc tốt

Ghi nhớ lời Bác dạy (số 605)

 

Ngày 23/7/1955

“Chúng ta phải học tinh thần tự lập tự cường, tinh thần hăng hái thi đua sản xuất và tiết kiệm của nhân dân các nước bạn… Chúng ta phải bồi dưỡng lòng nồng nàn yêu nước và tinh thần quốc tế chân chính”.

(Báo cáo về việc Đoàn đại biểu của Chính phủ ta đi thăm Liên Xô và Trung Quốc, ngày 23/7/1955 ở Quảng trường Thụy Khuê – Hà Nội)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược là kết quả của sự đoàn kết, anh dũng chiến đấu của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng; sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, trong đó có Liên Xô và Trung Quốc. Qua đó động viên toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân ta tiếp tục nêu cao tính độc lập, tự chủ, tự cường, lòng yêu nước và tinh thần quốc tế trong sáng để tiếp tục phấn đấu giành nhiều thắng lợi hơn nữa cho cách mạng; khắc phục tâm lý trông chờ, ỉ lại, dựa dẫm vào sự giúp đỡ của các nước bạn.

- Khắc ghi lời Bác, Đảng ta trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam luôn nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, tạo ra thế và lực để tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập quốc tế vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ngày 24/7/1962

“Tệ tham ô, lãng phí, quan liêu là cái xấu xa do xã hội cũ để lại, như cái ung nhọt còn sót lại trên thân thể của người khổng lồ. Công khai và mạnh dạn gạt bỏ cho thật sạch những ung nhọt ấy thì thân thể càng mạnh khỏe thêm”.

(Bài nói chuyện tại Hội nghị cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước, ngày 24/7/1962)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: Tệ tham ô, lãng phí, quan liêu là điều xấu xa do xã hội cũ để lại, là cái ung nhọt còn sót lại mà chúng ta cần phải gạt bỏ bằng sự quyết tâm chính trị và công khai, dân chủ để tạo sự đồng thuận cao làm cho xã hội ngày càng phát triển tốt hơn.

- Thấm nhuần lời Bác, Đảng ta luôn kiên quyết, kiên trì đấu tranh đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, coi đây là giặc nội xâm cần phải loại trừ để làm trong sạch Đảng, trong sạch bộ máy, góp phần xây dựng Đảng ta “là đạo đức, là văn minh”.

Ngày 25/7/1949

“Cũng như chim muốn bay cần phải có hai cánh; một cuộc chiến tranh muốn thắng lợi cần phải có hai lực lượng chính: quân sự và chính trị”.

(Báo cáo “Tình hình thế giới và trong nước tháng 6 và tháng 7/1949” tại phiên họp Hội đồng Chính phủ ngày 25/7/1949)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ mối quan hệ chặt chẽ giữa lực lượng chính trị và lực lượng quân sự. Người nhận định: lực lượng ta từ yếu tiến lên mạnh và sẽ tiến mãi, cùng với chính trị của ta rất rõ ràng, nhất quán, trước sau như một là toàn dân đoàn kết, kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn; thêm nữa, tình hình dân chủ thế giới rất có lợi cho ta. Do đó, cánh ta đã vững, gió lại thuận chiều, cho nên ta nhất định thắng lợi.

- Thấm nhuần lời Bác, Đảng và Nhà nước ta tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính nghĩa của cuộc kháng chiến nhằm phát triển lực lượng chính trị, lực lượng quân sự, tạo nên sức mạnh tổng hợp đưa đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược, thống nhất đất nước và lãnh đạo công cuộc đổi mới toàn diện đất nước thu được những thành tựu quan trọng.

So-605--Ghi-nho-loi-Bac-day---Anh-1
Tổng thống Rajendra Prasad và Thủ tướng J. Nehru đón tiếp Chủ tịch Hồ Chí Minh sang thăm Ấn Độ, năm 1958, tại sân bay New Delhi. (Ảnh tư liệu QĐND)

Ngày 26/7/1962

“Mọi người công dân – già trẻ gái trai – đều phải thấm nhuần tinh thần làm chủ nước nhà. Mọi người phải nâng cao tinh thần trách nhiệm cần kiệm xây dựng Tổ quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội”.

(Bài nói chuyện với nhân dân và cán bộ tỉnh Hải Dương khi Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm và làm việc tại địa phương, ngày 26/7/1962)

- Theo Người, dưới chế độ mới, mọi công dân cần có tinh thần làm chủ đất nước, không ngừng phát huy vai trò làm chủ, đề cao trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, học tập, công tác và thực hành tiết kiệm, thật sự là người chủ xây dựng đất nước.

- Ngày nay, lời Bác càng có ý nghĩa thực tiễn to lớn vì chỉ có đề cao tinh thần tự lực, tự cường, làm chủ mới có sự sáng tạo và chỉ có sáng tạo mới tạo ra những giá trị mới đáp ứng cho sự phát triển bền vững và bảo đảm cho thắng lợi trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Ngày 27/7/1950

“Càng tưởng nhớ đến những người con dũng cảm của Tổ quốc, thì mọi người càng phải thêm hăng hái thi đua làm trọn nhiệm vụ tổng động viên, để chuẩn bị đầy đủ, để chuyển mạnh sang tổng phản công, để tranh lại độc lập và thống nhất cho Tổ quốc”.

