Người tốt - Việc tốt

Ghi nhớ lời Bác dạy (số 599)

 

Ngày 12/6/1956

“Có tài phải có đức. Có tài không có đức, tham ô hủ hóa có hại cho nước. Có đức không có tài như ông bụt ngồi trong chùa, không giúp ích gì được ai”.

(Bài nói chuyện tại lớp đào tạo hướng dẫn viên các trại hè cấp 1, ngày 12/6/1956)

- Lời dạy khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng đối với phẩm chất đạo đức và năng lực hoạt động thực tiễn của mỗi cán bộ, đảng viên. Đức và tài phải được giáo dục, rèn luyện để con người phát triển toàn diện, công tác và cống hiến cho cách mạng. Đức được coi là cái gốc của người cách mạng, thiếu đức trở thành vô dụng, thiếu tài làm việc gì cũng khó.

- Ngày nay, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, lời dạy của Bác vẫn là tư tưởng chỉ đạo, phương châm hành động để xây dựng và phát triển toàn diện con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Ngày 13/6/1957

 “Bất kỳ khó khăn gì, bất kỳ công việc to mấy ta đoàn kết đều làm được cả”.

(Bài nói chuyện với đại biểu nhân dân tỉnh Thanh Hóa, ngày 13/6/1957)

- Lời dạy của Bác đã chỉ rõ ý nghĩa, vai trò quan trọng của sự đoàn kết. Đoàn kết là sức mạnh, là khâu then chốt của mọi thành công; là truyền thống quý báu của dân tộc
Việt Nam.

- Hiện nay, lời dạy của Bác không chỉ là tư tưởng, phương châm chỉ đạo mà còn là nguồn sức mạnh, động viên, thôi thúc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy truyền thống đoàn kết, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

So-599--Ghi-nho-loi-Bac-day
Phong cách sống giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nguồn: baothaibinh.com.vn

Ngày 14/6/1955

“Tự phê bình và phê bình là thứ vũ khí sắc bén nhất, nó giúp cho Đảng ta mạnh và ngày càng thêm mạnh. Nhờ nó mà chúng ta sửa chữa khuyết điểm, phát triển ưu điểm, tiến bộ không ngừng”.

(Bài viết nói về phê bình trong Đảng, bút danh CB; Báo Nhân dân, số 468, ngày 14/6/1955)

- Lời dạy của Bác khẳng định tự phê bình và phê bình là nguyên tắc quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là vũ khí sắc bén góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

- Quán triệt sâu sắc lời Bác, Đảng ta đã không ngừng tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao chất lượng, hiệu quả tự phê bình và phê bình; tiếp tục lãnh đạo, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, bảo đảm cho Đảng ta thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đáp ứng sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

Ngày 15/6/1957

“Phải chống tham ô lãng phí. Phải làm sao cho trong quân đội ta không có tham ô lãng phí. Phải nâng cao ý thức và kỷ luật lao động. Phải nâng cao ý thức tiết kiệm”.

(Bài nói chuyện với các đơn vị quân đội tại Quân khu 4, ngày 15/6/1957)

- Lời nói trên thể hiện sự quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong việc kiên quyết đấu tranh chống tham ô lãng phí, một “loại giặc” rất nguy hiểm tồn tại ngay trong chính bản thân mỗi con người, làm ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, cản trở sự phát triển bền vững của đất nước.

- Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác, mỗi cán bộ, đảng viên cần ra sức học tập, rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao năng lực, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Ngày 16/6/1947

“Đối với đồng sự, phải đoàn kết chặt chẽ, khuyên nhau, giúp nhau. Đối với dân chúng, phải thân cận, phải giúp đỡ họ mọi việc, phải làm cho dân tin, dân phục, dân yêu”.

(Thư gửi các nhân viên cơ quan Chính phủ, ngày 16/6/1947)

- Lời dạy có ý nghĩa quan trọng vừa nhắc nhở tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành tốt mọi công việc; vừa là tư tưởng chỉ đạo trong xây dựng Chính phủ thực sự là của dân, vì dân, phục vụ dân để dân tin, dân yêu và dân làm theo, là cơ sở tập hợp lực lượng, huy động sức người, sức của, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng tâm, hợp lực xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. 

- Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, lời dạy của Bác chính là tư tưởng chỉ đạo, phương châm hành động để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chung sức đồng lòng xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Ngày 17/6/1968

“Hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin là phải sống với nhau có tình có nghĩa”.

(Lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi làm việc với một số cán bộ Ban Tuyên huấn Trung ương, ngày 17/6/1968, về việc xuất bản cuốn sách “Người tốt, việc tốt”)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định giá trị, bản chất cách mạng, khoa học, tính nhân văn, nhân đạo của chủ nghĩa Mác – Lênin; đồng thời căn dặn mỗi cán bộ, đảng viên phải có cách ứng xử đúng đắn, đối đãi với nhau thực sự chân tình.

- Hiện nay, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh càng có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc trong công tác giáo dục, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên; là tư tưởng chỉ đạo, phương châm hành động để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tích cực học tập nâng cao trình độ lý luận, đi đôi với việc vận dụng linh hoạt, sáng tạo và giải quyết tốt các vấn đề thực tiễn đặt ra.

Ngày 18/6/1968

“Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”.

(Lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi làm việc với một số cán bộ Ban Tuyên huấn Trung ương, ngày 18/6/1968, để bàn về cách thực hiện điều mà Bác đã đề nghị với Ban Bí thư Trung ương Đảng làm và xuất bản loại sách “Người tốt, việc tốt”).

- Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá cao truyền thống hào hùng của dân tộc, thành tích vẻ vang của Đảng và mỗi con người trong sự nghiệp kiến quốc và đấu tranh giải phóng dân tộc; đồng thời nhắc nhở phải triệt để đấu tranh khắc phục tư tưởng sống thỏa mãn trong hào quang, chiến thắng của ngày hôm qua, phải luôn tiến về phía trước, đấu tranh loại trừ ra khỏi hàng ngũ của Đảng, bộ máy nhà nước những người “sa vào chủ nghĩa cá nhân” không còn đủ tư cách, tha hóa, biến chất về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu nhân dân.

- Ngày nay, lời dạy của Bác là tư tưởng chỉ đạo, bài học thực tiễn sâu sắc đối với Đảng ta và mỗi cán bộ, đảng viên.

Phan Minh
(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 599

Ý Kiến bạn đọc