Người tốt - Việc tốt

Ghi nhớ lời Bác dạy (số 594)

 

Ngày 8/5/1954

“Thắng lợi tuy lớn nhưng mới là bắt đầu. Chúng ta không nên vì thắng mà kiêu, không nên chủ quan khinh địch”.

(Thư khen bộ đội, dân công, thanh niên xung phong và đồng bào Tây Bắc đã chiến thắng vẻ vang ở Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết ngày 8/5/1954)

- Chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954 đã ghi thêm một trang sử oanh liệt trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm, góp phần cổ vũ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới. Ngay sau ngày vui lớn của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư khen ngợi bộ đội, dân công, thanh niên xung phong, đồng bào Tây Bắc; đồng thời căn dặn quân và dân ta chớ kiêu ngạo, khinh địch… thể hiện tầm nhìn và dự báo chiến lược của Bác đối với cách mạng nước ta.

- Ngày nay, hòa bình, hữu nghị, hợp tác là xu thế chủ đạo, song tình hình thế giới, khu vực vẫn diễn biến phức tạp, đất nước ta đứng trước thời cơ và thách thức mới, mỗi cán bộ, đảng viên, người dân cần đề cao cảnh giác trước các nhân tố bất lợi, ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ.

Ngày 9/5/1954

“Dạy dần dần từ ít đến nhiều, từ dễ đến khó, từ thấp đến cao. Không tham nhiều, không nhồi sọ. Dạy một cách thiết thực. Lý luận gắn chặt với thực hành”.

(Lời giáo dục chi bộ và cốt cán ở nông thôn, năm 1954)

- Lời Bác là những chỉ dẫn quan trọng về phương pháp trong giáo dục, huấn luyện cán bộ, coi trọng cán bộ cấp huyện, xã, góp phần không nhỏ vào việc đào tạo một đội ngũ cán bộ cốt cán, thạo việc, tư tưởng thông, lập trường vững, giải quyết tốt các công việc mà Đảng và Nhà nước giao phó và các vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

- Trong giai đoạn đổi mới hiện nay, công tác giáo dục, nhất là giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên ở cơ sở, chi bộ, được các cấp ủy Đảng, chính quyền xem là công việc thường xuyên, gắn với chống suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

So-594--Anh-minh-hoa---Ghi-nho-loi-Bac-day---Anh-1
Bác Hồ với các cháu thiếu nhi vùng cao Việt Bắc (1960).
(Nguồn: tulieuvankien.dangcongsan.vn/).

Ngày 10/5/1969

“Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”.

(“Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bản công bố năm 1969)

- Trong suốt cuộc đời và sự nghiệp của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chăm lo xây dựng lực lượng cách mạng. Đó không chỉ là lực lượng trực tiếp gánh vác và giải quyết những nhiệm vụ hiện tại, mà còn là đội ngũ kế cận, nguồn bổ sung năng lực để kế thừa và tiếp tục phát triển sự nghiệp của những thế hệ đi trước.

- Lời Bác về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau thể hiện sự sâu sắc trong tầm nhìn và tư duy chiến lược. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ nhìn hiện tại mà còn hướng về tương lai; không chỉ dành tâm huyết cho sự nghiệp cách mạng trước mắt, mà còn chăm lo vun trồng cái gốc của sự nghiệp đó để nó trở nên vững bền. Luận điểm đó chứa đựng thế giới quan khoa học, cách mạng và biện chứng của một lãnh tụ cách mạng, phản ánh tầm nhìn xa, trông rộng của một nhà hiền triết, một nhà văn hóa lớn; đã trở thành một chân lý của cách mạng.

Ngày 11/5/1969

“Phải có quyết tâm cao để vượt mọi khó khăn làm tròn nhiệm vụ. Quyết tâm phải biến thành hành động dũng cảm, chiến đấu kiên quyết, không sợ hy sinh gian khổ”.

(Thư gửi lớp chỉnh huấn cán bộ trung, cao cấp của quân đội năm 1969)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở cán bộ quân đội trước hết phải có quyết tâm cao để vượt mọi khó khăn, nâng cao trình độ về mọi mặt, làm cho ta càng đánh càng mạnh, càng đánh càng thắng. Đây là nguồn động viên, cổ vũ đội ngũ cán bộ quân đội phải luôn triệt để chấp hành nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, lập nhiều thành tích hơn nữa trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược.

- Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, lời dạy của Người về lòng quyết tâm và ý thức trách nhiệm của cán bộ quân đội càng có ý nghĩa và giá trị nhân văn sâu sắc. Học tập và làm theo lời Bác, cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn rèn luyện ý chí chiến đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ngày 12/5/1952

“Tất cả mọi người đều phải trông thấy ai sai thì phê bình. Phê bình để sửa chữa, để tiến bộ. Không phê bình là tự làm mất quyền dân chủ”.

(Là lời dạy của Bác Hồ đối với các chiến sĩ thi đua công nông binh)

- Đảng ta khẳng định: Tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của Đảng, là thước đo trình độ sinh hoạt dân chủ trong Đảng và là ý thức trách nhiệm của Đảng với nhân dân…

- Quán triệt và thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình, cấp ủy, tổ chức Đảng, chỉ huy các cấp trong toàn quân phải mở rộng dân chủ và phát huy quyền, trách nhiệm của các tổ chức quần chúng, của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia phê bình cho cấp ủy, cán bộ để xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Ngày 13/5/1955

“Việc gì cũng phải có lãnh đạo thì mới thành công”.

(Hội nghị Đổi công toàn quốc năm 1955)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh ghi nhận, đánh giá cao và khẳng định vai trò to lớn của công tác lãnh đạo, chỉ đạo nói chung; định hướng phương châm, nguyên tắc, phương pháp tổ chức của các tổ chức Đảng.

- Vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được hiến định vững chắc trong các bản Hiến pháp trước đây và trong Điều 4, Hiến pháp năm 2013: “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội…”.

Ngày 14/5/1966

“Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”.

(Phát biểu tại lớp huấn luyện đảng viên mới do Thành ủy Hà Nội tổ chức, năm 1966)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ bản chất, nguồn gốc sức mạnh của Đảng, vai trò, mối liên hệ mật thiết giữa đảng viên và chi bộ. Chi bộ là tế bào, là cơ sở của Đảng, là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở; đảng viên là những người có trách nhiệm góp phần xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng…

- Xây dựng chi bộ tốt, đội ngũ đảng viên tốt là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu trong công tác xây dựng Đảng; làm nền tảng xây dựng Đảng ta xứng đáng là Đảng duy nhất cầm quyền, lãnh đạo toàn dân tộc thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong thời kỳ mới.

Phan Minh
(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 594

Ý Kiến bạn đọc