Người tốt - Việc tốt

Ghi nhớ lời Bác dạy

 

Ngày 15/11

“… Đã tự kiêu, tự ái thì không thể đoàn kết. Không đoàn kết tức là cô độc. Đã cô độc thì chẳng việc gì thành công”.

(Bài viết “Bệnh tự kiêu, tự ái”, bút danh X.Y.Z, báo Sự Thật, số 102, ngày 15/11/1948)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vạch rõ thực chất của căn bệnh tự kiêu, tự ái đó là biểu hiện cá nhân chủ nghĩa; tự cho mình việc gì cũng giỏi hơn người, không cần học hỏi ai; không can đảm tự phê bình, không ưa những lời phê bình ngay thẳng…

- Giá trị, ý nghĩa sâu sắc lời nhắc nhở của Bác là lời răn đối với mỗi cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân phải luôn toàn tâm toàn ý phụng sự Tổ quốc; khiêm tốn, trung thực; đoàn kết, chống mọi biểu hiện bè phái, chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi.

Ngày 16/11

“Quân dân đoàn kết một lòng,
Kháng chiến thắng lợi, cờ hồng tung bay”.

(Bài thơ “Kế hoạch Nava đầu voi đuôi chó”, bút danh C.B; Báo Nhân dân, đăng số 408, từ ngày 16-20/11/1953)

- Thực hiện lời Bác Hồ kính yêu căn dặn, quân và dân ta đã phát huy truyền thống đoàn kết, nhân dân đồng tâm hiệp lực giúp đỡ bộ đội đánh giặc, bảo vệ nhân dân. Tình quân dân một ý chí đã tạo nên sức mạnh chiến đấu, chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược.

- Ngày nay, tuy đất nước hòa bình nhưng vẫn đứng trước những thách thức mới; đặc biệt là sự chống phá của các thế lực thù địch. Tình hình đó đòi hỏi Quân đội ta phải xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, vì độc lập dân tộc và CNXH.

So-573--Ghi-nho-loi-Bac-day---Anh-1
Bác Hồ với bà con nhân dân các dân tộc (Nguồn: http://quankhu2.vn).

Ngày 17/11

“Để đánh thắng kẻ thù chung, chúng ta nhất định phải đoàn kết chặt chẽ. Đoàn kết là sức mạnh vô địch của chúng ta”.

(Bài phát biểu tại Hội nghị đại biểu các Đảng Cộng sản và Đảng Công nhân quốc tế, họp ở Mátxcơva, tháng 11/1960)

- Lời khẳng định của Bác thể hiện tư duy nhạy bén, tầm nhìn xa trông rộng của Người trước các vấn đề quốc tế, qua đó nhằm tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của các Đảng Cộng sản và Đảng Công nhân quốc tế đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta.

- Thấm nhuần lời Bác, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta phải thường xuyên chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời tăng cường đoàn kết với nhân dân lao động các nước vì mục tiêu chung đấu tranh giải phóng con người khỏi ách áp bức, bóc lột, vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Ngày 18/11

“… Muốn có hòa bình thật sự thì phải có độc lập thật sự…”.

(Trả lời phỏng vấn nhà báo Phêlích Gơrin – người Anh, ngày 18/11/1965, để giải thích về lập trường của Việt Nam trước đề nghị thương lượng của phía Mỹ; Báo Nhân dân, số 4.266, ngày 9/12/1965)

- Suốt chiều dài lịch sử, dân tộc Việt Nam buộc phải đứng lên đấu tranh chống kẻ thù xâm lược cũng chỉ với khát khao đất nước được độc lập, nhân dân được sống trong hòa bình, tự do. Khát vọng cháy bỏng đó là một chân lý, có ý nghĩa lý luận, thực tiễn và giá trị thời đại sâu sắc; không chỉ là tư tưởng mà còn là lẽ sống, là giá trị to lớn trong học thuyết cách mạng của Hồ Chí Minh.

- Thấu triệt tư tưởng của Người, Đảng ta chủ trương phải kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với CNXH, lấy việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước là lợi ích cao nhất, kiên trì chính sách đối ngoại rộng mở, vừa hợp tác vừa đấu tranh, tránh bị cô lập, lệ thuộc.

Ngày 19/11

“… Rất mong các đồng chí chiến sĩ và cán bộ ta hết sức cẩn trọng trong mọi cử chỉ, để cho thế giới đều thấy rằng “Quân đội Cụ Hồ có khác!”.

(Bài viết “Nhân dân với Quân đội”, Báo Nhân dân, số 267, ngày 19/11/1954)

- Lời dạy của Bác là sự nhắc nhở, chỉ bảo ân cần và sát sao đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ phải nghiêm túc trong sinh hoạt, tác phong để xứng đáng với danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ” mà nhân dân đã tin tưởng, yêu mến và trao tặng.

- Lời dạy của Bác vẫn vẹn nguyên giá trị, góp phần định hướng quan trọng trong nhận thức, tư tưởng và hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ; trong mọi điều kiện, hoàn cảnh phải luôn giữ vững phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết đấu tranh với hiện tượng thờ ơ, thiếu trách nhiệm với nhân dân.

Ngày 20/11

“Đoàn kết là sức mạnh. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đoàn kết chặt chẽ xung quanh Trung ương”.

(Bài nói chuyện tại “Hội nghị cán bộ trung, cao cấp quân đội”, tháng 11/1956)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định đoàn kết là chìa khóa của mọi thành công; xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng nói chung, đoàn kết trong Trung ương nói riêng luôn được Người coi là vấn đề quan trọng để giữ vững vai trò lãnh đạo cách mạng của Đảng.

- Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sức mạnh và sự cần thiết phải giữ gìn sự đoàn kết vẫn giữ nguyên giá trị, nhất là trong công tác xây dựng Đảng. Luôn nhất quán với mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với CNXH; quyết tâm xây dựng đất nước dân giàu, nước mạnh để quy tụ mọi tổ chức Đảng, đảng viên và nhân dân xung quanh Đảng và Ban Chấp hành Trung ương tất cả vì mục tiêu cao đẹp đó.

Ngày 21/11

“… Kháng chiến của ta nhất định thắng lợi, nhưng phải trường kỳ, gian khổ, tự lực cánh sinh”.

(“Thư gửi quân và dân Tây Bắc”, ngày 21/11/1953, Báo Nhân dân, số 149, từ ngày 21-25/11/1953)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh động viên, căn dặn quân dân đề cao cảnh giác, đoàn kết nhất trí một lòng xây dựng lực lượng, tạo sức mạnh tổng hợp chuẩn bị cho cuộc quyết chiến chiến lược đánh bại thực dân Pháp xâm lược.

- Thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã nêu cao ý chí tự lực tự cường vừa chiến đấu, vừa sản xuất, xây dựng lực lượng góp phần vào chiến thắng đông xuân 1953 – 1954, mà đỉnh cao là thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ (7/5/1954), chấm dứt hơn 80 năm đô hộ của thực dân Pháp. Tinh thần đó tiếp tục được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy, tạo nên chiến thắng trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, trong các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, làm nhiệm vụ quốc tế cao cả và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Phan Minh
(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 573

Ý Kiến bạn đọc