Người tốt - Việc tốt

Ghi nhớ lời Bác dạy (số 590)

 

Ngày 10/4

“…Chi bộ là một tổ chức lãnh đạo chính trị, chứ không phải là một tổ chức hành chính”.

(Bài viết“Nhiệm vụ của chi bộ ở các cơ quan” đăng Báo Nhân Dân, số 176 từ ngày 6 – 10/4/1954)

- Nhận rõ vị trí, vai trò của chi bộ theo quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta đã sớm cụ thể hóa và không ngừng bổ sung, phát triển chức năng, nhiệm vụ của chi bộ Đảng phù hợp với từng loại hình, qua các kỳ Đại hội. Điều 27, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII xác định: “Chi bộ là nơi trực tiếp nối liền Đảng với quần chúng, được tổ chức theo nơi làm việc hoặc nơi ở của đảng viên. Chi bộ có nhiệm vụ giáo dục, rèn luyện, quản lý, phân công và kiểm tra công tác của đảng viên, kết nạp đảng viên mới và thi hành kỷ luật đảng viên, lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trong phạm vi đơn vị”.

- Với chức năng là một tổ chức lãnh đạo chính trị, chi bộ tuyệt đối không làm thay, lấn sang các công việc điều hành, quản lý của chính quyền, của đoàn thể.

Ngày 11/4

“Không động viên được dân thì kế hoạch hay mấy cũng hỏng, lúc nào mọi kế hoạch đến tận dân, dân thực hiện, lúc đó mới thật là tổng động viên”.

(Kết luận Phiên họp của Hội đồng Chính phủ ngày 11/4/1950)

- Thực hiện chỉ huấn của Người, Đảng ta đã có nhiều chủ trương, chính sách đoàn kết, không chỉ sức mạnh toàn dân tộc mà còn quy tụ được sự ủng hộ của kiều bào Việt Nam ở nước ngoài, các nước anh em và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, tạo thành sức mạnh tổng hợp để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Thấu triệt lời Bác, mỗi cán bộ, đảng viên cần tích cực làm tốt công tác dân vận, nhất là ở vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn; chống thói kiêu ngạo, tham ô, lãng phí, xa rời quần chúng, thờ ơ, vô cảm trước những khó khăn của nhân dân.

So-590--Ghi-nho-loi-Bac-day---Anh-1
Chủ tịch Hồ Chí Minh tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa II (tháng 5/1960) (ảnh tư liệu).

Ngày 12/4

“Muốn cải tạo xã hội thì lòng mình phải cải tạo. Nếu lòng mình không cải tạo thì đừng nói đến cải tạo xã hội”.

(Huấn thị tại lớp chỉnh đốn Đảng Trung ương khóa III tổ chức tháng 4/1953)

Xuất phát từ bản chất Nhà nước của dân, do dân và vì dân đã được quy định trong Hiến pháp; mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp cần có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, năng lực và động cơ đúng đắn; thực sự gương mẫu, thực sự là cán bộ của dân, phục vụ nhân dân.

Ngày 13/4

“… Pháo binh ta có truyền thống oanh liệt, chân đồng vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng”.

(Thư khen ngợi bộ đội Pháo binh, gửi ngày 13/4/1967)

- Binh chủng Pháo binh là binh chủng chiến đấu, binh chủng kỹ thuật của Quân đội nhân dân Việt Nam. Trưởng thành trong chiến đấu và gắn liền với những chiến công hiển hách trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, không ngừng lớn mạnh, trưởng thành trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

- Phát huy truyền thống “Quyết chiến, quyết thắng” của quân đội, truyền thống vẻ vang của binh chủng, mỗi cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Pháo binh không ngừng phấn đấu, rèn luyện nâng cao trình độ, xứng đáng với truyền thống “Chân đồng, vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng” và danh hiệu cao quý Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Ngày 14/4

“… Đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử vừa là quyền lợi quý báu, vừa là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi người cử tri”.

(Phát biểu tại Đại hội đại biểu nhân dân Thủ đô ngày 14/4/1964, nhân cuộc bầu cử Quốc hội khóa III)

- Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định: “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân… Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân”.

- Mỗi cử tri khi tham gia bầu cử không những là niềm vinh dự được thực hiện quyền dân chủ, mà còn thể hiện trách nhiệm chính trị, nghĩa vụ công dân của mình đối với vận mệnh đất nước, với bao thế hệ đã chiến đấu, hy sinh để giành lại quyền thiêng liêng cho dân tộc là độc lập, tự do. Lá phiếu bầu cử biểu hiện sâu sắc lòng tin của dân với Đảng, với chế độ.

Ngày 15/4

“… Cán bộ nào không dám công khai thừa nhận khuyết điểm của mình, sợ lời phê bình của đồng sự và của nhân dân, không có can đảm sửa chữa khuyết điểm thì những người đó không xứng đáng là cán bộ…”.

(Bài “Thuốc đắng dã tật, nói thật mất lòng”, đăng Báo Sự thật số 109, ngày 15/4/1949, bút danh L.T)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra cách để làm sao kẻ địch không thực hiện được thủ đoạn phản tuyên truyền; đó là: “không có gì hơn là tránh các khuyết điểm, sửa chữa khuyết điểm”, còn nếu khi đã phạm khuyết điểm, thì dù “mình muốn bưng bít, người ta cũng biết”. Người còn khẳng định: “Một đoàn thể hoặc chính quyền mà che giấu khuyết điểm của cán bộ mình là một đoàn thể hoặc chính quyền “yếu ớt”, “thoái bộ”.

- Tuân thủ nghiêm túc nguyên tắc trong tự phê bình và phê bình, mỗi cán bộ, đảng viên phải ý thức tự phê bình mình trước, phê bình người khác sau; cấp trên tự giác, gương mẫu tự phê bình trước để cấp dưới noi theo, phê bình từ trên xuống, từ trong cấp ủy ra ngoài quần chúng, ai cũng thực hiện tự phê bình và phê bình, coi đây là việc làm thường xuyên, hằng ngày.

Ngày 16/4

“Chính trị phải làm chủ. Đường lối chính trị đúng thì những việc khác mới đúng được”.

(Phát biểu tại Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ III năm 1962)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ, báo chí và đội ngũ người làm báo là một bộ phận của sự nghiệp cách mạng; hoạt động báo chí thực chất là hoạt động chính trị, báo chí là vũ khí đấu tranh cách mạng, nên báo chí cách mạng trước tiên phải mang tính chiến đấu, tính định hướng và tính quần chúng.

- Người đặc biệt lưu ý những người làm báo phải có bản lĩnh và hiểu biết sâu sắc về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; phải giữ đúng tôn chỉ mục đích của báo chí cách mạng, tiên phong trong cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng – văn hóa, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; tạo sự đồng thuận cao trong xã hội và đáp ứng tốt nhu cầu hưởng thụ thông tin của nhân dân.

Phan Minh
(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 590

Ý Kiến bạn đọc