Người tốt - Việc tốt

Ghi nhớ lời Bác dạy

 

Ngày 25/10

“Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại”.

(Lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trường Chính trị trung cấp Quân đội – nay là Học viện Chính trị/Bộ Quốc phòng – nhân dịp về thăm trường ngày 25/10/1951)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của chính trị đối với quân sự và quân đội: chính trị là hồn cốt, là yếu tố quyết định sức mạnh của quân đội. Chính trị không chỉ là đường lối, chính sách của Đảng, còn là bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần, ý chí, nghị lực, quyết tâm chiến đấu hy sinh của cán bộ, đảng viên.

- Xu thế quốc tế hóa và hội nhập quốc tế, tác động từ mặt trái của nền kinh tế thị trường; đáng chú ý là các thế lực thù địch cổ xúy cho cái gọi là “quân đội phi chính trị”, “quân đội phi đảng phái”, đòi hỏi càng phải thấm nhuần hơn lời dạy của Người về xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, thực sự là công cụ bạo lực sắc bén của Đảng và Nhà nước.

Ngày 26/10

“Các cán bộ các cấp phải lãnh đạo và phải làm kiểu mẫu trong việc kiểm thảo và tự phê bình. Làm như thế thì chúng ta sẽ phát triển thêm ưu điểm, sửa chữa sạch khuyết điểm. Đánh thắng khuyết điểm của ta tức là đã một lần đánh thắng quân địch”.

(“Lời kêu gọi và khuyên nhủ các chiến sĩ”, báo Cứu quốc, số 1.676, ngày 26/10/1950)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ, cán bộ phải làm tốt công tác lãnh đạo việc phê bình và tự phê bình. Muốn phát huy tốt tác dụng của phê bình, phải tự phê bình mình trước, phê bình từ trong cấp ủy, trong chi bộ đến đơn vị. Tự phê bình không phải là tự hạ thấp mình, mà là thể hiện tinh thần cầu thị, ý chí vươn lên của bản thân.

- Thấu triệt tư tưởng của Người, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, sự trưởng thành của Đảng ta trong hơn 80 năm qua một phần quan trọng là do Đảng luôn thực hiện các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, trong đó có tự phê bình và phê bình, phát huy tốt tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ các cấp.

Ngày 27/10

“Mệnh lệnh cấp trên đưa xuống thì phải tuyệt đối phục tùng và triệt để thi hành”.

(Bài nói tại Hội nghị tổng kết chiến dịch Lê Hồng Phong II, họp từ ngày 23 đến 28/10/1950 tại Lam Sơn, tỉnh Cao Bằng)

- Kỷ luật là một trong những yếu tố cơ bản tạo nên sức mạnh chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định:“Quân đội mạnh là nhờ giáo dục khéo, nhờ chính sách đúng và nhờ kỷ luật nghiêm”.

- Lịch sử xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội ta cho thấy, lời huấn thị trên của Bác thực sự là một di sản tư tưởng, lý luận quý báu đã góp phần xây dựng Quân đội ta, từ một đội quân du kích trở thành một quân đội có ý thức tổ chức kỷ luật cao, luôn kiên định trước mọi khó khăn, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ngày 28/10

“Cán bộ phải thương yêu đội viên. Đối với anh em ốm yếu, thương tật, cán bộ phải trông nom, thăm hỏi”.

(Bài nói tại Hội nghị tổng kết chiến dịch Lê Hồng Phong II, họp từ ngày 23 đến 28/10/1950 tại Lam Sơn, tỉnh Cao Bằng)

- Tình đồng chí, đồng đội là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, vừa là thuộc tính bản chất của quân đội cách mạng, vừa là cơ sở tạo nên sức mạnh của quân đội, trong đó quan hệ giữa cán bộ với chiến sĩ là mối quan hệ đặc trưng bản chất.

