Người tốt - Việc tốt

Ghi nhớ lời Bác dạy (số 592)

 

Ngày 24/4

“Đối với những người viết báo chúng ta, cái bút là vũ khí sắc bén, bài báo là tờ hịch cách mạng”.

(Điện chúc mừng Hội Nhà báo Á-Phi, năm 1965)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ, người làm báo, trước hết là chiến sĩ cách mạng – người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa, phải đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác quan trọng mà Đảng, Nhà nước giao cho. Người căn dặn, để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của mình, cán bộ báo chí cần phải tu dưỡng đạo đức cách mạng.

- Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, người làm báo càng cần phải trau dồi bản lĩnh chính trị vững vàng, có chuyên môn cao và đạo đức nghề nghiệp trong sáng; định hướng dư luận xã hội, hướng nhân dân vào những giá trị chân – thiện – mỹ, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Ngày 25/4

“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”.

(Phát biểu tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ II, năm 1961)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ, để giải phóng một dân tộc cũng như để xây dựng một chế độ mới nhất thiết phải huy động sức mạnh toàn dân mới đi đến thắng lợi. Đoàn kết toàn dân vì độc lập dân tộc, dân chủ, hòa bình và tiến bộ xã hội là kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng và là mục tiêu đấu tranh trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Người.

- Việt Nam là quốc gia có 54 dân tộc, mỗi dân tộc mang bản sắc riêng nhưng đều nằm trong cộng đồng dân tộc Việt Nam, phải thương yêu giúp đỡ, đoàn kết chặt chẽ để cùng xây dựng Tổ quốc. Với các tôn giáo, phải luôn gắn liền lợi ích tôn giáo với lợi ích chung của dân tộc, giữa yêu nước và phụng đạo. Người nhắn nhủ: Đoàn kết thì thành công và đại đoàn kết thì sẽ đại thành công.

So-592--Anh-minh-hoa---Ghi-nho-loi-Bac-day---Anh-1
Bác Hồ chia quà cho các cháu thiếu nhi thị xã Hưng Yên.

Ngày 26/4

“Bộ đội chưa ăn cơm, cán bộ không được kêu mình đói”.

(Phát biểu tại Hội nghị kiểm thảo Chiến dịch Đường số 18, năm 1951)

- Mối quan hệ giữa cán bộ với chiến sĩ được hình thành, phát triển trong quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, chiến thắng của Quân đội ta; là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt, vừa là thuộc tính bản chất của một quân đội cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: Đội ngũ cán bộ quân đội phải luôn chăm lo đến đơn vị, đồng cam cộng khổ với bộ đội thì bộ đội nhất định tin và nghe theo.

- Quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội hằng ngày một cách chu đáo, không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm của cán bộ đối với bộ đội. Muốn vậy, đòi hỏi người cán bộ chỉ huy phải hết lòng chăm lo xây dựng đơn vị; kiên quyết chống biểu hiện xa rời cấp dưới, quan liêu…; góp phần giữ gìn và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong điều kiện mới.

Ngày 27/4

“… Mỗi chiến sĩ, từ trên đến dưới, các cấp bậc đều phải nghiên cứu, học tập, luôn luôn cầu tiến bộ”.

(Thư gửi Quân sự Tập san, năm 1948)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Nghiên cứu mà không thực hành là nghiên cứu suông. Thực hành mà không nghiên cứu thì thường hay bị mù quáng. Vậy cần phải nghiên cứu kinh nghiệm cũ để giúp cho thực hành mới, lại đem thực hành mới để phát triển kinh nghiệm cũ, làm cho nó đầy đủ, dồi dào thêm”.

- Thấm nhuần lời Bác, công tác huấn luyện trong quân đội được đổi mới theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu,
sát thực tế chiến đấu, nhiệm vụ, địa bàn hoạt động. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải ra sức học tập chính trị, quân sự, văn hóa, khoa học kỹ thuật, vững về bản lĩnh, giỏi về chuyên môn.

Ngày 28/4

“Trước hết, quân đội nhất định phải có anh hùng. Lúc kháng chiến có anh hùng, sao nay lại không có anh hùng? Khi kháng chiến anh hùng cách khác… Có phải không có chiến tranh thì quân đội không có anh hùng?”.

(Họp của Bộ Chính trị bàn về chuẩn bị Đại hội Liên hoan Anh hùng, chiến sĩ thi đua năm 1962)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, anh hùng không chỉ trong thời chiến, mà trong thời bình đó là những người tham gia xây dựng quân đội vững mạnh, là những chiến sĩ không ngừng học tập, huấn luyện, sản xuất… Không chỉ có lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhân dân, mà dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quân đội ta còn làm tròn chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân sản xuất.

- Học tập và làm theo lời Bác dạy, phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, mỗi cán bộ, chiến sĩ cần tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, xứng đáng với tình cảm và mong muốn của Bác đối với cán bộ, chiến sĩ toàn quân.

Ngày 29/4

“Nội bộ phải đoàn kết chặt chẽ, làm mọi việc phải đi sâu, đi sát, phải tránh chủ quan”.

(Phát biểu tại Hội nghị cán bộ ngành Công an năm 1963)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm giáo dục, rèn luyện lực lượng Công an nhân dân; Người nhắc nhở người chiến sĩ công an sinh ra từ nhân dân, vì nhân dân chiến đấu. Do đó, mỗi chiến sĩ phải là người lính có lý tưởng cao cả, kiên quyết hăng hái làm tròn nhiệm vụ, làm nòng cốt trong cuộc chiến giữ gìn an ninh nội bộ và xây dựng thế trận an ninh nhân dân.

- Sức mạnh của Đảng ta phải được bắt đầu từ sức mạnh đoàn kết nội bộ: đoàn kết nội bộ Đảng, đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Muốn thế, trước tiên là cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ chủ chốt các cấp phải tiên phong gương mẫu, kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện cục bộ, bè phái, lợi ích nhóm, độc đoán, xa rời với cấp dưới và quần chúng.

Ngày 30/4

“Đồng bào, cán bộ và quân đội ta quyết không được vì thắng lợi mà chủ quan khinh địch. Cần phải luôn nâng cao tinh thần cảnh giác và chí khí chiến đấu”.

(Thư khen quân và dân miền Bắc bắn rơi 1.000 máy bay Mỹ, Bác viết ngày 30/4/1966 và đăng Báo Nhân dân số 4.408, ngày 1/5/1966)

- Lời Bác căn dặn trở thành sức mạnh để quân và dân tiếp tục đánh bại chiến dịch đánh phá bằng không quân của đế quốc Mỹ lần thứ 2, làm nên chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” tháng 12/1972, mở ra thời cơ chiến lược lớn để quân và dân ta tiến hành cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thu non sông đất nước về một mối.

- Khắc ghi lời Bác, cán bộ, đảng viên cần nâng cao cảnh giác cách mạng, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam, bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa, quyết không để bị động, bất ngờ.

Phan Minh
(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 592

Ý Kiến bạn đọc