Người tốt - Việc tốt

Ghi nhớ lời Bác dạy (số 591)

 

Ngày 17/4

“Anh hùng là những người thật cần, kiệm, liêm, chính, hết lòng hết sức phục vụ kháng chiến, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân, của giai cấp”.

(Bài viết “Ai là Anh hùng?”, bút danh C.B, đăng Báo Nhân Dân số 54, ngày 17-4-1952)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ, anh hùng trước tiên phải là người có đạo đức, cần, kiệm, liêm, chính; có những phẩm chất cao đẹp của đạo đức cách mạng: cần cù, tiết kiệm, trách nhiệm, trong sạch…; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, là đầy tớ của nhân dân.

- Học tập và làm theo lời Bác, tích cực hưởng ứng và thực hiện tốt phong trào Thi đua yêu nước, đội ngũ cán bộ, đảng viên phải luôn ra sức học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, nhân dân; có phẩm chất đạo đức, lối sống cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật tự giác, nghiêm minh.

Ngày 18/4

“… Nhân dân nước nào cũng yêu chuộng hòa bình, cũng chán ghét chiến tranh, cũng muốn sống tự do độc lập”.

(Bài viết “Chúc mừng Hội nghị Á-Phi”, khai mạc vào ngày 18-4-1955, tại Băng-đung – Indonesia)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh ca ngợi cuộc đấu tranh anh dũng của nhân dân Á-Phi vì độc lập, tự do, hòa bình, dân chủ và bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân Việt Nam đối với cuộc đấu tranh của nhân dân các nước châu Á và châu Phi.

- Với lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, với những cuộc chiến đấu lâu dài, gian khổ, chịu đựng biết bao mất mát, hy sinh, hơn ai hết, dân tộc ta nhận rõ giá trị của hòa bình, độc lập, tự do. Bởi vậy, yêu chuộng hòa bình là một trong những truyền thống nổi bật, là nét đẹp văn hóa tiêu biểu của dân tộc Việt Nam.

Ngày 19/4

“Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau”.

(Thư gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Plâyku, khai mạc ngày 19/4/1946 tại Pleiku – Gia Lai)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định những chủ trương, đường lối, chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng, Nhà nước. Trải qua nhiều khó khăn, gian khổ, thiếu thốn và hy sinh, đồng bào các dân tộc thiểu số ở mọi vùng miền của Tổ quốc với tinh thần chiến đấu quả cảm, anh dũng đã góp phần quan trọng cùng với quân và dân cả nước làm nên thắng lợi vĩ đại trong các cuộc chiến tranh giải phóng, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Quán triệt lời Bác và chủ trương, chính sách đại đoàn kết của Đảng, Nhà nước, đồng bào cả nước, không phân biệt người Kinh, người dân tộc thiểu số, thành phần xuất thân, nơi sinh sống, luôn nêu cao tình đồng bào, tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước giàu đẹp; đồng thời kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, kích động, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch.

Ngày 20/4

“Lương y như từ mẫu”.

(Nói chuyện khi tới thăm bệnh xá xã Vân Đình, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Đông – nay thuộc Hà Nội)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ, người thầy thuốc phải là người có lòng nhân ái, thương yêu người bệnh như mẹ hiền thương yêu các con của mình; y đức chính là sự “Tôn trọng sinh mạng con người”. Đã là người thầy thuốc thì phải coi trọng đức – nhân, tận tình chăm sóc người bệnh, vì quyền lợi, sức khỏe của người bệnh, không phân biệt đối xử, luôn công bằng và trung thực.

- Lời Bác về y đức vẫn còn nguyên giá trị và trở thành phương châm, tôn chỉ mục đích nghề nghiệp cho những người làm công tác y tế, để hướng tới mục tiêu thay đổi nhận thức, thái độ, phong cách phục vụ người bệnh, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử, củng cố niềm tin và sự hài lòng của người bệnh, xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ y tế Việt Nam.

Ngày 21/4

“Biết đồng sức, biết đồng lòng, việc gì khó, cũng làm xong”

(Bài thơ “Hòn đá” của Chủ tịch Hồ Chí Minh)

- Đoàn kết luôn là yếu tố hạt nhân trong tư tưởng Hồ Chí Minh; vì vậy, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Người luôn chăm lo xây dựng sự đoàn kết thống nhất của toàn Đảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết toàn quân và đoàn kết với nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Thực tế lịch sử đã chứng minh, nhờ đoàn kết, chung sức chung lòng, nhân dân Việt Nam đã luôn chiến thắng trước mọi kẻ thù xâm lược, dù đó là kẻ địch lớn mạnh hơn ta gấp nhiều lần; đồng thời đoàn kết cũng là cội nguồn thắng lợi của mọi việc.

- Quán triệt và vận dụng những quan điểm về đoàn kết, thống nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh phải là một nhiệm vụ thường xuyên, là nền tảng quan trọng làm nên bản chất cách mạng, truyền thống tốt đẹp của Đảng ta, là lời thề danh dự của người đảng viên; là nguồn cội tạo nên sức mạnh để Đảng ta lãnh đạo sự nghiệp cách mạng giành được những thắng lợi to lớn.

Ngày 22/4

“Chỉ có giai cấp công nhân lãnh đạo, thì nông dân mới được giải phóng. Cũng chỉ có thắt chặt liên minh với nông dân thì giai cấp công nhân mới lãnh đạo cách mạng đến thắng lợi”.

(Báo cáo tình hình và nhiệm vụ tại Hội nghị lần thứ III của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa II, tháng 4/1952)

- Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn xác định giai cấp công nhân là giai cấp tiến bộ nhất, cách mạng nhất, là hạt nhân của khối liên minh công nhân, nông dân và trí thức; bởi họ là giai cấp kiên quyết, triệt để, có tổ chức, có kỷ luật, đại diện cho lực lượng sản xuất tiến bộ. Giai cấp nông dân Việt Nam là lực lượng đông đảo nhất trong xã hội, là đồng minh chắc chắn nhất của giai cấp công nhân và là đội quân chủ lực của cách mạng.

- Trong tình hình mới, Đảng ta khẳng định rõ: Đại đoàn kết dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam; là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 23/4

“Chính sách của chúng ta vốn là chính sách thực hiện hòa bình và ủng hộ hòa bình…”.

(Báo cáo tình hình và nhiệm vụ tại Hội nghị lần thứ III của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa II tháng 4/1952)

- Dân tộc Việt Nam là một dân tộc hòa hiếu, yêu chuộng hòa bình và luôn tôn trọng mối quan hệ với các dân tộc anh em, mà Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đại diện tiêu biểu cho lẽ sống đó. Thiết tha yêu chuộng hòa bình, cố gắng giải quyết mọi xung đột bằng con đường đàm phán hòa bình, kể cả phải chấp nhận một sự nhân nhượng có nguyên tắc, nhưng cũng kiên quyết chống lại các cuộc chiến tranh xâm lược để bảo vệ hòa bình một cách thực sự.

- Học tập và làm theo lời Bác dạy, Đảng, Nhà nước tiếp tục kiên trì thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế, chủ động hội nhập quốc tế đồng thời luôn nêu cao cảnh giác, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống.

Phan Minh
(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 591

Ý Kiến bạn đọc