Người tốt - Việc tốt

Ghi nhớ lời Bác dạy (số 598)

 

Ngày 5/6/1951

“Tình báo là tai mắt. Tai phải tỏ, mắt phải sáng, thì đầu óc định kế hoạch mới đúng. Đầu óc định đúng, thì chân tay hành động mới kịp thời. Ta tai mắt sáng tỏ, kế hoạch đúng sát, hành động kịp thời, thì ta nhất định thắng địch”.

(Thư gửi Hội nghị tình báo, ngày 5/6/1951)

- Lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở mỗi cán bộ, chiến sĩ thực thi nhiệm vụ tình báo phải luôn tinh thông về mọi mặt, giữ vững định hướng chính trị, mưu trí, sáng tạo, hành động mau lẹ, kịp thời, bảo đảm bí mật, bất ngờ thì ắt thắng lợi.

Thấm nhuần sâu sắc lời Bác dạy, Đảng ta luôn quan tâm xây dựng, phát triển ngành tình báo của nước nhà; đồng thời cũng là yêu cầu đối với ngành tình báo phải không ngừng nâng cao chất lượng toàn diện, đáp ứng được đòi hỏi của sự nghiệp cách mạng trong tình hình mới.

Ngày 6/6/1955

“Tuy năng lực và công việc của mỗi người khác nhau, người làm việc to, người làm việc nhỏ, nhưng ai giữ được đạo đức đều là người cao thượng”.

(Tác phẩm “Đạo đức cách mạng”, bút danh C.B, báo Nhân dân, số 460, ngày 6/6/1955)

- Lời dạy nêu rõ vai trò, tầm quan trọng của đạo đức cách mạng trong sự nghiệp cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới; khẳng định giá trị đạo đức ẩn chứa trong mỗi công việc, gắn liền với phẩm chất năng lực của mỗi con người.

- Hiện nay, trước yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, lời Bác dạy vẫn là phương châm hành động để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ra sức xây dựng một xã hội học tập, xây dựng chuẩn mực đạo đức mới, con người mới.

So-598--Ghi-nho-loi-Bac-day
Đồng chí Vũ Kỳ báo cáo công việc với Bác tại thác Dẫng, sông Phó Đáy,
Văn phòng Chủ tịch phủ – Thủ tướng phủ. 
(Nguồn: hochiminh.vn)

Ngày 7/6/1960

“Đảng ta là một đảng cách mạng, ngoài lợi ích của công nhân và nông dân, Đảng ta không có lợi ích nào khác”.

(Bài nói tại Đại hội sản xuất tỉnh Hà Đông – nay thuộc thành phố Hà Nội, ngày 7/6/1960)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định công khai lợi ích của Đảng ta trước quốc dân đồng bào, vừa thể hiện sâu sắc tính giai cấp và tính quần chúng trong công tác xây dựng Đảng; vừa là tư tưởng chỉ đạo để Đảng ta và mỗi cán bộ, đảng viên hành động đúng tôn chỉ, mục đích của Đảng, làm cho Đảng ta thực sự là đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc.

- Hiện nay, lời khẳng định trên đã trở thành một trong những nội dung cơ bản về công tác xây dựng Đảng, là tư tưởng chỉ đạo, phương châm hành động để Đảng ta tự đổi mới, tự chỉnh đốn, luôn vươn lên ngang tầm và xứng đáng với vai trò, sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Ngày 8/6/1959

“Mọi người phải ra sức trau dồi đạo đức xã hội chủ nghĩa. Cải tạo xã hội cũ xấu xa trở thành xã hội XHCN tốt đẹp là một sự nghiệp rất nặng nề, nhưng rất vẻ vang”.

(Bài nói tại Hội nghị toàn Đảng bộ khu Việt Bắc, ngày 8/6/1959)

- Lời nói có ý nghĩa thực tiễn, chỉ rõ tính chất khó khăn, lâu dài của nhiệm vụ cải tạo xã hội cũ thành xã hội XHCN tốt đẹp; đòi hỏi cán bộ, đảng viên phải có ý thức giác ngộ cách mạng cao; thường xuyên rèn luyện đạo đức cách mạng, thực hành tự phê bình một cách nghiêm túc, kiên quyết loại bỏ chủ nghĩa cá nhân.

- Trước sự tác động tiêu cực của mặt trái cơ chế thị trường, việc học tập và làm theo lời Bác dạy về đạo đức cách mạng càng có giá trị thực tiễn sâu sắc; là cơ sở để cho mọi cán bộ, đảng viên phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Ngày 9/6/1953

“Muốn tiến bộ mãi thì phải học tập. Học trong sách báo, học trong công tác, học với anh em, học hỏi quần chúng. Học để phát triển ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm”.

(Bài nói tại buổi bế mạc lớp chỉnh huấn cán bộ Đảng, dân, chính các cơ quan Trung ương, ngày 9/6/1953)

- Lời dạy nhắc nhở đội ngũ cán bộ muốn tiến bộ hơn nữa thì cần phải tích cực học tập, không những học trong sách vở mà còn phải học trong công tác, học ở đồng chí và đặc biệt phải học hỏi quần chúng nhân dân để phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm của bản thân.

- Thấm nhuần lời dạy của Bác, Đảng ta khẳng định nhất quán tư tưởng chỉ đạo xây dựng một xã hội học tập, thực hiện có hiệu quả việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục – đào tạo, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ngày 10/6/1949

“Đã đoàn kết, ta phải đoàn kết chặt chẽ rộng rãi thêm. Đã cố gắng, ta phải hăng hái mà cố gắng mãi. Mỗi một người phải lấy việc xung phong trong phong trào Thi đua ái quốc là nhiệm vụ thiêng liêng của mình, phải cố làm cho được”.

(Lời kêu gọi mọi người đẩy mạnh phong trào thi đua ái quốc, ngày 10/6/1949, nhân dịp kỷ niệm 1.000 ngày kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược)

- Lời kêu gọi có ý nghĩa to lớn, kịp thời động viên mọi tầng lớp nhân dân lao động hăng say thi đua ái quốc;
đồng thời tiếp tục xây dựng và nhân rộng các phong trào thi đua ái quốc sôi nổi và mạnh mẽ đang diễn ra trên đất nước ta nhằm chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam…

- Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, lời kêu gọi của Bác càng có giá trị tư tưởng và ý nghĩa sâu sắc để mỗi người Việt Nam tiếp tục phát huy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, thi đua ái quốc trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thúc đẩy cách mạng Việt Nam giành được những thành quả to lớn hơn nữa.

Ngày 11/6/1948

“Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già, trẻ, trai, gái; bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ, đều cần phải trở nên một chiến sĩ tranh đấu trên mặt trận: Quân sự, Kinh tế, Chính trị, Văn hóa”.

(Lời kêu gọi thi đua ái quốc, ngày 11/6/1948, Báo Cứu quốc, chi nhánh số 6, số 968, ngày 24/6/1948).

- Lời kêu gọi khẳng định vị trí, vai trò, công sức của mỗi người yêu nước Việt Nam, của mỗi ngành, mỗi nghề đối với sự nghiệp đấu tranh cách mạng; cổ vũ tinh thần, tập hợp, đoàn kết lực lượng cách mạng.

- Đây là cơ sở tư tưởng, phương châm hành động cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, ra sức thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, tạo nên sức mạnh tổng hợp để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phan Minh
(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 598

Ý Kiến bạn đọc