Người tốt - Việc tốt

Ghi nhớ lời Bác dạy

 

Ngày 6/2

“Cách mạng rất cần trí thức và chính ra chỉ có cách mạng mới biết trọng trí thức. Nhưng trọng trí thức như thế nào? Không phải tất cả đều là trọng. Trí thức đáng trọng là trí thức hết lòng phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân”.

(Phát biểu khai mạc lớp chỉnh huấn cán bộ Đảng, Dân, Chính ở cơ quan Trung ương, ngày 6/2/1953)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định vai trò to lớn của trí thức trong phát triển kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, chăm sóc sức khỏe nhân dân và mối quan hệ giữa trí thức với cách mạng; đồng thời đưa ra tiêu chuẩn về người trí thức chân chính.

- Lời dạy của Người không chỉ giúp chúng ta có nhận thức và thái độ đúng về trí thức, mà còn là một cơ sở để Đảng ta hoạch định đường lối, chủ trương xây dựng đội ngũ trí thức cách mạng.

Ngày 7/2

“Đối với tất cả các nước trên thế giới, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thiết tha mong muốn duy trì tình hữu nghị và thành thật hợp tác trên cơ sở bình đẳng và tương trợ để xây dựng hòa bình thế giới lâu dài”.

(Phát biểu tại Hội nghị những người Ấn nghiên cứu vấn đề quốc tế, ngày 7/2/1958)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định quan điểm nhất quán của Việt Nam trong đối ngoại là duy trì tình hữu nghị, sự hợp tác chân thành với tất cả các nước trên thế giới dù có chế độ chính trị khác nhau, trên nguyên tắc bình đẳng và tương trợ lẫn nhau nhằm xây dựng hòa bình trên thế giới; tố cáo những âm mưu chia cắt, cô lập đất nước ta lâu dài và tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với cách mạng nước ta.

- Quan điểm của Người là nền tảng tư tưởng cho đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta và là cơ sở để các nước có chế độ chính trị khác nhau trên thế giới công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

Ngày 8/2

“Tự mãn thì không tiến bộ được nữa; không tiến bộ tức là thoái bộ, mà thoái bộ thì không làm tròn nhiệm vụ”.

(Phát biểu tại Hội nghị tổng kết cải cách ruộng đất đợt II, ngày 8/2/1955)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra bệnh tự kiêu, tự mãn và tác hại của nó đối với mỗi cán bộ, đảng viên và đối với quá trình thực hiện nhiệm vụ của cách mạng. Đây là lời cảnh tỉnh đối với tất cả mọi người, nhất là cán bộ, đảng viên, phải khiêm tốn, không ngừng học hỏi để nâng cao hiểu biết, hoàn thiện kỹ năng, phương pháp, tác phong công tác.

- Lời Người còn là phương châm chỉ đạo việc học tập đối với mỗi cán bộ, đảng viên với tinh thần học nữa học mãi, học mọi lúc mọi nơi, học trong nhà trường, học trong công tác, lao động, sản xuất, chiến đấu, nhất là học nhân dân.

Ngày 9/2

“Thực hiện khẩu hiệu “Sạch làng tốt ruộng”, “Tấc đất tấc vàng” – nhà cửa, vườn tược, đường sá đều sạch sẽ, đúng vệ sinh”.

(Bài viết “Một chi bộ tốt ở nông thôn”, Báo Nhân dân, số 2.518, ngày 9/2/1961)

- Lời dạy trên đề cập đến khẩu hiệu và phương châm trong phát triển sản xuất, đồng thời kết hợp với việc xây dựng, cảnh quan, môi trường, xây dựng đời sống mới ở các địa phương; có ý nghĩa quan trọng trong định hướng phát triển nông nhiệp ở các vùng nông thôn, đặc biệt là việc kết hợp giữa phát triển sản xuất với việc bảo vệ môi trường.

- Đây cũng là một yêu cầu trong phát triển bền vững ở nông thôn và là một trong những tiêu chí của nông thôn mới hiện nay.

