Người tốt - Việc tốt

Ghi nhớ lời Bác dạy (số 603)

 

Ngày 10/7/1960

“Phải lấy việc làm thực tế mà hướng dẫn nhân dân ta xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”.

(Bài viết “Quốc hội ta vĩ đại thật”, Báo Nhân dân, số 2.304, ngày 10/7/1960)

- Đây là sự kỳ vọng, cũng là lời căn dặn, giao nhiệm vụ của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời là phương châm hành động, mục tiêu phấn đấu của đại biểu Quốc hội, đại biểu dân cử ở các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể chính trị – xã hội. Mỗi đại biểu Quốc hội phải thực sự là nơi gửi gắm quyền lực chính trị của nhân dân, luôn sâu sát thực tế, bám nắm thực tiễn, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và bằng những hành động cụ thể, mẫu mực để làm gương và hướng dẫn
nhân dân.

- Lời Bác là cơ sở, tiêu chí để nhân dân, quần chúng lựa chọn người đại diện cho mình tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, tiền phong, gương mẫu về lời nói và hành động, đồng thời giám sát việc thực hiện của các đại biểu.

Ngày 11/7/1951

“Bất kỳ việc to việc nhỏ, phải chịu khó giải thích cho mọi người dân hiểu rõ thì dân sẽ vui lòng làm, mà việc gì cũng thành công”.

(Bài viết “Công trái”, Báo Cứu quốc, số 1.859, ngày 11/7/1951)

- Lời dạy trên chính là sự khẳng định vai trò quyết định của quần chúng nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng và tầm quan trọng đặc biệt của công tác tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với việc giác ngộ, đoàn kết, tập hợp và phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân.

- Trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng khó khăn, phức tạp hơn trong khi các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, kích động, chia rẽ nhân dân với Đảng, càng đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên phải quán triệt và thực hiện tốt lời Bác về công tác tuyên truyền; kiên quyết khắc phục bệnh quan liêu, mệnh lệnh.

Ngày 12/7/1951

“Người ta luôn luôn cần không khí để sống. Người cách mạng và đoàn thể cách mạng cần phê bình và tự phê bình thiết tha như người ta cần không khí”.

(Bài viết “Phê bình”, Báo Nhân dân, số 16, ngày 12/7/1951)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định phê bình và tự phê bình là một vấn đề có tính nguyên tắc, là quy luật tồn tại và phát triển và là công cụ sắc bén để giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên và củng cố khối đoàn kết, thống nhất trong tổ chức.

- Lời Bác đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức đảng và đảng viên trong thực hiện tự phê bình và phê bình; phải kịp thời nhận rõ những ưu điểm để phát huy và những hạn chế, khuyết điểm để khắc phục, để Đảng ta thực sự là một đảng cách mạng chân chính, luôn nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, từ đó có chủ trương, đường lối đúng đắn lãnh đạo cách mạng Việt Nam, tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới đất nước.

Ngày 13/7/1952

“Một dân tộc không tự lực cánh sinh mà cứ ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ thì không xứng đáng được độc lập”.

(Bài nói chuyện tại “Hội nghị chiến tranh du kích”, ngày 13/7/1952)

- Lời Bác đã chấn chỉnh nhận thức, củng cố niềm tin, đoàn kết, thống nhất, phát huy cao độ tinh thần tự lực, tự cường trong thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân, đơn vị, từng địa phương và nhiệm vụ chung của cách mạng.

- Ngày nay, xu thế mở cửa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nhưng tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường vẫn là yếu tố quyết định đối với sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia, dân tộc. Trong khi mở rộng hợp tác quốc tế theo tinh thần Việt Nam là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Đảng ta phát huy cao độ tinh thần đại đoàn kết toàn dân, chủ động tự lực cánh sinh thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Ngày 14/7/1955

“Học trò chẳng những học ở trường, học trong sách, mà còn cần học trong công tác phục vụ nhân dân một cách thực tế nữa”.

(Bài viết “Kết hợp học với hành”, Báo Nhân dân, số 498, ngày 14/7/1955)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở người dạy và người học, phải quán triệt và hiểu sâu sắc ý nghĩa của việc học, không chỉ học ở trong nhà trường, ở trong sách, mà còn phải học ở mọi người. Học tập là quá trình tiếp thu, thấm nhuần những tri thức được đúc rút từ thực tiễn cuộc sống và đem những tri thức đó áp dụng vào thực tiễn, để cải tạo thực tiễn và thúc đẩy sự phát triển của thực tiễn.

- Đảng ta vận dụng sáng tạo quan điểm của Người trong lãnh đạo sự nghiệp giáo dục và đào tạo, coi đây là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân, nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Học đi đôi với hành; lý luận gắn với thực tiễn; giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội; chú trọng nâng cao chất lượng và phát triển một nền giáo dục thực sự vì con người, vì cuộc sống, vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc và xây dựng CNXH.

Phan Minh
(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 603

Ý Kiến bạn đọc