Người tốt - Việc tốt

Ghi nhớ lời Bác dạy

 

Ngày 29/11

“Nông dân là một lực lượng rất to lớn của dân tộc, một đồng minh rất trung thành của giai cấp công nhân”.

(Thư gửi Hội nghị cán bộ nông dân cứu quốc toàn quốc, Người viết tháng 11/1949)

- Giai cấp nông dân là một lực lượng có vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Lịch sử cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã khẳng định những đóng góp to lớn của nông dân đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

- Thấu triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò quan trọng của nông dân đối với cách mạng Việt Nam, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 khóa X đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; trước hết, phải xây dựng xã hội nông thôn ổn định, hòa thuận, dân chủ, có đời sống văn hóa phong phú, tạo động lực cho phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân.

Ngày 30/11

“… Chính sách đúng là nguồn gốc thắng lợi”.

(Bài viết “Một việc mà các cơ quan lãnh đạo cần thực hành ngay”, Báo Sự thật, số 103, bút danh X.Y.Z, ngày 30/11/1948)

- Trong kháng chiến kiến quốc, Đảng và Chính phủ ta đã nghiên cứu, đề ra các chính sách đúng, phù hợp với hoàn cảnh cụ thể; từ đó đã thu hút được đông đảo các lực lượng tham gia kháng chiến tạo nên sức mạnh tổng hợp đưa cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc đi đến thắng lợi hoàn toàn.

- Hiện nay, sự chống phá của các thế lực thù địch và suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống ở một số bộ phận cán bộ, đảng viên, tệ nạn tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân… đã ảnh hưởng đến việc thực hiện không đúng các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Quán triệt lời Bác có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; là cơ sở để Đảng, Nhà nước ta tiếp tục xây dựng chính sách đúng, phù hợp và thực hiện nghiêm túc ở các cấp, góp phần vào thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Ngày 1/12

“Để làm tròn nhiệm vụ cao quý của mình, văn nghệ sĩ cần phải rèn luyện đạo đức cách mạng, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, giữ gìn thái độ khiêm tốn; phải thật sự hòa mình với quần chúng, cố gắng học tập chính trị, trau dồi nghề nghiệp; phải hết lòng giúp đỡ thanh niên, làm cho văn nghệ nước nhà ngày càng thêm trẻ thêm xuân”.

(Bài nói tại Đại hội Văn nghệ toàn quốc lần thứ III, ngày 1/12/1962, Báo Nhân dân, số 3.173, ngày 2/12/1962)

- Là người đặt nền móng cho nền văn học – nghệ thuật cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có công xây dựng một nền văn nghệ mới; những chỉ dẫn của Người rõ ràng, dễ hiểu nhưng là bài học sâu sắc, tinh tế có giá trị định hướng cụ thể về nhận thức, tư tưởng và hành động nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, mài sắc ý chí chiến đấu cho những người cầm bút.

- Thực hiện lời Bác dạy, trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hàng chục ngàn văn nghệ sĩ đã “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” đến với tiền tuyến lớn, lăn lộn trên các chiến trường đầy khói lửa và có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp thống nhất nước nhà. Sau ngày đất nước thống nhất, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới đất nước, đội ngũ văn nghệ sĩ nước nhà tiếp tục phát huy tài năng sáng tạo của mình, thật sự hòa mình vào cuộc sống lao động sản xuất, bảo vệ Tổ quốc, có nhiều tác phẩm xuất sắc, xứng đáng với tầm vóc của cách mạng, với dân tộc Việt Nam.

- Hiện nay, với sự quan tâm sâu sát của Đảng và Nhà nước, đội ngũ văn nghệ sĩ cả nước luôn chú trọng bồi dưỡng tâm và tài, thấm nhuần sâu sắc tinh thần nhân văn, dân chủ, đi sâu thực tiễn xã hội, khám phá, sáng tạo nên nhiều tác phẩm hay và tốt phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, góp phần tô thắm thêm phẩm chất cao đẹp những người chiến sĩ tiên phong trên mặt tư tưởng, văn hóa của Đảng trong thời kỳ mới.

Ngày 2/12

“Bộ đội phải kính trọng dân, giúp đỡ dân. Dân phải thương yêu bộ đội, ủng hộ bộ đội. Quân và dân phải luôn luôn đoàn kết nhất trí”.

