Người tốt - Việc tốt

Ghi nhớ lời Bác dạy

 

Ngày 20/12

“Thanh niên ta có vinh dự to thì cũng có trách nhiệm lớn. Để làm tròn trách nhiệm, thanh niên ta phải nâng cao tinh thần làm chủ tập thể, trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân, chớ phô trương hình thức, chớ kiêu ngạo tự mãn. Phải thấm nhuần đạo đức cách mạng tức là học tập, lao động, sinh hoạt theo đúng đạo đức của thanh niên xã hội chủ nghĩa”.

(Nói chuyện tại Đại hội Toàn quốc lần thứ II của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, đăng Báo Nhân dân, số 2.830, ngày 21/12/1961)

- Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vai trò của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng và mong muốn thanh niên luôn tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, phát huy vai trò xung kích, gương mẫu, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng đất nước.

- Thực hiện lời Bác “Đâu cần thanh niên có; việc gì khó, thanh niên đi đầu”, các thế hệ đoàn viên, hội viên, thanh niên, đội viên thiếu niên và nhi đồng ở nước ta đã nỗ lực hết mình hoàn thành tốt nhiệm vụ trên nhiều lĩnh vực.

Ngày 21/12

“Nâng cao trình độ văn hóa của nhân dân là một việc làm cần thiết để xây dựng nước ta thành một nước hòa bình, thống nhất độc lập, dân chủ và giàu mạnh”.

(Thư gửi đồng bào thị xã Phát Diệm và các xã Vĩnh Khang, Tam Cường, Diễn Liên, Liên Sơn, viết ngày 21/12/1956; đăng Báo Nhân dân số 1.024, ngày 24/12/1956)

- Trong điều kiện khó khăn của cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định kết quả của việc thanh toán nạn mù chữ – đó là nhờ sự đoàn kết nhất trí, sự cố gắng rất nhiều của đồng bào và toàn thể cán bộ. Đồng thời, Người khuyên dặn cán bộ và đồng bào tiếp tục cố gắng học thêm nữa, học mãi để tiến bộ mãi mãi…

- Trong giai đoạn hiện nay, lời Bác vẫn còn nguyên giá trị và ý nghĩa thực tiễn sâu sắc. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã chỉ rõ: Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội. Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện phải trở thành một mục tiêu của chiến lược phát triển; yêu cầu về giá trị văn hóa đòi hỏi phải bồi dưỡng, xây dựng những chuẩn mực con người mới Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

So-578--Anh-minh-hoa---Ghi-nho-loi-Bac-day---Anh-1
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
(Nguồn: thunhan.wordpress.com)

Ngày 22/12

“Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì CNXH, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

(Lời khen tặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho Quân đội nhân dân Việt Nam vào tháng 12/1964)

- Trung với Đảng, trung với nước, hiếu với dân là phẩm chất hàng đầu của người cách mạng và mỗi quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Phẩm chất đó là cơ sở vững chắc của sức mạnh đoàn kết, thống nhất về tư tưởng và hành động; là động lực mạnh mẽ thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn nêu cao ý chí quyết tâm, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

- Tinh thần bất khuất, kiên trung, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân đã được lớp lớp cán bộ, chiến sĩ kế thừa và phát huy làm cho bản chất và truyền thống cách mạng của quân đội ta càng thêm sâu sắc, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” ngày càng tỏa sáng.

Ngày 23/12

“Dân ta phải giữ nước ta,
Dân là con nước, nước là mẹ chung”

(Câu thơ do Chủ tịch Hồ Chí Minh làm và đọc chiều ngày 23/12/1946 trong văn kiện có nhan đề “Hỏi và trả lời” nhằm giải thích và tuyên truyền cho cuộc kháng chiến toàn quốc mới bùng nổ).

