Người tốt - Việc tốt

Ghi nhớ lời Bác dạy (số 597)

 

Ngày 29/5/1944

“Du kích như cá, dân chúng như nước. Cá không có nước thì cá chết, du kích không có dân chúng thì du kích chết”.

(Bài viết “Cách đánh du kích”, viết tháng 5/1944, gồm 13 chương)

- Bác viết về mối quan hệ cá – nước giữa du kích và nhân dân rất mộc mạc, nhưng dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Mối quan hệ giữa du kích với nhân dân là mối quan hệ tự thân, bởi du kích là cách đánh giặc của dân tộc bị áp bức chống đế quốc.

- Từ mối quan hệ giữa du kích và nhân dân, được Bác nhân lên trong quan hệ giữa bộ đội với nhân dân, Người khẳng định: “Không có dân thì không có bộ đội”. Cội nguồn sức mạnh, sự trưởng thành và chiến thắng của “Bộ đội Cụ Hồ” cũng đều bắt nguồn từ sức mạnh của nhân dân.

Ngày 30/5/1949

“Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông.
Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc.
Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính.
Thiếu một mùa, thì không thành trời.
Thiếu một phương, thì không thành đất.
Thiếu một đức, thì không thành người”.

(Bài viết “Thế nào là Cần”, bút danh Lê Quyết Thắng, đăng báo Cứu quốc, số 1.255, ngày 30/5/1949)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đúc kết: cần, kiệm, liêm, chính là những phẩm chất cần phải có của mỗi con người. Mỗi người, nhất là những người có vị trí ảnh hưởng đối với xã hội, đối với cộng đồng phải luôn phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện và thực hành, thiếu một đức tính cũng không thành người.

- Đây là những cơ sở khoa học, cách mạng để Đảng ta vận dụng trong chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa có đức, vừa có tài, vượt qua mọi cám dỗ, khó khăn, để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đặt ra ngày càng nặng nề.

Ngày 31/5/1956

“Tiền đồ của mỗi người nằm trong tiền đồ của cách mạng, của dân tộc”.

(Nói chuyện tại Đại hội chiến sĩ thi đua ngành thương nghiệp lần thứ nhất được tổ chức từ ngày 31/5 đến 5/6/1956, tại Hà Nội)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ, lợi ích của dân tộc phải được đặt lên trước lợi ích của cá nhân. Quan điểm đó đã góp phần khơi dậy, phát huy sức mạnh của mỗi cá nhân và cả cộng đồng đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

- Nắm vững những quan điểm của Người về đặt lợi ích chung của dân tộc, của Đảng, của nhân dân lên trên lợi ích của cá nhân có giá trị thực tiễn sâu sắc; là nội dung, phương hướng rèn luyện đạo đức của mỗi người theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

So-597--Ghi-nho-loi-Bac-day---Anh-1
Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi đồng bào và chiến sĩ thực hiện khẩu hiệu: “Thực túc binh cường”,
và hằng ngày Người dành thời gian tăng gia sản xuất .
(Nguồn: http://hochiminh.vn).

Ngày 1/6/1946

“Đồng bào Nam bộ là dân nước Việt Nam
Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi”

(Thư gửi đồng bào Nam bộ, đăng Báo Cứu quốc, số 255 ngày 1/6/1946)

Đầu năm 1946, đất nước ta đứng trước muôn vàn khó khăn, thử thách, trước khi lên đường sang Paris để mở cuộc đàm phán chính thức với Chính phủ Pháp, Người đã gửi thư bày tỏ sự đồng cảm và khơi dậy niềm tin của đồng bào Nam bộ vào thắng lợi tất yếu trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Hiện nay, tuy tình hình luôn thay đổi nhanh chóng, nhưng Đảng ta luôn nhất quán với tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đề cao tinh thần dân tộc, khoan dung để tập hợp, đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước; tạo sinh lực mới đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu xây dựng đất nước.

Ngày 2/6/1949

“Sự thành công phần lớn là do các cán bộ, vậy các cán bộ phải cố gắng hơn mọi người để làm kiểu mẫu cho mọi người”.

(Thư gửi Quân đội quốc gia, dân quân và công nhân quốc phòng, đăng Báo Cứu quốc, số 1.258, ngày 2/6/1949)

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Cán bộ là cái gốc của mọi việc”, muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém.

Thấu triệt quan điểm, tư tưởng của Người, trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn coi cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của dân tộc, chế độ và là khâu then chốt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Ngày 3/6/1955

“Đồng bào miền Bắc tuy có khó khăn do chiến tranh để lại, nhưng ai cũng an cư lạc nghiệp, được hưởng tự do dân chủ và phấn đấu cho một tương lai vẻ vang. Cho nên đồng bào miền Bắc càng phải thương xót và phải giúp đỡ đồng bào miền Nam đấu tranh”.

(Bài viết “Nhà triệu phú biến thành người ăn xin”, ký tên C.B, đăng Báo Nhân dân, số 457, ngày 3/6/1955)

Trong điều kiện đất nước tạm thời chia cắt hai miền Nam – Bắc, đồng bào miền Nam tiến hành kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhiều gia đình mất hết nhà cửa, của cải, mất tự do, trở thành nghèo đói, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong khó khăn, hoạn nạn, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, chia sẻ những khó khăn của nhân dân miền Nam trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Ngày nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân cả nước vẫn luôn phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa đồng bào. Đó chính là đạo lý, là truyền thống, là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tính nhân văn cao cả của dân tộc ta và chế độ XHCN.

Ngày 4/6/1952

“Lao động là sự nghiệp quang vinh, vẻ vang, vui thú và anh dũng”.

(Bài viết “Đạo đức lao động”, đăng Báo Cứu quốc, số 2.092, ngày 4/6/1952)

Lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa to lớn, không chỉ động viên, cổ vũ tinh thần hăng say lao động của đồng bào cả nước mà còn khẳng định giá trị của lao động là vốn quý, lao động là thiêng liêng; lao động vừa tạo ra của cải vật chất, vừa phát triển con người toàn diện.

Ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị, là tư tưởng chỉ đạo, động viên để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nêu cao tinh thần tự lực tự cường, lao động sáng tạo, tiếp thu khoa học kỹ thuật tiên tiến, đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

Phan Minh
(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 597

Ý Kiến bạn đọc