Người tốt - Việc tốt

Ghi nhớ lời Bác dạy (số 600)

 

Ngày 19/6/1946

“Bất cứ công việc gì, thiếu cán bộ khó thực hiện”.

(Bài viết “Tại sao hợp tác xã chưa thấy xuất hiện ở thôn quê?” với bút danh Q.Th., Báo Cứu quốc số 270, ngày 19/6/1946)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá cao vị trí, vai trò của cán bộ trong mọi công việc; đồng thời, Bác luôn căn dặn đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng phải là người tiên phong đưa đường lối, chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống, đi vào quần chúng nhân dân lao động, biến đường lối, chủ trương đó thành hiện thực.

- Thấm nhuần tư tưởng ấy, Đảng và Nhà nước ta đã triển khai các chính sách, cơ chế khuyến khích phát triển mạnh hơn nữa các loại hình kinh tế, các kiểu hợp tác xã mới với các chương trình đào tạo cán bộ nông nghiệp, đào tạo nghề, hướng dẫn cho nông dân ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật cao vào trong nuôi trồng, sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, đã và đang phát huy hiệu quả thiết thực nhằm đưa kinh tế nước ta ngày càng phát triển; chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế.

Ngày 20/6/1960

“Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, phải có con người xã hội chủ nghĩa và có tư tưởng xã hội chủ nghĩa”.

(Phát biểu tại Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội, ngày 20/6/1960)

- Lời dạy không những thể hiện tư tưởng chỉ đạo về mục tiêu xây dựng con người mới XHCN mà còn khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của con người mới XHCN đối với sự nghiệp xây dựng CNXH.

- Hiện nay, Đảng và Nhà nước ta luôn quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo lời Bác để xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

So-600--Ghi-nho-loi-Bac-day---Anh-1
Bức ảnh Bác Hồ gửi tặng cộng đồng người Việt tại Pháp – 1969. (Nguồn: baoquocte.vn)

Ngày 21/6/1953

“Cầu đường là mạch máu của một nước”.

(Bài “Công tác cầu đường”, Báo Nhân dân, số 119, từ ngày 21 – 25/6/1953)

- Lời Bác có ý nghĩa thiết thực, khẳng định vai trò hết sức quan trọng của hệ thống cầu đường, của giao thông vận tải – ví như mạch máu của một đất nước, của một quốc gia dân tộc; đồng thời, quan tâm, đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của những người làm công tác này.

- Ngày nay, đất nước đang đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới; tích cực, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, lời Bác càng có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, là tư tưởng chỉ đạo trong phát triển ngành giao thông đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước của Đảng, Nhà nước.

Ngày 22/6/1947

“Tri thức là vốn liếng quý báu của dân tộc”.

(Đây là nội dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi phỏng vấn của một phóng viên nước ngoài: “Sau khi chiến tranh kết liễu thì chương trình kiến thiết của Việt Nam sẽ thế nào? Địa vị người tri thức Việt Nam sẽ thế nào”, ngày 22/6/1947)

- Câu nói đã thể hiện rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước ta đối với đội ngũ trí thức Việt Nam và đánh giá cao vai trò của trí thức đối với việc củng cố và bảo vệ chính quyền; đồng thời là tư tưởng chỉ đạo, phát huy vai trò và sự đóng góp của đội ngũ trí thức vào công cuộc xây dựng đất nước.

- Thấm nhuần lời Bác, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, lấy liên minh giữa giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức làm nòng cốt; xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức cách mạng trong sáng, giỏi về chuyên môn, giàu về năng lực, hiểu biết sâu sắc trên từng lĩnh vực đời sống xã hội, đóng góp tài năng và sức lực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 23/6/1965

“Phải luôn luôn cảnh giác, chớ vì thắng lợi mà chủ quan, khinh địch” .

(Thư gửi bộ đội, đồng bào và cán bộ Tây Bắc, ngày 23/6/1965)

- Lời dạy của Bác đã khẳng định những thành tích xuất sắc của quân và dân ta trong đấu tranh chống giặc Mỹ xâm lược trên mọi chiến trường; đồng thời, nhắc nhở, yêu cầu quân dân cả nước tiếp tục phát huy chiến công đã đạt được, phấn đấu thi đua đạt thành tích tốt hơn nữa trên tất cả các mặt công tác, nâng cao cảnh giác cách mạng, không chủ quan, khinh địch.

- Vận dụng sâu sắc tư tưởng của Bác, Đảng ta chủ động ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm từ xa, quan tâm xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính qui, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; đồng thời, tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN.

Ngày 24/6/1960

“Muốn xây dựng XHCN thì phải lao động tốt. Muốn lao động tốt thì phải có sức khỏe. Muốn có sức khỏe thì phải giữ gìn vệ sinh”.

(Bài viết “Phải đẩy mạnh hơn nữa công việc vệ sinh”, với bút danh T.L, Báo Nhân dân, số 2.288, ngày 24/6/1960)

- Lời Bác khẳng định và đề cao giá trị của lao động đối với quá trình xây dựng CNXH và vai trò quan trọng của sức khỏe, của việc giữ gìn vệ sinh đối với sức khỏe của xã hội, cộng đồng và mỗi con người; đồng thời, động viên, nhắc nhở mọi người phải yêu quý lao động, tích cực rèn luyện sức khỏe, giữ gìn vệ sinh, phòng chống bệnh tật.

- Lời Bác chính là cơ sở để Đảng ta nghiên cứu, vận dụng trong xác định chủ trương, đường lối xây dựng lực lượng sản xuất XHCN; quan tâm bảo đảm môi trường và điều kiện để phát triển con người Việt Nam toàn diện, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Ngày 25/6/1952

“Muốn chống tham ô lãng phí, chống quan liêu thì phải dân chủ, gây tự phê bình và phê bình, làm cho mọi người biết tự phê bình mình và dám phê bình người”.

(Hội nghị cung cấp toàn quân lần thứ nhất, ngày 25/6/1952)

- Bác chỉ rõ: Để phòng, chống tham ô, lãng phí tốt nhất, hiệu quả nhất là phải thực hành dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình, làm cho mọi người biết tự phê bình mình và dám phê bình người; nêu cao ý thức phục vụ, thực hành tiết kiệm, thực hiện tốt việc công khai minh bạch, không để xảy ra tham ô, lãng phí làm thất thoát tài sản của Đảng, Nhà nước.

- Hiện nay, lời dạy của Bác nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của dân chủ, tự phê bình và phê bình trong chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và thực hành dân chủ, tự phê bình và phê bình, xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị.

Phan Minh
(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 600

Ý Kiến bạn đọc