- Mối quan hệ giữa cán bộ với chiến sĩ trong Quân đội nhân dân Việt Nam còn dựa trên sự đoàn kết gắn bó chặt chẽ với nhau như ruột thịt giữa những con người cùng chung lý tưởng, cùng thực hiện nhiệm vụ cao cả của người quân nhân cách mạng, là một trong những nhân tố gốc cấu thành chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thống “Quyết chiến, quyết thắng” của Quân đội ta.

Ngày 29/10

“Không quân đội nào, không khí giới nào có thể đánh ngã được tinh thần hy sinh của toàn thể một dân tộc”.

(“Lời kêu gọi đồng bào Nam bộ”, Báo Cứu quốc, số 77, ngày 29/10/1945)

- Ngày 23/9/1945, núp bóng quân Anh, thực dân Pháp nổ súng gây hấn ở Sài Gòn, rồi đánh chiếm rộng ra cả Nam bộ, Nam Trung bộ và phần lớn Campuchia; khống chế vùng nông thôn rộng lớn ở Lào… từng bước thực hiện dã tâm xâm lược Đông Dương lần thứ hai. Nền độc lập mà dân tộc ta mới giành lại được phải đương đầu với nhiều kẻ thù, bị uy hiếp từ nhiều phía. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi đồng bào Nam bộ giữ vững tinh thần chiến đấu, quyết tâm bảo vệ nền độc lập của dân tộc; khẳng định tinh thần chiến đấu anh dũng hy sinh của dân tộc ta là sức mạnh vô địch để chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược.

- Chủ nghĩa yêu nước, tinh thần “Quyết tử, để Tổ quốc quyết sinh” là nhân tố bao trùm, tạo nên bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần quả cảm của dân tộc Việt Nam. Những giá trị văn hóa ấy, không chỉ có sức mạnh đoàn kết trong suốt hai cuộc trường kỳ kháng chiến đầy gian khổ, hy sinh mà còn lan xa, thấm đậm trong lòng bạn bè quốc tế, thức tỉnh lương tri nhân loại trên thế giới ủng hộ Việt Nam đánh bại mọi đế quốc, thực dân xâm lược và bè lũ tay sai.

Ngày 30/10

“Dân quân du kích ta có truyền thống rất vẻ vang: già trẻ, gái traiđều anh dũng đánh giặc, cứu nước cứu nhà; tài giỏi mưu trí, lấy ít thắng nhiều”.

(“Thư gửi các chiến sĩ dân quân du kích”, Người viết ngày 30/10/1968)

- Kế thừa truyền thống “trăm họ là binh”, “cả nước chung sức đánh giặc” của dân tộc, Đảng ta và Hồ Chí Minh đã sớm nhận thấy được sức mạnh của cách mạng bắt nguồn từ quần chúng và đã đề ra chủ trương “vũ trang công nông”. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, được nhân dân hết lòng nuôi dưỡng và đùm bọc, lực lượng dân quân tự vệ và du kích đã không ngừng phát huy bản chất cách mạng tốt đẹp, từng bước xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

- Vinh dự, tự hào với lời khen tặng của Bác kính yêu, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội, của cấp ủy, chính quyền các cấp, lực lượng dân quân tự vệ Việt Nam được xây dựng “vững mạnh, rộng khắp”, thực sự là lực lượng nòng cốt bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân ở cơ sở và góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Ngày 31/10

“Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng”.

(Bài viết “Những chi bộ tốt và chi bộ chưa tốt”, bút danh T.L, Báo Nhân dân, số 3.503, ngày 31/10/1963)

- Lời Bác đã đánh giá, khẳng định bản chất, nguồn gốc sức mạnh của Đảng, vai trò, mối liên hệ mật thiết giữa chi bộ với quần chúng.

- Quán triệt lời Bác dạy, từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của chi bộ, coi chi bộ là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở. Do vậy, xây dựng chi bộ tốt, đội ngũ đảng viên tốt là nhiệm vụ trọng yếu trong công tác xây dựng Đảng; làm nền tảng xây dựng Đảng ta xứng đáng với trọng trách là Đảng duy nhất lãnh đạo toàn dân tộc thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong thời kỳ mới.

Phan Minh
(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 570

Ý Kiến bạn đọc