- Thực hiện Lời kêu gọi của Người: “… Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập”, toàn quân, toàn dân đã đồng lòng, quyết tâm đứng lên với tinh thần: “Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc, ai cũng phải ra sức chống thực dân, cứu nước” chiến đấu, chiến thắng cuộc chiến tranh dài ngày nhất của thực dân Pháp xâm lược. Thắng lợi đó được ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa của thế kỷ XX, đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi, đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc.

- Trọng dân, gần dân, thân dân, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, vì nhân dân quên mình, chăm lo đến lợi ích của dân, dân chủ với dân, thật sự tôn vinh nhân dân làm chủ xã hội là một tư tưởng lớn, mang tính văn hóa, nhân văn, nhân đạo cao cả và tính cách mạng, tính nhân dân sâu sắc của Hồ Chí Minh được Đảng, Nhà nước quán triệt, thực hiện trong các văn kiện của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước.

Ngày 24/12

… “Chúng ta toàn dân, giáo cũng như lương, đoàn kết kháng chiến để Tổ quốc được độc lập, tôn giáo được tự do”.

(Thư gửi đồng bào Công giáo nhân dịp Lễ Noen năm 1947)

- Dù ở nơi Chiến khu rừng núi xa xôi, đường sá cách trở, dù phải đối mặt với bao hiểm nguy của cuộc càn quét, tấn công tổng lực của thực dân Pháp, dù bận trăm công nghìn việc của Chính phủ lâm thời… nhưng trước sự kiện trong đại của đồng bào Công giáo, Hồ Chí Minh vẫn dành thời gian để viết thư chúc mừng và động viên. Trong thư Bác Hồ đã nhắn nhủ đồng bào ta, dù giáo cũng như lương phải đoàn kết để kháng chiến chống lại thực dân xâm lược, bảo vệ độc lập của Tổ quốc và tự do cho các tôn giáo.

- Đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo là một nội dung quan trọng, nhất quán trong các văn kiện của Đảng và pháp luật của nhà nước Việt Nam. Đã là người Việt Nam, dù theo tôn giáo, tín ngưỡng hay không theo tôn giáo, tín ngưỡng nào cũng có chung một dân tộc, đều là con cháu của dòng dõi Lạc Hồng.

Ngày 25/12

“Tư tưởng thông suốt thì mọi việc làm đều tốt. Phải làm cho tư tưởng XHCN hoàn toàn thắng, tư tưởng cá nhân hoàn toàn thất bại”.

(Nói chuyện nhân dịp về thăm cán bộ, công nhân Nhà máy cơ khí Hà Nội – nhà máy cơ khí hiện đại đầu tiên của nước ta do Liên Xô giúp đỡ, vào tối ngày 25/12/1958)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn phải đẩy mạnh đấu tranh tư tưởng hơn nữa; bởi tư tưởng thông suốt thì mọi việc làm đều tốt, tư tưởng nhùng nhằng thì không làm được việc và lãnh đạo quan trọng nhất là lãnh đạo tư tưởng.

- Muốn làm tốt công tác tư tưởng thì phải làm tốt công tác tuyên truyền để cho tư tưởng được thông suốt; qua đó, để dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm; tránh hiện tượng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”.

Ngày 26/12

“Thực lực là cái chiêng mà ngoại giao là cái tiếng. Chiêng có to tiếng mới lớn”.

(Bài trả lời phỏng vấn của phóng viên các báo về vấn đề đoàn kết, ngày 26/12/1945)

- Trước câu hỏi của phóng viên các báo: Cụ cho biết về vấn đề ngoại giao? Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trả lời như trên, thể hiện quan điểm của Người về mối tương quan chặt chẽ giữa hiệu quả của công tác ngoại giao với thế và lực của đất nước.

- Quan điểm về công tác đối ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Đảng ta tiếp tục vận dụng, cụ thể hóa và phát triển qua các kỳ đại hội. Công tác đối ngoại của Việt Nam đã đạt được những thành tựu nổi bật; uy tín và vị thế của Việt Nam ngày càng được củng cố và không ngừng tăng cao trên trường quốc tế.

Phan Minh
(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 578

Ý Kiến bạn đọc