Người tốt - Việc tốt

Ghi nhớ lời Bác dạy (số 589)

 

Ngày 1/4

“Trí tuệ và sáng kiến của quần chúng là vô cùng tận”.

(Lưu bút của Chủ tịch Hồ Chí Minh ghi tại cuộc triển lãm ngành Hậu cần Quân đội ngày 1-4-1958)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay từ rất sớm rất quan tâm, trân trọng, ghi nhận, đánh giá cao, sử dụng trí thức trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; khẳng định sự cần thiết phải đoàn kết, tập hợp, thu hút và tạo điều kiện tối đa cho trí thức phát huy tài năng, kiến thức của mình phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân.

- Phát huy và kế thừa những giá trị nhân văn sâu sắc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến vai trò của trí thức, của khoa học công nghệ; từng bước đưa kinh tế tri thức giữ vai trò chủ đạo trong tỷ trọng tăng trưởng của nền kinh tế quốc dân.

Ngày 2/4

“… Trong lúc lật đổ những tường vách cũ kỹ và đang xây đắp những ngôi lâu đài mới thì chắc chắn không khỏi có những mụn bào gạch bể và những thứ ghét rác khác. Chúng ta sẽ quét sạch dần dần…”.

(Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời ông Hoàng Phan Kính và ông Trần Lê Hữu, ngày 2/4/1949)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ, đổi mới là cái vốn có của mọi vận động và phát triển trong tự nhiên, xã hội và tư duy; là thay đổi cách nghĩ, cách làm cũ đã lỗi thời, lạc hậu, bằng cách nghĩ, cách làm mới khoa học hơn, hiệu quả hơn, hợp với quy luật của sự phát triển, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

- Thấm nhuần lời Bác, Đảng ta đã khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ, có kế thừa, với bước đi, hình thức và cách làm phù hợp… với mục tiêu: Phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, quốc phòng – an ninh là nhiệm vụ trọng yếu.

Ngày 3/4

“Giúp nhân dân nước bạn là tự giúp mình”.

(Thư gửi các đơn vị bộ đội có nhiệm vụ tác chiến ở Thượng Lào, ngày 3-4-1953)

- Mối quan hệ, tình đoàn kết đặc biệt Việt – Lào mãi mãi là niềm tự hào của hai dân tộc. Đó là mối quan hệ mẫu mực hiếm có, trong sáng, thủy chung, được xây đắp trên tinh thần quốc tế vô sản, tạo nên một sức mạnh giúp nhân dân hai nước vượt qua mọi khó khăn, giành được thắng lợi to lớn trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung.

- Ngày nay, mối quan hệ đặc biệt Việt – Lào vẫn được Đảng, Nhà nước, nhân dân và quân đội hai nước không ngừng củng cố và tăng cường, mang lại hiệu quả và lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Thương nhau mấy núi cũng trèo/ Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua/ Việt – Lào hai nước chúng ta/ Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”.

SO-589--Anh-minh-hoa---Ghi-nho-loi-Bac-day---Anh-1
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào –
đồng chí Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn (Nguồn: tinhdoan.quangngai.gov.vn).

Ngày 4/4

“Chúng tôi là những kẻ chiến thắng hiện tại cũng như trong tương lai, vì con đường của chúng tôi được học thuyết vĩ đại của Chủ nghĩa Mác – Lênin soi sáng”.

(Bài viết “Bọn đế quốc cướp nước không bao giờ có thể nô dịch dân tộc Việt Nam anh dũng”, gửi tạp chí “Vì một nền hòa bình lâu dài, vì một nền dân chủ nhân dân” – cơ quan ngôn luận của Cục Thông tin Quốc tế)

- Sự gặp nhau giữa yêu cầu giải phóng dân tộc, giữa chủ nghĩa yêu nước truyền thống Việt Nam với Chủ nghĩa Mác – Lênin, học thuyết cách mạng của thời đại, là cuộc gặp gỡ lịch sử. Chủ nghĩa Mác – Lênin và những tư tưởng của Cách mạng Tháng Mười thông qua vai trò của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh, đến với dân tộc Việt Nam, chấm dứt giai đoạn khủng hoảng về đường lối, đưa cách mạng Việt Nam giành được thắng lợi.

- Mặc dù CNXH ở Liên Xô và Đông Âu đã thoái trào, nhưng không ai có thể phủ định bản chất cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin; cùng với tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng ta, soi đường cho cách mạng Việt Nam tiếp tục giành những thắng lợi mới trên con đường tiến tới mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Ngày 5/4

“Quân nhân phải biết võ, phải biết văn, võ là như tay phải, văn là như tay trái của quân nhân. Biết võ, biết văn, mới là quân nhân hoàn toàn. Muốn biết thì phải thi đua học. Học không bao giờ cùng. Học mãi để tiến bộ mãi. Càng tiến bộ, càng thấy càng phải học thêm”.

