Người tốt - Việc tốt

Ghi nhớ lời Bác dạy

 

Ngày 22/11

“Anh hùng thật là những người bất cứ việc to việc nhỏ, luôn luôn cố gắng, vượt qua khó khăn, làm tròn nhiệm vụ”[22].

(Bài “Anh hùng giả và anh hùng thật”, Báo Nhân dân, số 149, từ ngày 21 – 25/11/1953)

- Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác thi đua – khen thưởng, phát huy và nhân rộng những tấm gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến, các anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động… Người đã dạy: “Một trăm bài diễn thuyết hay không bằng một tấm gương sống” và “Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”.

- Thấu triệt tư tưởng của Người, Đảng, Nhà nước ta đã luôn quan tâm xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, tôn vinh các anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động có sức lan tỏa sâu rộng, tạo nên động lực, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ cách mạng.

Ngày 23/11

“… Noi gương oanh liệt của Khởi nghĩa Nam bộ, chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ và kháng chiến mạnh mẽ lên mãi để phá âm mưu của giặc: lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng người Việt đánh người Việt, đánh đuổi quân xâm lược ra khỏi đất nước, giành độc lập và thống nhất thực sự cho Tổ quốc”.

(“Thư gửi cán bộ, chiến sĩ và đồng bào Nam bộ”, ngày 23/11/1951, nhân kỷ niệm ngày Khởi nghĩa Nam bộ 23/11/1940)

- Cuộc khởi nghĩa Nam bộ ngày 23/11/1940 tuy không thành công, nhưng đã để lại tấm gương oanh liệt, thể hiện sức mạnh quật khởi, lòng tin tưởng và sẵn sàng hy sinh của đồng bào các tỉnh Nam bộ trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do dưới sự lãnh đạo của Ðảng.

- Thấm nhuần lời Bác, với tinh thần và ý chí quật cường, cán bộ, chiến sĩ và đồng bào Nam bộ tiếp tục đứng lên, cùng với đồng bào và chiến sĩ cả nước kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đánh đuổi đế quốc Mỹ, chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc, xứng đáng với danh hiệu cao quý “Nam bộ thành đồng, đi trước về sau”.

Ngày 24/11

“Nếu chính quyền biết lãnh đạo và khuyến khích, khen cái nên khen, thưởng việc nên thưởng, thì không những người lớn mà các trẻ em cũng hăng làm việc có lợi”.

(Bài viết “Việc nhỏ, ý nghĩa to”, bút danh C.B, báo Nhân dân, số 272, ngày 24/11/1954)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh ý nghĩa, vai trò của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với việc đoàn kết, phấn đấu vì sự nghiệp chung. Cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở phải không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, có phương pháp vận động, khích lệ quần chúng bằng những chính sách, nhiệm vụ cụ thể, thiết thực.

- Những thành tựu to lớn của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, của công cuộc đổi mới, xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN hiện nay phải nói tới phong cách lãnh đạo, phong cách làm việc và rèn luyện phong cách lãnh đạo, phong cách làm việc mới theo tư tưởng và tấm gương Hồ Chí Minh.

Ngày 25/11

“Mỗi người yêu nước đều phải làm tuyên truyền. Mỗi cử chỉ, mỗi hành động của chúng ta có thể là một công tác tuyên truyền”.

(Bài viết “Tuyên truyền”, bút danh C.B, Báo Nhân dân, số 273, ngày 25/11/1954)

- Công tác tuyên truyền có vị trí hết sức quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, cũng như công tác xây dựng Đảng; đồng thời là công cụ sắc bén trong đấu tranh, phản bác trước mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, chống phá cách mạng Việt Nam.

- Mỗi cán bộ tuyên truyền phải luôn nói, viết, làm đúng nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành nghiêm quy chế, quy định về cung cấp thông tin, phát ngôn; tiêu biểu về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực công tác.

Ngày 26/11

“Nhờ ai ta có hòa bình?
Nhờ người chiến sĩ quên mình vì dân”.

(Bài viết “Nhờ ai ta có hòa bình”, bút danh C.B, báo Nhân dân, số 273, ngày 26/11/1954)

- Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, đỉnh cao của cuộc tiến công chiến lược Đông-Xuân 1953-1954 là thắng lợi to lớn nhất của quân đội và nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Miền Bắc được giải phóng, bắt tay vào sự nghiệp xây dựng CNXH, tạo cơ sở, hậu phương vững chắc cho cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào năm 1975.

- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân khắc ghi công ơn to lớn của hàng triệu anh hùng, liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do, vì chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, vì CNXH, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả và cuộc sống độc lập tự do, hạnh phúc của nhân dân.

Ngày 27/11

“… Các chú đã đánh bật giặc ra khỏi Lào Cai. Bác vui lòng thay mặt Chính phủ khen ngợi các chú. Sau đây là những việc cần phải làm ngay: …Thực hành chính sách toàn dân đại đoàn kết”.

(“Thư gửi chiến sĩ và cán bộ Lào Cai”, ngày 27/11/1950, Báo Sự thật, số 151, ngày 27/11/1950)

- Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành di sản vô giá, truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta. Lòng yêu nước, trọng nhân nghĩa đã kết thành sức mạnh vô địch, đưa dân tộc ta vượt lên mọi khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những kỳ tích vẻ vang.

- Ngay từ khi mới ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược và là nhân tố có ý nghĩa quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là phương thức và cũng là điều kiện bảo đảm thực hiện thành công sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước trong mỗi giai đoạn cách mạng.

Ngày 28/11

“Chỉ có hai hạng người không mắc khuyết điểm: là đứa bé còn ở trong bụng mẹ và người đã chết bỏ vào quan tài. Có hoạt động thì khó tránh khỏi khuyết điểm. Nhưng khi có khuyết điểm thì phải thật thà tự phê bình, hoan nghênh người khác phê bình và kiên quyết sửa chữa”.

(Bài nói tại Hội nghị nghiên cứu Lịch sử Đảng của Ban Tuyên giáo Trung ương, ngày 28/11/1959, Báo Nhân dân, số 2.093, ngày 9/12/1959)

- Trong sinh hoạt và hoạt động thực tiễn, quá trình phát triển của mỗi con người, mỗi tổ chức như thế nào và theo chiều hướng nào phụ thuộc chính vào cách thức giải quyết mâu thuẫn giữa các mặt tốt – xấu, thuận lợi – khó khăn, tích cực – tiêu cực đó. Mỗi người đảng viên và tổ chức Đảng cũng như vậy, muốn tiến bộ và phát triển thì phải phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm. Muốn sửa chữa khuyết điểm, phát huy ưu điểm, phải đề cao và thật thà tự phê bình và phê bình.

- Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình, trong suốt quá trình xây dựng và hoạt động, Đảng ta luôn coi trọng tự phê bình và phê bình; coi đó là quy luật phát triển của Đảng, là thước đo trình độ sinh hoạt dân chủ trong Đảng và là ý thức trách nhiệm của Đảng với nhân dân. Trong điều kiện Đảng cầm quyền, vấn đề tự phê bình và phê bình càng trở nên cần thiết hơn.

Phan Minh
(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 574

Ý Kiến bạn đọc