Người tốt - Việc tốt

Ghi nhớ lời Bác dạy (số 595)

 

Ngày 15/5/1962

“Quyết lòng gìn giữ giang san
Đồng bào Nam Việt muôn vàn văn minh”.

(Bài viết “Ai dã man? Ai văn minh?”, đăng báo Nhân dân, số 2.973, ngày 15/5/1962)

- Thông qua bài báo, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch trần âm mưu, thủ đoạn, dã tâm của đế quốc Mỹ xâm lược bắt tay với bọn ác ôn Ngô Đình Diệm để giết hại, đàn áp nhân dân miền Nam Việt Nam; đồng thời, Bác ca ngợi tinh thần chiến đấu kiên cường, dũng cảm, nhưng rất khoan hồng, nhân đạo, nhân văn trong đối xử với tù hàng binh địch của quân và dân miền Nam.

- Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác, quân và dân ta quyết tâm chiến đấu giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; đồng thời luôn đối xử nhân đạo với tù hàng binh, giáo dục họ, phóng thích và trả về đoàn tụ cùng gia đình, kể cả binh lính Mỹ, cũng như lính chư hầu các nước…

Ngày 16/5/1959

“Tư tưởng cộng sản phải rèn luyện gian khổ mới có được. Còn tư tưởng cá nhân thì cũng như cỏ dại, sinh sôi, nẩy nở rất dễ”.

(Bài nói tại lớp chỉnh huấn khóa II của Bộ Công an, ngày 16/5/1959)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn, muốn làm tròn nhiệm vụ phải đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chống thói so bì đãi ngộ, chỉ lo cho lợi ích của riêng mình, không quan tâm đến lợi ích chung của tập thể. Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân gay go, quyết liệt và lâu dài bởi nó ẩn sâu trong tư tưởng, suy nghĩ và hành vi của mỗi cá nhân, không dễ gì nhận thấy và cũng không dễ gì đánh đổ. Việc chống chủ nghĩa cá nhân là việc làm cần thiết, thường xuyên của những người cộng sản chân chính, trong đó có những cán bộ ngành Công an.

- Lời dạy của Bác có ý nghĩa sâu sắc đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm trong sạch bộ máy Nhà nước ta hiện nay. Các cấp ủy, tổ chức Đảng cần coi trọng khâu giáo dục, nâng cao nhận thức, tăng cường quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên, xây dựng động cơ phấn đấu đúng đắn.

Ngày 17/5/1946

“Người làm tướng có mưu trí bao giờ cũng lo lắng đến lợi, đến hại. Lo đến lợi mới có đủ tin tưởng làm trọn được nhiệm vụ. Lo đến hại mới tìm mưu kế để giải trừ được gian nguy”.

(Bài “Bàn về phương pháp tác chiến”, đăng Báo Cứu quốc, số 242, ngày 17/5/1946, bút danh Q.Th. thuật)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ, người làm tướng có mưu trí phải là người có mưu lược; trí sáng tạo; có phương pháp phân tích, phán đoán tình hình một cách khoa học, chính xác; hiểu địch, hiểu mình; biết phân tích thiên thời – địa lợi – nhân hòa; biết phát huy sở trường, sở đoản của quân mình, hạn chế chỗ mạnh, khoét sâu chỗ yếu của quân địch; biết tạo ra và phát huy sức mạnh tổng hợp để đánh thắng quân thù. Đây là thước đo bản lĩnh, tài năng của một người cầm quân giỏi.

- Trong giai đoạn hiện nay, yêu cầu xây dựng quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” đòi hỏi năng lực của người tướng lĩnh quân đội theo quan điểm của Hồ Chí Minh có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc. Đó phải là người có tri thức toàn diện, giỏi về quân sự, nhạy bén về chính trị, hiểu biết sâu rộng về văn hóa, khoa học, kỹ thuật; là hạt nhân lãnh đạo, đoàn kết, chỉ huy đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ngày 18/5/1963

“Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng xuất lao động và không ngừng cải tiến đời sống của nhân dân, bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi”.

