Người tốt - Việc tốt

Ghi nhớ lời Bác dạy

 

Ngày 11/10

“Khuyết điểm nặng nhất của cán bộ và nhân dân là chủ quan”.

(Bài viết “Phải thi đua chống hạn, diệt sâu, để nắm chắc vụ mùa thắng lợi”, bút danh Trần Lực, Báo Nhân dân, số 1.672, ngày 11/10/1958).

- Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ:
Nếu cán bộ, đảng viên mắc bệnh chủ quan sẽ dẫn đến đề ra đường lối, chủ trương không phản ánh lợi ích của tập thể, không thể hiện được ý chí của nhân dân.

- Khắc ghi lời Bác, cán bộ, đảng viên phải thường xuyên rèn luyện phương pháp khoa học, thiết thực và hiệu quả, để không mắc bệnh chủ quan. Mặt khác, phải phát huy tốt quyền dân chủ của nhân dân.

Ngày 12/10

“Muốn cho dân yêu, muốn được lòng dân, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”.

(Bài viết “Sao cho được lòng dân”, bút danh Chiến Thắng, Báo Cứu quốc, số 65, ngày 12/10/1945).

- Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, một nhà nước thật sự là phải coi việc phục vụ nhân dân là mục tiêu, phương hướng hoạt động của mình. Người chỉ rõ: Chế độ ta là chế độ dân chủ. Nhân dân là chủ. Chính phủ là đầy tớ của nhân dân.

- Thấu triệt quan điểm của Người, Đảng, Nhà nước ta luôn nhất quán và triển khai đồng bộ chủ trương xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân. Việc đổi mới nhà nước đúng định hướng là một nhân tố quan trọng góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, lành mạnh hóa các mặt văn hóa, xã hội.

Ngày 13/10

“Việc nước và việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau”.

(“Thư gửi các giới công thương Việt Nam”, ký tên Hồ Chí Minh, báo Cứu quốc, số 66, ngày 13/10/1945).

- Đối với mỗi cá nhân, trong mối quan hệ biện chứng giữa lợi ích của tập thể với lợi ích của cá nhân phải tận trung với Đảng, vững vàng trước thử thách, sáng suốt trong tiền tài, địa vị.

- Thấu triệt lời Bác về việc giải quyết hài hòa lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể, Đảng, Nhà nước ta luôn coi đây là vấn đề có tính nguyên tắc. Kết hợp hài hòa, giải quyết đúng đắn các mối quan hệ lợi ích là nhằm phát huy nhân tố con người, nguồn lực con người, tiềm năng con người cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

So-568--Anh-minh-hoa---Ghi-nho-loi-Bac-day---Anh-1
Thầy cô giáo và các em học sinh vui mừng chào đón Chủ tịch Hồ Chí Minh
đến thăm Trường Trung học GT-VT Thủy – Bộ. (Nguồn: thtg.vn).

Ngày 14/10

“Đức Giêsu hy sinh vì muốn loài người được tự do hạnh phúc, đồng bào ta cả lương cả giáo cũng vì tự do hạnh phúc cho toàn dân mà hy sinh phấn đấu”.

(Bài viết “Lời cảm ơn đồng bào Công giáo”, Người viết ngày 14/10/1945, ký tên Hồ Chí Minh; đăng báo Cứu quốc, số 70, ngày 18/10/1945).

- Trong tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh, tư tưởng đoàn kết tôn giáo là bộ phận không thể tách rời. Người đã tìm ra sự tương đồng giữa các tôn giáo, họ là những người yêu nước và là bộ phận quan trọng trong khối đại đoàn kết toàn dân với tư cách là chủ thể của cách mạng.

- Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được Đảng, Nhà nước ta kế thừa và vận dụng sáng tạo phù hợp tình hình thực tiễn. Chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, đồng thời xác định: “Đoàn kết đồng bào theo các tôn giáo khác nhau; đoàn kết đồng bào theo tôn giáo và đồng bào không theo tôn giáo” (Khoản 1, Điều 14, Hiến pháp năm 2013).

Ngày 15/10

“Những người phụ trách dân vận cần phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”.

(Bài viết “Dân vận”, ký tên X.Y.Z, Báo Sự thật số 120, ngày 15/10/1949).

- Nhận thức sâu sắc và đánh giá cao vai trò, sức mạnh của nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm “Dân vận”. Đây là “cẩm nang” chỉ dẫn một cách đầy đủ cả về mục đích, đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp, tính hiệu quả… của công tác dân vận đối với cán bộ, đảng viên; tổ chức Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể.

- Theo tư tưởng chỉ đạo của Bác, mọi cương lĩnh, văn kiện, nghị quyết của Đảng, Nhà nước ta luôn xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân, từ đó luôn phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.

Ngày 16/10

“Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt”.

(“Thư gửi các cán bộ, cô giáo, thầy giáo, công nhân viên, học sinh, sinh viên nhân dịp bắt đầu năm học mới”, báo Nhân Dân, số 5.299, ngày 16/10/1968 – đây là bức thư cuối cùng Người gửi cho ngành giáo dục nước nhà).

- Giữa muôn vàn khó khăn của cách mạng, dù tuổi cao, sức khỏe đã yếu nhiều, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn dành cho ngành giáo dục sự quan tâm đặc biệt, với bao tâm huyết, kỳ vọng. Người căn dặn: “Nhiệm vụ của cô giáo, thầy giáo là rất quan trọng và rất vẻ vang”, “Học, học nữa, học mãi”, “Học để lập thân, lập nghiệp”.

- Thực hiện lời Bác, các thế hệ đội ngũ nhà giáo, cán bộ không ngừng nỗ lực rèn luyện và sáng tạo, chung sức chung lòng xây dựng một nền giáo dục vững mạnh. Lớp lớp học sinh, sinh viên vươn lên giành nhiều thành tích cao trong học tập, góp phần chuẩn bị tốt để đất nước hội nhập, phát triển trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Ngày 17/10

“Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”.

(“Thư gửi Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng”, ký tên Hồ Chí Minh, Báo Cứu quốc, số 69, ngày 17/10/1945).

- Suốt cuộc đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn mưu cầu cuộc sống tốt đẹp cho mỗi người, trẻ em được nuôi dưỡng, chăm sóc, người già, người nghèo, người tàn tật được giúp đỡ. Không có độc lập chân chính, bền vững thì không thể thực hiện được quyền con người và thực hiện ngày càng tốt hơn các quyền cơ bản, thiết thực của con người.

- Quán triệt tư tưởng của Người, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Những nhiệm vụ trọng tâm đó là sự thống nhất giữa quyền và lợi ích dân tộc với quyền, lợi ích và nghĩa vụ của công dân, như tâm nguyện của Bác kính yêu.

Phan Minh
(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 568

Ý Kiến bạn đọc