Người tốt - Việc tốt

Ghi nhớ lời Bác dạy (số 587)

 

Ngày 20/3

“Khi thành công càng phải khiêm tốn, chớ có tự kiêu tự đại”.

(Phát biểu tại Hội nghị cao cấp toàn quân, ngày 20/3/1958)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: Tự kiêu là mù quáng, chỉ trông thấy những việc mình tưởng mình làm được, những điều mình tưởng mình biết hết; mà không trông thấy những điều mình không biết, những việc mình chưa làm được. Tự kiêu, tự đại là thoái bộ. Vì tự mãn tự túc, không cố gắng học hỏi thêm. Không theo kịp sự tiến bộ của thời đại. Tự mình ngăn trở sự tiến bộ của mình. Do đó yêu cầu: Mỗi đồng chí phải có thái độ khiêm tốn, càng cựu, càng giỏi, càng phải khiêm tốn, phải có lòng cầu tiến bộ. Đó cũng là cơ sở để đoàn kết, xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với quần chúng nhân dân.

- Thấm nhuần lời Bác dạy, mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự khiêm tốn, cầu thị và tôn trọng mọi người; không kiêu ngạo, hách dịch, xem thường người khác.

Ngày 21/3

“Cán bộ phải tuyệt đối tránh bệnh quan liêu, mệnh lệnh, phải hết sức chống bệnh hình thức, chống lãng phí, tham ô”.

(Nói chuyện tại buổi gặp gỡ đồng bào các dân tộc tỉnh Tuyên Quang, ngày 21/3/1961)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn và nhắc nhở cán bộ dù ở cấp nào, ngành nào đều phải là người đầy tớ trung thành của nhân dân, một lòng một dạ phục vụ, quan tâm đến đời sống nhân dân; tuyệt đối tránh bệnh quan liêu, mệnh lệnh, hình thức, lãng phí, tham ô. Lãnh đạo phải dân chủ, thiết thực, cụ thể và toàn diện; tránh đại khái, phiến diện, chung chung.

- Hiện nay, các thế lực thù địch đang ra sức lôi kéo, thực hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; những tác động của mặt trái kinh tế thị trường đã làm thay đổi nấc thang giá trị đạo đức cách mạng. Lời dạy của Bác luôn được Đảng ta quán triệt, thực hiện nghiêm túc trong công tác xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ ở tất cả các cấp – đặc biệt coi trọng việc khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.

Ngày 22/3

“Quốc hội ta do toàn dân tự do bầu cử, là đại biểu chân chính của nhân dân cả nước từ Bắc đến Nam”.

(Bác nói ngày 22/3/1955, khi Ngô Đình Diệm được sự hậu thuẫn của Mỹ đang ra sức phá hoại việc thi hành Hiệp định Giơ-ne-vơ và lập nên “Quốc hội lâm thời” không thông qua bầu cử).

- Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định tính hợp hiến, hợp pháp của Quốc hội ta, được thành lập trong những năm chiến tranh chống xâm lược, do toàn dân tự do bầu cử, là đại biểu chân chính của nhân dân cả nước từ Bắc đến Nam.

- Là đại biểu của nhân dân, Quốc hội thực hiện quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước, là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất thực hiện quyền lực của nhân dân. Vì vậy, trong những dịp bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đều hăng hái tích cực tham gia bầu cử, chọn lựa những người xứng đáng vào cơ quan quyền lực Nhà nước.

Ngày 23/3

“Nếu không hết lòng hết sức phụng sự nhân dân, tự kiêu, tự đại, tự tư tự lợi, như thế là trái với chủ nghĩa Mác – Lênin”.

(Nói chuyện tại Đại hội Giáo dục phổ thông toàn quốc vào ngày 23/3/1956)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ, Chủ nghĩa Mác – Lênin soi phương hướng, đường lối cho chúng ta đi; có phương hướng đúng thì làm việc mới đúng. Hết lòng hết sức phụng sự nhân dân, phụng sự Tổ quốc, bất kỳ việc to việc nhỏ cũng nhằm mục đích ấy; đó là Chủ nghĩa Mác – Lênin, không có gì cao xa. Muốn phát triển giáo dục phải có kế hoạch lâu dài, phải cố gắng, phải quyết tâm thì chiến thắng được mọi khó khăn.

