Người tốt - Việc tốt

Ghi nhớ lời Bác dạy (số 602)

 

Ngày 3/7/1964

“Xây dựng chủ nghĩa xã hội là một sự nghiệp cực kỳ vẻ vang, nhưng phải lâu dài và gian khổ. Nhân dân ta cần phải có tinh thần phấn đấu bền bỉ, quyết tâm vượt mọi khó khăn, để giành lấy những thắng lợi mới rực rỡ hơn nữa”.

(Lời phát biểu tại lễ bế mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, khóa III, ngày 3/7/1964, Báo Nhân dân, số 3.748, ngày 4/7/1964)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhận rõ việc xây dựng CNXH là sự nghiệp cực kỳ vẻ vang nhưng cũng nhiều khó khăn, gian khổ và lâu dài. Do đó, cần sự đồng thuận, phấn đấu bền bỉ với một quyết tâm cao mới có thể đưa sự nghiệp xây dựng CNXH ở nước ta đến thắng lợi hoàn toàn; đồng thời, phải kiên quyết khắc phục tư tưởng chủ quan, nóng vội, duy ý chí.

- Hiện nay, trước tình hình diễn biến phức tạp, khó lường, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân ta phải tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng, kiên định con đường đi lên CNXH, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân, chế độ XHCN và lợi ích của quốc gia dân tộc.

Ngày 4/7/1959

“Nếu mọi người học tập thấm nhuần tinh thần anh dũng và chí khí kiên cường, học được ở Viện bảo tàng, mà quyết tâm làm đúng chính sách của Đảng, đi đúng đường lối quần chúng, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng, thì chúng ta nhất định thắng lợi trong mọi việc”.

(Bài viết “Xem Viện bảo tàng cách mạng”, Báo Nhân dân, số 1.936, ngày 4/7/1959)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở mọi người về truyền thống tốt đẹp của dân tộc và trách nhiệm phải phát huy truyền thống đó trong điều kiện mới. Mỗi người phải thấm nhuần được tinh thần anh dũng, chí khí kiên cường của dân tộc, của con người Việt Nam được kết tinh trong những hiện vật ở bảo tàng và biết vận dụng tạo nguồn lực tinh thần, nỗ lực thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.

- Ngày nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, nhân dân ta luôn phát huy truyền thống yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, đoàn kết, xây dựng đất nước đạt được những thành tựu bước đầu quan trọng vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ngày 5/7/1951

“Thi đua ái quốc nhằm ba mục đích chính: diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm. Tức là làm cho nhân dân no, ấm, biết chữ, làm cho Tổ quốc độc lập, tự do”.

(Bài viết “Thi đua ái quốc, hiện tại và tương lai vẻ vang của nước ta”, Báo Nhân dân, số 15, ngày 5/7/1951)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ 3 mục đích cụ thể của thi đua ái quốc là: diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm. Thi đua ái quốc làm cho
đời sống nhân dân no ấm, nâng cao dân trí, giúp cho Tổ quốc được độc lập, tự do.

- Lời Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc vẫn còn nguyên giá trị, đã cổ vũ, khích lệ nhân dân ta thi đua lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, chung sức xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống của nhân dân, đảm bảo tốt an sinh xã hội.

Ngày 6/7/1953

“Được lòng dân, thì việc gì cũng làm được, trái ý dân, thì chạy ngược chạy xuôi”.

(Bài viết “Sẽ được mấy lâu?”, Báo Nhân dân, số 122, từ ngày 6 đến 10/7/1953)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải hành động vì dân, thấu hiểu, chia sẻ, quan tâm đến lợi ích chính đáng của nhân dân; được như vậy, nhân dân mới tin tưởng và ủng hộ Đảng thực hiện thắng lợi mục tiêu cách mạng.

- Trong tình hình các thế lực thù địch đẩy mạnh các hoạt động chống phá đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chia rẽ nhân dân với Đảng… Đảng, Nhà nước ta phải sâu sát, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, có chủ trương, đường lối hợp lòng dân, tạo được sự đồng thuận giữa ý Đảng – lòng dân. Chỉ có như thế, mới tranh thủ được thời cơ, vượt qua thách thức, tiến hành thành công sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa – hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Ngày 7/7/1958

“Anh hùng, chiến sĩ thi đua đã là những người tiên phong trong sản xuất, mà cũng là gương mẫu về đạo đức cách mạng. Họ đặt lợi ích chung của dân tộc trên lợi ích riêng của cá nhân”.

(Bài viết “Lời chào mừng Đại hội anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ II”, ngày 7/7/1958)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra cách thức rèn luyện, phấn đấu cho mỗi cán bộ, đảng viên, phải luôn đặt lợi ích chung của dân tộc, của đất nước lên trên lợi ích cá nhân, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân, vượt mọi khó khăn, gian khổ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, mẫu mực về đạo đức, lối sống, không tự kiêu, tự mãn, tự tư, tự lợi về lợi ích và hưởng thụ, luôn giúp đỡ mọi người cùng tiến bộ.

- Thấm nhuần lời Bác, Đảng ta luôn khẳng định tầm quan trọng của đạo đức cách mạng và vai trò của thi đua yêu nước đối với sự nghiệp xây dựng CNXH – một chế độ xã hội mà con người được đặt ở vị trí trung tâm, được bảo đảm về mọi quyền lợi chính đáng, được phát triển toàn diện bản thân.

Ngày 8/7/1958

“Vào Đảng, vào Đoàn không phải để làm “quan” cách mạng, hay là để nói chính trị suông. Tất cả đảng viên và đoàn viên phải ra sức tăng gia sản xuất, thực hành các chính sách của Đảng và Chính phủ”.

(Bài viết “Nói chuyện tại hội nghị sản xuất tỉnh Sơn Tây” – nay thuộc thành phố Hà Nội, ngày 8/7/1958)

- Lời Bác nhắc nhở đội ngũ cán bộ, đảng viên về trách nhiệm và quyết tâm trong lãnh đạo; phải gương mẫu, tích cực, chủ động, sáng tạo, nói đi đôi với làm, thực sự là những người tiền phong, gương mẫu trong thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, có phong cách làm việc cụ thể, tỉ mỉ, sâu sát quần chúng; biết hướng quần chúng vào thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm trong từng thời kỳ nhất định.

- Trong giai đoạn hiện nay, mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các cuộc vận động của các cấp, các ngành; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; những biểu hiện quan liêu, xa dân, vi phạm dân chủ, nói không đi đôi với làm.

Ngày 9/7/1947

“Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Nếu không đạt được mục đích đó, là tuyên truyền thất bại. Muốn thành công, phải biết cách tuyên truyền”.

(Bài viết “Người tuyên truyền và cách tuyên truyền”, Báo Sự thật, số 79, từ ngày 26/6 đến 9/7/1947)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền trong giáo dục nâng cao nhận thức, xây dựng ý chí quyết tâm, củng cố niềm tin của toàn Đảng, toàn dân.

- Lời Bác còn là phương châm, phương hướng phấn đấu, rèn luyện trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền đối với mỗi cán bộ, đảng viên: Phải luôn bám sát mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ trong từng thời kỳ, giai đoạn cách mạng và đặc điểm, tình hình của địa phương, của nhân dân để lựa chọn đúng, trúng nội dung, phương pháp tuyên truyền, góp phần tạo nên sự đồng thuận giữa ý Đảng, lòng dân và sự thống nhất ý chí, hành động của toàn dân trong thực hiện mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Phan Minh
(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 602

Ý Kiến bạn đọc