(Thư “Gửi toàn thể cán bộ và chiến sĩ Đường số 4 cùng dân quân du kích và đồng bào trong miền Đường số 4”, Báo Cứu quốc, số 1.411, ngày 2/12/1949)

- Lời Bác là sự nhắc nhở ân cần về trách nhiệm, nghĩa vụ và tình cảm của quân đội đối với nhân dân, trong thời chiến cũng như thời bình, để mối quan hệ quân dân đoàn kết gắn bó keo sơn ngày thêm bền vững.

- Hiện nay, trước sự tác động của tình hình thế giới, khu vực, trong nước, sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ quân đội với nhân dân, tiến tới làm suy yếu, vô hiệu hóa sức mạnh chiến đấu của quân đội, lời căn dặn của Bác càng giá trị, góp phần quan trọng định hướng nhận thức, tư tưởng và hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết với nhân dân.

Ngày 3/12

“Nhờ sức đoàn kết tranh đấu chung của tất cả các dân tộc, nước Việt Nam ngày nay được độc lập, các dân tộc thiểu số được bình đẳng cùng dân tộc Việt Nam, tất cả đều như anh chị em trong một nhà, không còn có sự phân chia nòi giống, tiếng nói gì nữa. Trước kia các dân tộc để giành độc lập phải đoàn kết, bây giờ để giữ lấy nền độc lập càng cần đoàn kết hơn nữa”.

(Hội nghị đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam, ngày 3/12/1945, Báo Cứu quốc, số 108, ngày 4/12/1945)

- Lời Bác có ý nghĩa sâu sắc đối với đồng bào các dân tộc: hãy xóa bỏ mọi bất hòa, thành kiến, phải thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, phải đoàn kết chặt chẽ như anh em một nhà để bảo vệ nền độc lập đã giành được.

- Các thế lực thù địch đang quyết liệt thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, kích động ý thức về tộc người và lợi dụng sự chênh lệch về trình độ phát triển giữa các dân tộc để tạo mâu thuẫn, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn giữ nguyên giá trị, là nền tảng lý luận cho chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta; định hướng, dẫn dắt cho hoạt động thực tiễn nhằm giải quyết tốt vấn đề dân tộc trong tình hình mới.

Ngày 4/12

“Khi phải đương đầu với kẻ địch hung ác, một dân tộc dù bé nhỏ, nếu luôn luôn cảnh giác, đoàn kết nhất trí, kiên quyết và bền bỉ đấu tranh, thì cuối cùng nhất định thắng lợi”.

(Bài viết “Ủng hộ Cuba chống đế quốc Mỹ”, bút danh T.L, Báo Nhân dân, số 3.175, ngày 4/12/1962)

- Lời của Bác như một chân lý, một lời hiệu triệu, cổ vũ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, trong đó có nhân dân Cuba hãy tin tưởng vào cuộc chiến tranh chính nghĩa của mình, sẵn sàng chiến đấu hy sinh để bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ chủ nghĩa xã hội.

- Đến nay lời của Bác vẫn giữ nguyên giá trị, góp phần động viên các dân tộc dũng cảm, kiên cường chống mọi sự can thiệp, áp đặt và xâm lược; lạc quan, tin tưởng thực hiện thắng lợi công cuộc giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người.

Ngày 5/12

“Việc to cũng như việc nhỏ, Đảng và Chính phủ ta đều lo phục vụ lợi ích của nhân dân”.

(Bài viết “Cần phải nâng cao chất lượng hàng hóa”, bút danh T.L, Báo Nhân dân, số 3.176, ngày 5/12/1962)

- Là người sáng lập Đảng ta, khai sinh ra Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn xác định Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể dân tộc; Chính phủ là của dân, do dân và vì dân. Do vậy, Đảng và Chính phủ phải tôn chỉ mục đích duy nhất là giữ vững độc lập, tự do của Tổ quốc, giải phóng nhân dân khỏi mọi áp bức, bóc lột, xây dựng cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc.

- Lời Bác là tư tưởng chỉ đạo để Đảng và Nhà nước ta luôn hành động đúng tôn chỉ, mục đích, gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ Tổ quốc, đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp, nhân dân lao động và của dân tộc.

Phan Minh
(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 575

Ý Kiến bạn đọc