Người tốt - Việc tốt

Ghi nhớ lời Bác dạy (số 604)

 

Ngày 15/7/1950

“Trong công việc cách mạng, công việc kháng chiến kiến quốc, không có việc sang, việc hèn, mọi việc đều quan trọng. Mọi người phải làm tròn nhiệm vụ của mình”.

(Bài viết “Phải chữa cái bệnh cấp bậc”, Báo Sự thật, số 136, ngày 15/7/1950)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra những dấu hiệu của bệnh cấp bậc là chán nản, tiêu cực; coi thường đồng chí, đồng đội; hậu quả là cán bộ không đoàn kết, công việc không trôi chảy. Nguyên nhân của căn bệnh này là do cán bộ chưa hiểu rằng, hoạt động của mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi cơ quan, tổ chức đều có một vị trí, vai trò nhất định bảo đảm cho sự hoạt động của cả bộ máy.

- Thấm nhuần lời Bác, mỗi cán bộ, đảng viên phải kiên quyết tẩy sạch tư tưởng địa vị và chủ nghĩa cá nhân, đặt công việc chung, lợi ích chung của Đảng, của cách mạng lên trên, lên trước.

Ngày 16/7/1947

“Những người lỡ đi lầm đường mà biết trở về với Tổ quốc thì dân Việt Nam sẵn sàng hoan nghênh”.

(Trả lời phỏng vấn của một nhà báo nước ngoài, ngày 16/7/1947)

- Đây là sự khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: Nước nào cũng có những đảng phái với những quan điểm chính trị khác nhau, thậm chí đối lập nhau, song khi lợi ích chung của dân tộc bị lâm nguy thì các đảng phái phải đoàn kết để cứu nước vì lợi ích chung của dân tộc. Nhân dân Việt Nam sẵn sàng hoan nghênh những người lỡ đi lầm đường mà biết trở về với Tổ quốc.

- Tư tưởng nhân văn, nhân đạo Hồ Chí Minh đã thấu suốt trong các chủ trương, chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước ta trong xây dựng chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, chính sách đối với tù, hàng binh. Lòng khoan dung, chính sách khoan hồng, nhân đạo thể hiện sâu sắc truyền thống của dân tộc Việt Nam và bản chất ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, tất cả vì con người, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng con người.

So-604--Ghi-nho-loi-Bac-day---Anh-1
Bữa cơm của Bác Hồ tại Chiến khu Việt Bắc.

Ngày 17/7/1966

“ … Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa, Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá, song nhân dân Việt Nam quyết không sợ! Không có gì quý hơn độc lập tự do. Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.

(Lời kêu gọi chống Mỹ, cứu nước, được Đài Tiếng nói Việt Nam truyền đi sáng ngày 17/7/1966)

- Lời kêu gọi “Không có gì quý hơn độc lập tự do” là động lực tinh thần to lớn thôi thúc lớp lớp các thế hệ người Việt Nam đồng tâm, nhất trí, sẵn sàng hiến dâng máu xương, chiến đấu, hy sinh đánh thắng hai đế quốc đầu sỏ, để giải phóng dân tộc và trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, trở thành dân tộc tiêu biểu cho lương tri của nhân loại trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân cũ và mới ở thế kỷ XX.

- Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực, trong nước có nhiều diễn biến hết sức khó lường; song chân lý ấy vẫn không hề thay đổi – đã, đang và sẽ tiếp tục được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy mạnh mẽ trong công cuộc đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đó cũng chính là cội nguồn để tạo nên những thành tựu có ý nghĩa lịch sử góp phần nâng cao uy tín, vị thế của dân tộc Việt Nam trên trường quốc tế ngày nay.

Ngày 18/7/1955

“Dựa vào nhân dân thì việc gì, dù khó đến đâu cũng có thể làm được”.

(Bài viết “Sức mạnh nhân dân” bút danh H.B, Báo Nhân dân số 502, ngày 18/7/1955)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của nhân dân, mối quan hệ giữa Đảng với dân; đây cũng là định hướng về tư tưởng, thái độ và hành động cho cán bộ, đảng viên trong quan hệ với nhân dân. Cán bộ, đảng viên phải chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; luôn tôn trọng dân, lắng nghe và học hỏi dân; khơi nguồn sức mạnh trong dân, biết dựa vào dân để giải quyết các công việc cách mạng.

- Thấm nhuần lời dạy của Người, Đảng, Nhà nước ta luôn coi trọng và làm tốt công tác dân vận, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy tối đa sức mạnh của nhân dân để giành thắng lợi trong kháng chiến, kiến quốc; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Ngày 19/7/1965

“Phải đoàn kết chặt chẽ giữa cán bộ và chiến sĩ, giữa bộ đội với nhau, giữa nhân dân với bộ đội”.

(Bài nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Đoàn Tam Đảo, Bộ đội Phòng không – Không quân – nay là Lữ đoàn Pháo Phòng không 234/ Quân đoàn 3, ngày 19/7/1965)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ vai trò to lớn của đoàn kết; khẳng định đoàn kết chính là yếu tố quyết định để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta làm cách mạng thắng lợi, kháng chiến thành công. Vì vậy, phải chăm lo xây dựng mối quan hệ đoàn kết thống nhất trong nội bộ và đoàn kết chặt chẽ giữa quân đội với nhân dân.

- Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc qua các kỳ đại hội, Đại hội lần thứ XII của Đảng tiếp tục khẳng định: Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phan Minh
(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 604

Ý Kiến bạn đọc