Người tốt - Việc tốt

Ghi nhớ lời Bác dạy

 

Ngày 3/1 

“Đại bác của bọn đế quốc không thể át tiếng nói yêu nước của nhân dân Việt Nam”.

(Bài “Con đường cứu nước và giải phóng dân tộc trong thời đại ngày nay”, viết vào tháng 1/1959)

- Lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định truyền thống yêu nước của dân tộc, ánh sáng soi đường của chủ nghĩa Mác – Lênin, Cách mạng Tháng Mười Nga 1917 là cơ sở để Đảng ta hoạch định đúng đắn đường lối, chủ trương cách mạng – nhân tố quyết định đến những thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

- Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực, trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng lời Bác vẫn còn nguyên giá trị và đang lan tỏa, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn phá hoại công cuộc đổi mới đất nước của các thế lực phản động, thù địch.

Ngày 4/1

“… Anh chị em trí thức ta cũng nên có cuộc vận động để góp phần vào phong trào chung đó”.

(Nói chuyện tại Hội nghị trí thức Việt Nam chống Mỹ, cứu nước, đăng Báo Nhân dân, số 4.296, ngày 8/1/1966)

- Lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ đặt ra yêu cầu đối với đội ngũ trí thức cuộc vận động để góp phần vào phong trào chung của cách mạng mà còn định hướng, thôi thúc, dấy lên phong trào “Người người thi đua, ngành ngành thi đua”, góp phần quan trọng vào thắng lợi của công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc, cách mạng giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà.

- Phong trào thi đua yêu nước của các hội trí thức từ Trung ương đến địa phương hiện nay đã có bước phát triển rộng sâu, tạo động lực, đòn bẩy tinh thần, khích lệ hội viên trí thức phát huy tính tích cực, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; nhiều điển hình tiên tiến, có đóng góp xuất sắc trong hoạt động đã được ghi nhận, qua đó đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước “đoàn kết, sáng tạo”.

Ngày 5/1

“Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”.

(Thư gửi các họa sĩ nhân dịp triển lãm hội họa, đăng Báo Cứu quốc, số 1.986, ngày 5/1/1952)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của văn hóa, nghệ thuật đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; đồng thời tin tưởng, mong muốn bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ họa sĩ đi đầu xung kích, sáng tạo trên lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật; xứng đáng là chiến sĩ cách mạng trên mặt trận văn hóa nghệ thuật, một trong những lực lượng tiên tiến trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc.

- Thấm nhuần lời Bác, Đảng và Nhà nước ta vận dụng, phát triển phù hợp với tình hình thực tiễn của sự nghiệp đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ văn nghệ sĩ – người chiến sĩ cách mạng trên mặt trận văn hóa nghệ thuật, góp phần xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân – thiện – mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học.

Ngày 6/1

“Chỉ có giai cấp công nhân là dũng cảm nhất, cách mạng nhất, luôn luôn…”.

(Bài “Ba mươi năm hoạt động của Đảng”, đăng Báo Nhân dân, số 2.120, ngày 6/1/1960)

- Lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là bài học lớn tổng kết lịch sử, khẳng định Đảng ta trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng tỏ rõ là lực lượng đại biểu cho trí tuệ, ý chí của giai cấp công nhân, nhân dân Việt Nam: dũng cảm nhất, cách mạng nhất, luôn luôn gan góc đương đầu với bọn đế quốc thực dân, xứng đáng là lực lượng lãnh đạo tin cậy nhất của nhân dân Việt Nam.

- Lời của Người là nguồn ánh sáng chiếu rọi khắp mọi miền đất nước, được mọi cán bộ, đảng viên của Đảng trân trọng đón nhận, tạo động lực tinh thần thi đua học tập nâng cao bản lĩnh cách mạng, kiên định với mục tiêu, lý tưởng của Đảng.

Ngày 7/1

“Nói miệng, ai cũng nói được. Ta cần phải thực hành”.

(Bài nói chuyện tại Trường Cán bộ tự vệ Hồ Chí Minh, đăng Báo Cứu quốc, số 136, ngày 7/1/1946)

- Lời nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉnh huấn, yêu cầu cán bộ, chiến sĩ trong các trường quân sự của Đảng, Nhà nước phải gương mẫu đi đầu trong hành động, tích cực tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, gắn bó giúp nhân dân, chống mọi biểu hiện: Nói nhiều, nói suông; nói không đi đôi với làm, đoàn kết chiến đấu chống “thù trong, giặc ngoài”, bảo vệ thành quả cách mạng.

- Các nhà trường quân đội đã và đang quán triệt sâu sắc, nghiên cứu học tập, vận dụng sáng tạo vào giáo dục – đào tạo, với phương châm gắn nhà trường với đơn vị; lý luận với thực hành, lấy thực hành làm chính; nêu cao vai trò gương mẫu của đội ngũ giảng viên.

Ngày 8/1

“Có nói sự thực thì việc tuyên truyền của mình mới có nhiều người nghe”.

(Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho đội ngũ cán bộ tuyên truyền vào ngày 8/1/1946; đăng Báo Cứu quốc, số 137, ngày 9/1/1946)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh huấn thị cán bộ tuyên truyền: trong hoàn cảnh, nhiệm vụ nào cũng phải tôn trọng tính khách quan, chân thực, phù hợp với tình hình nhiệm vụ cách mạng, phương pháp tuyên truyền phù hợp. Đó còn là vấn đề có tính nguyên tắc trong công tác tuyên truyền, có như vậy tuyên truyền mới nhiều người nghe và đạt mục đích, hiệu quả.

- Quán triệt lời dạy ấy, đội ngũ cán bộ tuyên truyền từ Trung ương đến địa phương qua các thế hệ đã vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh, điều kiện cụ thể, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền bảo đảm khách quan, trung thực; đổi mới phương thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong tình hình mới.

Ngày 9/1

“Thanh niên là một cái nguồn vô tận, từ nguồn ấy mà chúng ta đào tạo những cán bộ tốt cho hiện tại và tương lai của nước nhà”.

 (Bài “Thanh niên nông dân”, đăng báo Nhân dân, số 159, từ ngày 11-15/1/1954)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ đặc điểm và thế mạnh của lực lượng thanh niên Việt Nam, có lòng yêu nước nồng nàn, nhiệt tình cách mạng, cần cù chịu khó – cần phải tổ chức giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thành những cán bộ tốt đế đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong hiện tại và trong tương lai của nước nhà.

- Theo lời Bác, Đảng ta chủ trương xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho đất nước, cho từng ngành, từng lĩnh vực với những giải pháp đồng bộ; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Bản thân thanh niên cần “rèn đức, luyện tài”, luôn có tinh thần cảnh giác cách mạng cao, quyết tâm bảo vệ vững chắc Tổ quốc, góp phần đưa sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước hoàn toàn thắng lợi.

Phan Minh
(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 580

Ý Kiến bạn đọc