(Bài nói tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ I của “Hội nghị phổ biến khoa học, kỹ thuật Việt Nam” ngày 18/5/1963, bàn về mối quan hệ giữa khoa học và sản xuất)

- Đây là phương châm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tổ chức nghiên cứu khoa học; khoa học phải gắn với nhiệm vụ, với đời sống xã hội; khoa học phải gắn với thực tiễn, phải từ thực tiễn và phục vụ thực tiễn, đáp ứng nhu cầu của sản xuất, phục vụ sản xuất. Vì vậy, phát triển kinh tế cần chú trọng đề ra các chủ trương, chính sách xây dựng, phát triển khoa học và kỹ thuật.

- Hiện nay, đất nước ta đang tiến hành sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế sâu rộng dưới sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, kinh tế tri thức dần dần giữ vai trò chủ đạo, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu các thành phần kinh tế; quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của khoa học và kỹ thuật trong xây dựng XHCN đã được Đảng ta cụ thể hóa thành các nghị quyết, đề án, chương trình; trong đó, xác định cùng với giáo dục – đào tạo, thì khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu.

Ngày 19/5/1949

“Vì nước chưa nên nghĩ đến nhà,
Năm mươi chín tuổi vẫn chưa già.
Chờ cho kháng chiến thành công đã,
Bạn sẽ ăn mừng sinh nhật ta”

(Nhân dịp chuẩn bị sinh nhật lần thứ 59 của Bác, ngày 19/5/1949)

- Bài thơ là hiện thân của sự giản dị, khiêm tốn rất mực ở Người, toát lên một tinh thần lạc quan cách mạng, có niềm tin sâu sắc vào thắng lợi của cách mạng. Với Bác, kháng chiến chưa thành công, đồng bào còn nghèo khổ, thì không thể vui cho riêng mình và Bác cũng mong mọi cán bộ, đảng viên như vậy.

- Triết lý sống phải luôn đặt lợi ích của Đảng, của đất nước lên trên, lên trước, phải biết lo cho nhân dân, cho địa phương, đơn vị trước khi lo cho cá nhân, luôn khiêm tốn, giản dị, tiết kiệm… của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc đối với mọi người, nhất là đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, thiết thực góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xứng đáng với niềm tin yêu và trọng trách mà nhân dân giao phó.

Ngày 20/5/1969

“Phải giáo dục bộ đội giữ gìn tốt vũ khí trang bị, tiết kiệm từng viên đạn, từng hạt gạo, không được để lãng phí”.

(Thư gửi lớp chỉnh huấn cán bộ trung, cao cấp cơ quan Bộ Quốc phòng, các quân khu, quân chủng, binh chủng, sư đoàn do Tổng cục Chính trị tổ chức họp tháng 5/1969)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn đội ngũ cán bộ quân đội phải làm tốt công tác giáo dục và thực hành tiết kiệm sâu rộng trong toàn quân để tạo nên động lực, sức mạnh, chiến đấu, chiến thắng kẻ thù, giải phóng đất nước.

- Thấu triệt lời Bác, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân luôn tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, chống lãng phí bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần xây dựng ý thức thực hành tiết kiệm sâu rộng trong mọi cán bộ, chiến sĩ toàn quân.

Ngày 21/5/1964

“Nhân dân miền Nam anh dũng quyết không lùi bước trước mũi súng của kẻ xâm lược và lũ bán nước. Đồng bào chúng tôi thà hy sinh hết thảy, nhưng quyết không chịu làm nô lệ”.

(Là lời trong bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng trên tạp chí Mainôrity Ốp Oăn (Minority of one) – tạp chí do một nhóm nhân sĩ trí thức tiến bộ Mỹ xuất bản, ra ngày 21/5/1964)

- Lời Người thể hiện rõ quyết tâm sắt đá, chiến đấu anh dũng, kiên cường, sẵn sàng hiến dâng máu xương của nhân dân miền Nam nói riêng và cả dân tộc Việt Nam nói chung, quyết đánh bại mọi kẻ thù xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chiến thắng lịch sử trưa ngày 30-4-1975 đã chứng minh lời khẳng định của Hồ Chí Minh trước đồng bào trong nước và nhân dân trên thế giới.

- Tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có diễn biến phức tạp, Đảng ta đã xác định rõ chủ trương “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc”; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phan Minh
(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 595

Ý Kiến bạn đọc