- Thấu triệt lời Bác dạy, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn lấy Chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng để hoạch định chủ trương, đường lối lãnh đạo đất nước. Chỉ khi tầng lớp nhân dân có được đời sống thực sự ấm no, hạnh phúc thì đất nước mới có được sức mạnh hùng cường. Muốn vậy, mỗi cán bộ, đảng viên công chức phòng, chống biểu hiện tự kiêu, tự đại, tự tư, tự lợi.

Ngày 24/3

“Đạo đức cách mạng là bất kỳ ở cương vị nào, bất kỳ làm công việc gì, đều không sợ khó, không sợ khổ, đều một lòng một dạ phục vụ lợi ích chung của giai cấp, của nhân dân, đều nhằm mục đích xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đạo đức cách mạng là đạo đức tập thể, nó phải đánh thắng và tiêu diệt chủ nghĩa cá nhân”.

(Phát biểu tại Đại hội lần thứ III Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ, đạo đức cách mạng là “cái gốc” căn bản của người cách mạng. Có đạo đức cách mạng mới trở thành người cán bộ tốt, mới làm tròn vai trò người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân.

- Đạo đức cách mạng là cơ sở để mỗi cán bộ phấn đấu hoàn thiện mình. Trong đó, “hết lòng phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân” là cốt lõi của đạo đức cách mạng, là nguyên tắc cao nhất.

Ngày 25/3

“Thanh niên ta có cố gắng, có tiến bộ và có nhiều thành tích. Nhưng chớ vì thế mà tự cao, tự đại; phải khiêm tốn, phải luôn luôn cố gắng hơn nữa, vượt mọi khó khăn, để giành lấy thành tích nhiều hơn và to lớn hơn”.

(Phát biểu tại lễ kỷ niệm lần thứ 35 Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam, ngày 25/3/1966)

- Lời dạy của Bác là nguồn cổ vũ động viên tinh thần to lớn cho lớp lớp thế hệ thanh niên lên đường chiến đấu, với tinh thần “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai”. Các thế hệ thanh niên cùng nhân dân cả nước đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh ra sức bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập dân tộc và CNXH.

- Trước những diễn biến phức tạp của mặt trái kinh tế thị trường và các tệ nạn xã hội làm xói mòn nhiều giá trị truyền thống tốt đẹp, nhằm kích động, lôi kéo, chia rẽ thanh niên; phần lớn thanh niên Việt Nam vẫn giữ vững lập trường bản lĩnh chính trị, phát huy vai trò xung kích, góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

Ngày 26/3

“Sự nghiệp cách mạng là một sự nghiệp lâu dài và gian khổ, song nhất định thắng lợi. Mọi người chúng ta, bất kỳ ai, làm việc gì, ở cương vị nào, đều phải là những chiến sĩ dũng cảm của sự nghiệp vẻ vang ấy”.

(Báo cáo chính trị tại Hội nghị Chính trị đặc biệt diễn ra từ ngày 27 – 28/3/1964)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, để tiếp tục xây dựng CNXH ở miền Bắc và ủng hộ nhân dân miền Nam anh dũng đấu tranh bằng cả sức người sức của, càng đòi hỏi sự nỗ lực cố gắng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, xác định rõ thái độ, trách nhiệm, tích cực tạo ra sức mạnh to lớn để hoàn thành thắng lợi vào sự nghiệp vẻ vang ấy.

- Theo lời Bác dạy, sau hơn 30 năm đổi mới, bằng sự nỗ lực cố gắng, đất nước ta đã thu được nhiều thành tựu đáng tự hào và tiếp tục được Đảng, nhân dân ta phát huy mạnh mẽ trong sự nghiệp cách mạng mới với những phương pháp, hình thức, bước đi phù hợp cho từng giai đoạn cách mạng.

Phan Minh
(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 587

Ý Kiến bạn đọc