(“Thư gửi Ban Tổ chức Trung ương Ngày Thương binh – Liệt sĩ”, ngày 27/7/1950)

- Mặc dù bận bộn bề nhiều công việc, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn dành thời gian thăm hỏi anh em thương binh, gia đình các tử sĩ và Người gửi tặng 1 tháng lương của mình góp vào quỹ, thể hiện sự tri ân đối với các thương binh, liệt sĩ đã anh dũng hi sinh, hiến dâng máu đào tô thắm lá cờ cách mạng vẻ vang, để Tổ quốc được độc lập, tự do, thống nhất và dân tộc ta mãi mãi trường tồn.

- Đảng, Nhà nước, quân và dân ta đời đời ghi nhớ, vinh danh sự hi sinh và những cống hiến to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, thương binh và luôn quan tâm làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng. Nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng đã trở thành hoạt động thường xuyên trong mọi mặt đời sống xã hội.

Ngày 28/7/1954

“Hòa bình cũng như kháng chiến, chúng ta quyết không nên vì thắng mà kiêu. Toàn thể nhân dân, quân đội và cán bộ ta cần phải ghi nhớ mà thực hành”.

(Bài viết “Hội nghị Giơnevơ thắng lợi lớn”, viết ngày 28/7/1954, Báo Nhân dân, số 209, từ ngày 28 đến 30/7/1954)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở nhân dân ta, tuy vui mừng, phấn khởi với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược nhưng không được có tâm lý tự kiêu, say sưa chiến thắng mà thỏa mãn; cần tiếp tục đoàn kết chặt chẽ, ra sức đấu tranh để hoàn thành độc lập, thắng lợi.

- Lời Bác có giá trị lịch sử và ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, là phương châm hành động để cấp ủy, tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên quán triệt và thực hiện có hiệu quả trong lãnh đạo tư tưởng, giáo dục chính trị, xây dựng tinh thần đoàn kết toàn dân một ý chí, tạo nên sức mạnh chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược, giải phóng đất nước và hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Ngày 29/7/1964

“Muốn hoàn thành tốt mọi việc, thì toàn thể đảng viên và cán bộ phải chấp hành nghiêm chỉnh đường lối và chính sách của Đảng. Và muốn như vậy, thì các cấp ủy Đảng phải tăng cường công tác kiểm tra”.

(Bài nói tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra của Đảng, ngày 29/7/1964)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu đội ngũ cán bộ, đảng viên phải gương mẫu chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng; giữ gìn tốt kỷ luật; các cấp ủy, tổ chức Đảng phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành của tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên, bảo đảm cho mọi chủ trương, đường lối, chính sách được thực thi nghiêm túc, nhất quán, đạt hiệu quả cao.

- Quán triệt tư tưởng chỉ đạo trên, Đảng ta luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng “vừa hồng, vừa chuyên”, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp; thực hiện nghiêm việc đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên, cán bộ hằng năm gắn với sinh hoạt tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng.

Ngày 30/7/1950

“Xin chỉ thị trước khi làm, gửi báo cáo khi làm xong – là một điều rất cần thiết, để làm cho chính sách của Chính phủ và đoàn thể thấu suốt từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên”.

(Bài viết “Xin chỉ thị, gửi báo cáo”, Báo Sự thật, số 137, ngày 30/7/1950)

- Lời Bác có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc về tính tổ chức, tính kỷ luật của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền ở mỗi địa phương; khắc phục tình trạng biệt lập, cục bộ, qua đó tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp cho sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc thành công và giành thắng lợi trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa – hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

- Học tập và làm theo lời Bác, cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên phải nhận thức đúng và thường xuyên rèn luyện phương pháp, tác phong công tác khoa học, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, thỉnh thị cấp trên và các cơ quan chức năng; phê phán phương pháp, tác phong làm việc tùy tiện, chủ nghĩa kinh nghiệm, báo cáo thiếu trung thực, làm thì kém, báo cáo thì hay… ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Ngày 31/7/1952

“Quan liêu, tham ô, lãng phí là tội ác. Phải tẩy sạch nó để thực hiện cần kiệm liêm chính, để đẩy mạnh thi đua sản xuất và tiết kiệm, để đưa kháng chiến đến thắng lợi, kiến quốc đến thành công, để xây dựng thuần phong mỹ tục trong toàn dân, toàn quốc”.

(Bài viết “Chống quan liêu, tham ô, lãng phí”, Báo Nhân dân, số 68, ngày 31/7/1952)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ, trong một bộ phận cán bộ, đảng viên xuất hiện biểu hiện tham ô, lãng phí, quan liêu, đã được nhân dân phê bình nhưng còn có giấu giếm, chưa kiên quyết sửa chữa, làm rối loạn kỷ cương pháp luật, xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, với chế độ.

- Thấu triệt lời Bác, Đảng, Nhà nước ta luôn kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đi đôi với mở rộng dân chủ rộng rãi ở cơ sở và tăng cường công tác thanh tra, giám sát của các cơ quan chức năng, gắn với phát huy vai trò giám sát của nhân dân; đấu tranh không khoan nhượng, không có vùng cấm để loại bỏ giặc nội xâm khỏi đời sống xã hội.

Phan Minh
(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 605

Ý Kiến bạn đọc