Người tốt - Việc tốt

Ghi nhớ lời Bác dạy (số 593)

 

Ngày 1/5/1952

“Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”.

(Phát biểu khai mạc Đại hội các chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc năm 1952)

- Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, đem hết sức mình tham gia kháng chiến và kiến quốc, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc và giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Hiện nay, phong trào thi đua yêu nước đã được cụ thể hóa thành phong trào thi đua, cổ vũ, động viên, khơi dậy ý thức tự lực tự cường, vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy truyền thống yêu nước; đã có ngày càng nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt” trên các lĩnh vực công tác, trực tiếp góp phần xây dựng và bảo vệ thành công Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Ngày 2/5/1959

“Đảng và Chính phủ lúc nào cũng chú ý đến đồng bào vùng cao và càng ngày càng hết sức chú ý giúp đỡ đồng bào nhiều hơn nữa”.

(Nói chuyện với Đoàn đại biểu các dân tộc ít người về dự lễ kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động, ngày 1/5/1959, tổ chức tại Thủ đô Hà Nội)

- Lời khẳng định của Bác thể hiện rõ quan điểm và trách nhiệm của Đảng và Chính phủ trong thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, nhất là đoàn kết với đồng bào các dân tộc ít người, nhằm cải thiện và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào ở vùng cao.

- Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước đã quan tâm tới việc ban hành nhiều chủ trương, chính sách lớn đối với đồng bào vùng cao, vùng dân tộc ít người. Chú trọng phát triển kinh tế phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ thể từng vùng; ưu tiên phát triển giáo dục, coi trọng đào tạo cán bộ và đội ngũ trí thức người dân tộc thiểu số; tôn trọng và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của từng dân tộc.

Ngày 3/5/1948

“Toàn dân đoàn kết muôn năm.
Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi”.

(Lời kêu gọi đồng bào Cao Đài, Hòa Hảo, đăng Báo Cứu quốc, chi nhánh số 6, số 917, ngày 3/5/1948)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh viết lời kêu gọi, biểu dương những anh em đạo Cao Đài, Hòa Hảo lầm đường theo địch, nay đã tỉnh ngộ; đồng thời, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến giải phóng đất nước khỏi ách đô hộ của đế quốc, thực dân xâm lược.

- Đồng bào theo các tôn giáo đã đoàn kết cùng đồng bào cả nước chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, như: “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội” của Phật giáo; “Sống Phúc âm giữa lòng dân tộc” của Công giáo; “Sống Phúc âm phụng sự Thiên chúa, phục vụ Tổ quốc và Dân tộc” của Hội thánh Tin Lành; “Nước vinh, Đạo sáng” của Cao Đài…

Ngày 4/5/1957

“Công trạng của cá nhân chủ yếu là nhờ tập thể mà có. Vì vậy người có công trạng không nên tự kiêu mà cần khiêm tốn”.

(Nói chuyện tại lớp chỉnh huấn cán bộ trung, cao cấp Bộ Quốc phòng và các lớp trung cấp của các tổng cục vào tháng 5/1957)

- Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến việc rèn luyện đội ngũ cán bộ của Đảng về “đức” và “tài”; trong đó, Bác luôn lấy “đức” làm gốc và đề cao đức tính khiêm tốn. Người khiêm tốn luôn là người biết mình, hiểu người; giúp mỗi người có được sự tỉnh táo, để nhận thức chân lý một cách đúng đắn, khách quan.

- Học tập và làm theo lời Bác dạy, cán bộ, đảng viên cần rèn luyện đức tính khiêm tốn trong sinh hoạt, học tập và công tác; nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thi đua “rèn đức, luyện tài”, tích cực “tự soi, tự sửa”, “làm việc theo chức trách, nêu gương trong hành động”, đoàn kết tốt, gương mẫu, khiêm tốn, học hỏi, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ngày 5/5/1948

“Nay chúng ta cũng già trẻ một lòng, trường kỳ kháng chiến, chúng ta nhất định sẽ đánh tan giặc Pháp”.

(Thư gửi đội lão du kích, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, ngày 5/5/1948)

- Lời Bác đã cổ vũ, khích lệ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đồng lòng, quyết tâm trường kỳ kháng chiến đánh thắng thực dân Pháp xâm lược giành thắng lợi trong công cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

- Ngày nay, thực hiện lời Bác dạy, quân và dân ta đã luôn đoàn kết, tin tưởng, kiên định với đường lối đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, đã và đang đạt được những thành tựu quan trọng, uy tín và vị thế của Việt Nam ngày càng tăng cao trên trường quốc tế.

Ngày 6/5/1950

“Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân, không học nhân dân là một thiếu sót rất lớn”.

(Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất về công tác huấn luyện và học tập năm 1950) 

- Lời Bác có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, xác định rõ tầm quan trọng của việc học tập, nhất là học ở nhân dân, đó là môi trường học tập rộng lớn nhất, toàn diện nhất và hiệu quả nhất. Nhân dân không chỉ là đối tượng lãnh đạo, mà còn là người thầy lớn, giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên tiếp cận những kiến thức bổ ích, thiết thực trên mọi phương diện công tác và trong cuộc sống, vì “dân chúng biết giải quyết nhiều vấn đề một cách giản đơn, mau chóng, đầy đủ, mà những người tài giỏi, những đoàn thể to lớn, nghĩ mãi không ra”.

- Hiện nay, công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, mọi tri thức đều có thể được số hóa, việc xây dựng, hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, những ý kiến và trí tuệ của nhân dân luôn được Đảng, Nhà nước ta coi trọng, gợi mở ra nhiều điều mới mẻ, sáng tạo trong việc giải quyết các vấn đề quan trọng của đất nước, trên tinh thần “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân ủng hộ, dân giúp đỡ”.

Ngày 7/5/1958

“Lý luận kết hợp với thực hành, học tập kết hợp với lao động”.

(Nói chuyện tại Đại hội Sinh viên Việt Nam lần thứ II, năm 1958)

- Lời Bác chỉ ra phương châm giáo dục đào tạo bao hàm cả lý luận và thực tiễn, lý thuyết với thực hành.

- Lao động là quyền, là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân đối với Tổ quốc. Ai cũng phải tùy khả năng của mình mà tự nguyện, tự giác tham gia lao động, góp phần xây dựng nước nhà. Lao động là vinh quang, dù lao động chân tay hay lao động trí óc đều là vẻ vang, đáng quý. Do vậy, học tập phải kết hợp với lao động, sản xuất.

Phan Minh
(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 593

Ý Kiến bạn đọc