Người tốt - Việc tốt

Ghi nhớ lời Bác dạy

 

Ngày 13/12

“Tinh thần trách nhiệm là gì? Là khi Đảng, Chính phủ hoặc cấp trên giao cho ta việc gì, bất kỳ to hay nhỏ, khó hay dễ, ta cũng đưa cả tinh thần, lực lượng ra làm cho đến nơi, đến chốn, vượt mọi khó khăn, làm cho thành công. Làm một cách cẩu thả, làm cho có chuyện, dễ làm khó bỏ, đánh trống bỏ dùi, gặp sao làm vậy… là không có tinh thần trách nhiệm”.

(Bài viết về “Tinh thần trách nhiệm”, Báo Nhân dân, số 36, ngày 13/12/1951)

- Đây là năm đầu thực hiện đường lối kháng chiến “Toàn dân, toàn diện, trường kỳ và nhất định thắng lợi” của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II đề ra, trong đội ngũ cán bộ, đảng viên đã có một số biểu hiện tư tưởng thiếu cố gắng, làm chưa hết chức trách, nhiệm vụ, nói nhiều làm ít; làm chưa đến nơi đến chốn… Để kịp thời đấu tranh, khắc phục và làm cơ sở cho các tổ chức học tập, chỉnh đốn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có bài viết về tinh thần trách nhiệm.

- Trong tình hình hiện nay, đòi hỏi việc học tập và làm theo lời Bác dạy về “Tinh thần trách nhiệm” không chỉ là yêu cầu, trách nhiệm chính trị đối với mọi cán bộ, đảng viên, mà còn có ý nghĩa sâu sắc đối với mọi tổ chức, cá nhân và mọi công dân yêu nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Ngày 14/12

“Chúng ta không sợ sai lầm, chỉ sợ phạm sai lầm mà không quyết tâm sửa chữa. Muốn sửa chữa cho tốt thì phải sẵn sàng nghe quần chúng phê bình và thật thà tự phê bình. Không chịu nghe phê bình và không tự phê bình thì nhất định lạc hậu, thoái bộ. Lạc hậu và thoái bộ thì sẽ bị quần chúng bỏ rơi. Đó là kết quả tất nhiên của chủ nghĩa cá nhân”.

(Tác phẩm “Đạo đức cách mạng”, Người viết tháng 12/1958)

- Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở cán bộ, đảng viên về tính nghiêm túc tự phê bình và phê bình; không muốn người khác phê bình mình; không tự phê bình mình hoặc tự phê bình không trung thực… Từ đó, chỉ ra yêu cầu phải chỉnh huấn, giáo dục đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tổ chức Đảng, nghiêm túc phê bình và nghe quần chúng phê bình để kiên quyết khắc phục khuyết điểm sai lầm.

- Lời Bác không những còn nguyên giá trị lịch sử mà còn có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, đi đôi với đổi mới về chính trị, tăng cường xây dựng Đảng ta vững mạnh về chính trị, tư tưởng, ngăn chặn đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ngày 15/12

“Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang”.

(Tác phẩm “Đạo đức cách mạng”, Người viết tháng 12/1958)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ vai trò quan trọng của phẩm chất đạo đức đối với người làm cách mạng, yêu cầu cán bộ, đảng viên phải thường xuyên được giáo dục nâng cao tinh thần trách nhiệm, ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, quyết tâm suốt đời phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng; vì cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

- Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch; sự tác động từ mặt trái cơ chế thị trường, những tiêu cực trong đời sống xã hội; đặc biệt là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, tiêu cực… trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, càng khẳng định rõ vai trò, tầm quan trọng của đạo đức cách mạng đối với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Ngày 16/12

“Chịu khó, chịu khổ: Muốn giữ vững tinh thần chiến đấu, muốn dẻo dai trong lúc tác chiến, ngay bây giờ bộ đội phải tập ăn uống kham khổ, chịu đựng sự thiếu thốn cho quen; tập đi bộ, tập đi nặng, làm việc tỉ mỉ… Chịu khó, chịu khổ là phương thuốc bổ cho tinh thần và lực lượng bộ đội”.

(Lời khuyên răn bộ đội, báo Chiến thắng – tờ báo của Việt Nam Vệ Quốc đoàn, xuất bản tại Hà Nội, số 16 và 18, ngày 16 và 18/12/1945)

- Trước yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng trong thời điểm ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu mọi cán bộ, chiến sĩ phải tự phê bình nghiêm túc với bản thân để sửa chữa khuyết điểm; nêu cao tinh thần học tập, huấn luyện, rèn luyện về mọi mặt, nhất là sức khỏe phải dẻo dai, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ.

- Hiện nay, trước sự chống phá của các thế lực thù địch đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, thực hiện “phi chính trị hóa” quân đội… đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ toàn quân phải luôn giữ vững và phát huy cao độ truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; xứng đáng là lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Ngày 17/12

“Đạo đức cách mạng không phải từ trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”.

(Tác phẩm “Đạo đức cách mạng”, Tạp chí Học tập, số 12 năm 1958)

- Với nỗi day dứt, trăn trở trước yêu cầu phát triển của sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ, người cách mạng phải có đạo đức. Muốn có đạo đức cách mạng phải rèn luyện thường xuyên, bền bỉ trong mọi hoạt động thực tiễn; phải tỉ mỉ công phu mới có được phẩm chất đạo đức tốt và ngày càng được bồi đắp, nâng cao.

- Trong thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, cán bộ, đảng viên có chức vụ càng cao thì càng phải nghiêm túc, tự giác học tập, tu dưỡng rèn luyện đạo đức, tạo “sức đề kháng” trước sự cám dỗ vật chất trong đời sống xã hội, không ngừng phấn đấu giữ vững và phát huy hơn nữa phẩm chất người đảng viên cộng sản.

Ngày 18/12

“Nhiệm vụ của Quân đội hiện nay là phải cố gắng tiến lên chính quy. Đây là nhiệm vụ mới. Không nên vì hòa bình mà xao lãng học tập”.

(Nói chuyện trong tháng 12/1954 với anh chị em, đại diện cho các đơn vị về tham dự cuộc duyệt binh sẽ diễn ra vào ngày 1/1/1955 tại Thủ đô Hà Nội)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm hỏi, biểu dương các cô, chú và căn dặn cần cố gắng hơn nữa học tập về chính trị để nắm vững chính sách của Đảng, Chính phủ, để đi đúng đường lối của nhân dân và vươn lên làm chủ về kỹ thuật tiên tiến; phải quan tâm chăm lo sức khỏe; giữ nghiêm kỷ luật, thật thà đoàn kết, thương yêu nhau, giúp đỡ nhau tiến bộ, thì mới nhanh chóng tiến lên chính quy, sẵn sàng thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ.

- Đảng và Nhà nước ta đã quan tâm xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; ưu tiên hiện đại hóa một số quân binh chủng, lực lượng; bảo đảm số lượng hợp lý; không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Ngày 19/12

“… Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa.

Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ …”.

(Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến ngày 19/12/1946)

- Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến là một lời hịch của non sông – lời hiệu triệu lịch sử, là một văn kiện có tính chất cương lĩnh chính trị, quân sự có giá trị thời đại sâu sắc.

- Trong tình hình mới, yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục nêu cao tinh thần giác ngộ cách mạng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua đóng góp công sức, trí tuệ cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

Phan Minh
(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 577

Ý Kiến bạn đọc