Người tốt - Việc tốt

Ghi nhớ lời Bác dạy

 

Ngày 6/12

“Điều kiện trừ diệt địch quân phải là điều kiện nhân hòa. Trong hai phe giao chiến, phe nào có đầy đủ điều kiện nhân hòa là phe ấy thắng. Chỉ phe nào vì chính nghĩa mà chiến đấu, phe ấy mới có đủ điều kiện nhân hòa”.

(Bài “Chiến đấu vì chính nghĩa”, Báo Cứu quốc, số 427, ngày 6/12/1946)

- Quan điểm xuyên suốt của Hồ Chí Minh là trong chiến tranh, không phải cứ nước lớn, đông dân, lắm quân, nhiều tiền, tiềm lực kinh tế, quân sự dồi dào, thì sẽ hình thành thế và lực mạnh hơn đối phương để giành thắng lợi. Vấn đề là phe nào “có đầy đủ điều kiện nhân hòa” là phe ấy thắng; tuy nhiên, để “có đầy đủ điều kiện nhân hòa”, thì phe ấy phải “vì chính nghĩa mà chiến đấu”, đây chính là cơ sở vững chắc tạo nên sức mạnh tổng hợp để quân và dân ta chiến thắng.

- Hiện nay, sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN có những thuận lợi mới, song cũng đứng trước nhiều khó khăn, đòi hỏi Đảng và Nhà nước ta phải thường xuyên củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ, tạo “thế trận lòng dân” vững chắc.

Ngày 7/12

“… chủ nghĩa đế quốc là như con “ác vàng” đã ngả về tây. Chủ nghĩa xã hội là như mặt trời mới mọc”.

(Bài viết “Ai mạnh hơn?”, Báo Nhân dân, số 1.368, ngày 7/12/1957)

- Lời Bác có ý nghĩa sâu sắc, góp phần quan trọng xây dựng niềm tin cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta. Tuy hiện nay, chủ nghĩa tư bản còn tiềm năng phát triển, nhưng về bản chất vẫn là một chế độ áp bức, bóc lột và bất công; những mâu thuẫn cơ bản vốn có của chủ nghĩa tư bản chẳng những không giải quyết được mà ngày càng trở nên sâu sắc. Do vậy, chủ nghĩa tư bản không phải là tương lai của xã hội loài người và theo quy luật tiến hóa của lịch sử, loài người nhất định sẽ tiến tới CNXH.

Ngày 8/12

“Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới, không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”.

(“Bài nói chuyện tại lớp nghiên cứu chính trị khóa 2 Trường Đại học Nhân dân Việt Nam”, Người nói ngày 8/12/1956)

- Thấm nhuần tư tưởng mácxít và trải qua quá trình đấu tranh cách mạng lâu dài, Người đánh giá rất cao vai trò, sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Theo lời Bác dạy, Đảng và Nhà nước ta luôn quán triệt sâu sắc tư tưởng của Người về sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp cách mạng. Nhờ đó, công cuộc đổi mới của chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, tạo tiền đề, nền tảng quan trọng để nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong những năm tới.

Ngày 9/12

“Khi phát triển Đảng cần phải chọn lọc rất cẩn thận, phải xem trọng chất lượng quyết không nên làm một cách ồ ạt, không nên tham nhiều”.

(Bài viết “Tiêu chuẩn của người đảng viên”, Báo Nhân dân, số 2.093, ngày 9/12/1959)

- Lời dạy của Bác có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, góp phần định hướng công tác phát triển đảng viên của Đảng đúng phương hướng, có chất lượng. Nhờ coi trọng và làm tốt công tác phát triển Đảng, Đảng ta đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, đủ sức lãnh đạo nhân dân ta hoàn thành thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

- Ngày nay, lời dạy của Bác là kim chỉ nam cho toàn bộ công tác phát triển đảng viên của Đảng – từ việc tuyên truyền, giáo dục, tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đến giúp đỡ đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức trên cơ sở quan điểm tích cực, phát triển phải luôn đi đôi với củng cố Đảng và phải thực hiện tốt các bước phát triển Đảng.