Ngày 10/2

“Đảng không phải chỉ cần con số cho nhiều, tuy nhiều là tốt, nhưng phải có cái chất của người đảng viên. Mỗi người đảng viên, mỗi người cán bộ từ trên xuống dưới đều phải hiểu rằng: Mình vào Đảng để làm đày tớ cho nhân dân… Làm đày tớ nhân dân chứ không phải làm “quan” nhân dân”.

(Bài nói với cán bộ tỉnh Hà Tây ngày 10/2/1967; đăng báo Nhân dân, số 4.713, ngày 5/3/1967)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh đến cái chất, tức là phẩm chất cách mạng, năng lực công tác, bản lĩnh chính trị và tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên; yêu cầu phát triển Đảng phải đặt trọng tâm vào chất lượng, không chạy theo số lượng thuần túy. Mặt khác, Người chỉ rõ trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên trong quan hệ với nhân dân.

- Lời Người chính là kim chỉ nam trong công tác xây dựng Đảng và là cơ sở để mỗi cán bộ, đảng viên xác định tốt trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với Đảng, với nhân dân, gương mẫu, thực sự tiêu biểu về đạo đức cách mạng, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng.

Ngày 11/2

“Phải làm cho lực lượng của dân quân du kích thành những tấm lưới sắt rộng rãi và chắc chắn, chăng khắp mọi nơi, địch mò đến đâu là mắc lưới đến đó”.

(Báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, ngày 11/2/1951)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định chủ trương, yêu cầu xây dựng và phát huy vai trò to lớn của lực lượng dân quân, du kích trong thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc cả về số lượng và chất lượng chính trị, làm cho hoạt động tác chiến của dân quân, du kích tạo thành một thiên la địa võng đối với quân thù.

- Thấu triệt lời Bác, Đảng ta lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang ba thứ quân nói chung, lực lượng dân quân du kích nói riêng; đồng thời khích lệ, động viên để lực lượng phát huy thế mạnh, sở trường của mình góp phần vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Ngày 12/2

“Để bảo đảm phong trào thi đua thắng lợi vẻ vang, cần có hai điều: một là cán bộ và công nhân phải thấm nhuần đạo đức cách mạng, ý thức trách nhiệm và tinh thần làm chủ tập thể; hai là kế hoạch 10 phần thì biện pháp phải 20 phần và quyết tâm 30 phần”.

(Phát biểu tại Đại hội thi đua “Năng suất cao, chất lượng tốt, tiết kiệm nhiều” toàn miền Bắc, ngày 12/2/1965)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: đối tượng tham gia thi đua là công nhân, nông dân phải có đạo đức cách mạng, có trách nhiệm cao và tinh thần làm chủ tập thể, nêu cao tinh thần tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau; đồng thời phải có kế hoạch chu đáo và nhiều biện pháp thiết thực, quyết tâm cao để thực hiện.

- Thấm nhuần lời Bác, Đảng và Nhà nước ta quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động; chủ động tích cực trong công tác, độc lập sáng tạo trong công việc để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Ngày 13/2

“Tư tưởng bảo thủ là như những sợi dây cột chân cột tay người ta, phải vất nó đi. Muốn tiến bộ thì phải có tinh thần mạnh dạn, dám nghĩ dám làm”.

(Thư gửi đồng bào và cán bộ xã Nam Liên – nay là xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, ngày 13/2/1962)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ tác hại của tư tưởng bảo thủ, đồng thời yêu cầu mọi người, nhất là cán bộ, đảng viên phải nêu gương cho quần chúng trong việc chủ động, kiên quyết khắc phục tư tưởng bảo thủ, trì trệ, đường mòn lối cũ, chậm đổi mới.

- Lời dạy của Bác toát lên được tư tưởng đổi mới, sáng tạo của Người, có sức cổ vũ cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực phấn đấu, nêu cao sáng kiến trong lao động, sản xuất, học tập, công tác cũng như chiến đấu, góp phần xây dựng một nước Việt Nam thực sự “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.

Phan Minh
(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 581

Ý Kiến bạn đọc