(Tập san “Quân nhân học báo”, chuyên hướng dẫn bộ đội ta học tập văn hóa, được xuất bản tại Việt Bắc trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược).

- Lời Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa có tác dụng động viên tinh thần tích cực học tập văn hóa của cán bộ, chiến sĩ trong quân đội, vừa thể hiện tư tưởng, phương châm giáo dục: Học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn, nhà trường gắn với chiến trường, quân sự gắn với chính trị, vì “Một quân đội văn hay võ giỏi là một quân đội vô địch”.

- Học Bác, cán bộ, chiến sĩ quân đội phải không ngừng đề cao và thực hành tự học; tích cực rèn luyện thân thể để có đủ trí, lực đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Ngày 6/4

“Về lãnh đạo, cán bộ phải thật sự đoàn kết, nhất trí, phải đi sâu đi sát, phải lãnh đạo thiết thực và toàn diện”.

(Thông báo về nội dung đợt chỉnh huấn cho toàn Đảng, toàn dân, do Trung ương phát động, khi Người về thăm và nói chuyện với đồng bào, cán bộ tỉnh Bắc Giang ngày 6/4/1961)

- Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn yêu cầu đội ngũ cán bộ phải đề cao và thực hành đoàn kết, nhất trí, giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí như giữ gìn con ngươi của mắt mình, phải rèn luyện phong cách lãnh đạo sâu sát, tỉ mỉ “đi tận nơi, xem tận chỗ”, gắn bó với cơ sở, gần dân, phải thiết thực và toàn diện, tránh phô trương, hình thức.

- Phát huy truyền thống đoàn kết trong Đảng, kiên quyết đấu tranh, khắc phục những hạn chế, yếu kém, mỗi cán bộ, đảng viên tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, xây dựng tác phong dân chủ, chân thành lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và tiếp thu sự phê bình của quần chúng, luôn đề cao tự phê bình và phê bình.

Ngày 7/4

“Phải coi nhân tố con người là vấn đề số một”.

(Bài “Chúng ta có thể đạt hơn 5 tấn thóc cả năm/héc-ta” đăng Báo Nhân Dân ngày 7-4-1965, bút danh Lê Nông)

- Tôn trọng và phát huy sức mạnh của nhân tố con người với tư cách là chủ thể sáng tạo của lịch sử luôn là bài học kinh nghiệm thực tiễn phong phú mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng ta. Trong đó đặc biệt coi trọng việc giáo dục về chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, về mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, về đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

- Đây chính là nguồn sức mạnh tinh thần, vật chất to lớn để giành được những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày 8/4

“… Thanh niên phải xung phong làm gương mẫu trong công tác, trong học hỏi, trong tiến bộ, trong đạo đức cách mạng”.

- Thấm nhuần và quán triệt tư tưởng của Người, Đảng, Nhà nước ta luôn đề cao vai trò của thanh niên và tạo điều kiện để phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành cùng sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, xứng đáng là trường học XHCN của tuổi trẻ, là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Tiếp nối truyền thống của lớp lớp thế hệ cha anh đi trước, thế hệ thanh niên Việt Nam ngày nay trung thành tuyệt đối và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng dấn thân vì sự nghiệp cách mạng, tình nguyện vì cộng đồng, tiên phong trong ứng dụng khoa học – công nghệ, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ngày 9/4

“… Bất cứ một người lao động nào, dù thông minh đến đâu, đôi lúc cũng có thể sai lầm. Chỉ có những kẻ ngồi không mới không có sai lầm mà thôi. Nhưng làm việc mà có sai lầm còn hơn là sợ sai lầm mà khoanh tay ngồi không…”.

(Nói chuyện tại Hội nghị tổng kết công tác bình dân học vụ toàn miền Bắc năm 1956)

- Quan điểm của Bác là cần công khai khuyết điểm, công khai để nhận lỗi, thêm quyết tâm sửa lỗi. Lịch sử đã chứng minh: Đảng ta ngày một lớn mạnh sau những lần công khai thừa nhận khuyết điểm và sửa chữa khuyết điểm, để đề ra được những quyết sách lãnh đạo cách mạng Việt Nam tiếp tục tiến lên, giành được những thắng lợi mới.

- Đối với mỗi cán bộ, đảng viên, nếu có trách nhiệm với tổ chức, gia đình, bản thân thì trách nhiệm đó phải được biểu hiện bằng chính việc làm, phải gánh vác hoặc phải nhận lấy về mình những trọng trách cụ thể, không thể né tránh, thoái thác, cầu thị, tích cực sửa chữa hạn chế, khuyết điểm.

Phan Minh
(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 589

Ý Kiến bạn đọc