Ngày 10/12

“Đảng viên, đoàn viên thanh niên lao động phải là những người xung phong gương mẫu trong mọi mặt sản xuất, công tác, học tập, đoàn kết”.

(“Bài nói chuyện với cán bộ và xã viên HTX Vĩnh Thành (Nghệ An)”, ngày 10/12/1961)

- Lời dạy của Bác có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, giúp cho mỗi đảng viên, đoàn viên dễ nhớ, dễ hiểu, dễ làm. Thực hiện lời dạy của Bác, trong cuộc kháng chiến cũng như hòa bình xây dựng đất nước, nhiều đảng viên, đoàn viên đã phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu trong lao động sản xuất, chiến đấu và công tác.

- Hiện nay, lời dạy của Bác vẫn giữ nguyên giá trị, định hướng nhận thức, tư tưởng và hành động của mỗi đảng viên, đoàn viên thanh niên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; góp phần giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với hệ thống chính trị, với toàn thể xã hội, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ngày 11/12

“Chúng ta thường than phiền không đủ thời giờ để làm việc và học tập. Đó là vì chưa biết quý trọng thời giờ, sắp đặt thời giờ cho hợp lý, còn lãng phí nhiều thời giờ”.

(Bài viết “Một phút đồng hồ”, Báo Nhân dân, số 153, từ ngày 11 – 15/12/1953)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh – một tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời, trong bất kỳ vị trí, hoàn cảnh nào Bác luôn tiên phong, mẫu mực, giản dị và tiết kiệm – tiết kiệm sức lao động, tiền bạc, đặc biệt là tiết kiệm thời gian. Với Bác, đức tính tiết kiệm thời gian là rất quý báu, không chỉ là tiết kiệm cho mình mà còn không để lãng phí thời gian cho mọi người, không để người khác phải chờ đợi, phục vụ.

- Hiện nay, lời Bác là bài học vô cùng quý giá cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong học tập, công tác và lao động sản xuất – cần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương của Bác về tiết kiệm và sử dụng hiệu quả thời gian, sắp xếp thời gian khoa học, hợp lý.

Ngày 12/12

“ … Sau đây tôi có mấy lời dặn đồng bào và cán bộ ghi nhớ và làm cho đúng: (1) Đoàn kết, thân ái giúp đỡ lẫn nhau. (2) Giúp đỡ bộ đội diệt phỉ, trừ gian, giữ gìn trật tự. (3) Ra sức tăng gia sản xuất để mọi người được ấm no. (4) Hết sức trung thành với Tổ quốc và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Còn đối với những người trước đây đã lầm đường theo giặc nếu trở về Tổ quốc thì Chính phủ sẽ khoan hồng.

Cán bộ thì phải thật sự gần gũi giúp đỡ nhân dân, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết.

Chúc đồng bào và cán bộ mạnh khỏe và cố gắng”.

(Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ, gửi lời hỏi thăm đồng bào và cán bộ tỉnh Lai Châu. Người viết ngày 12/12/1953)

- Ngay sau ngày tỉnh Lai Châu được giải phóng, Người viết thư hỏi thăm thể hiện lòng thương xót, đồng cảm với đồng bào, đồng thời dặn dò, mong muốn đồng bào, cán bộ tỉnh Lai Châu phải ghi nhớ để luôn tin tưởng, thực hiện tốt đường lối của Đảng, chủ trương của Chính phủ, xây dựng miền Bắc đi lên CNXH, góp sức cùng cả nước đấu tranh giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước.

- Khắc sâu lời Bác, Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Lai Châu hiện nay luôn tin tưởng tuyệt đối vào vai trò lãnh đạo của Đảng, vào chế độ XHCN; phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc anh em trong tỉnh; tiếp tục duy trì và triển khai đồng bộ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; cùng với các địa phương trong cả nước phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Phan Minh
(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 576

Ý Kiến bạn đọc