Người tốt - Việc tốt

Ghi nhớ lời Bác dạy

 

Ngày 4/10

“Cán bộ chăm chỉ làm việc chưa đủ, cần phải biết làm việc cho có phương pháp. Phải cần mà phải cẩn nữa”.

(Bài viết “Thiếu óc tổ chức – một khuyết điểm lớn trong các Ủy ban nhân dân”, bút danh Chiến Thắng, Báo Cứu quốc, số 58, ngày 4/10/1945).

- Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém” và “Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”. Bác căn dặn đội ngũ cán bộ các cấp phải dốc hết tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, nhưng cần phải có sự tổ chức khoa học, mới mang lại hiệu quả cao.

- Trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta luôn coi cán bộ là khâu then chốt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nên luôn đặc biệt quan tâm tổ chức, đào tạo, rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ, tiếp nối truyền thống, góp vào những thành quả vĩ đại của Đảng, của cách mạng Việt Nam.

Ngày 5/10

“… Không biết tự quyết, tự định cái gì, như vậy làm sao công tác phát triển được. Có mắt ta phải trông, có óc ta phải nghĩ, có tay ta phải làm chứ. Nhưng tự động không phải tự tiện”.

(Bài viết “Tinh thần chủ động trong Ủy ban nhân dân”, bút danh Chiến Thắng, Báo Cứu quốc, số 59, ngày 5/10/1945).

- Để khắc phục, chấn chỉnh những bất cập, khó khăn của chính quyền còn non trẻ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài để huấn thị đội ngũ cán bộ các cấp.

- Việc xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng trong từng thời kỳ được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm, ban hành nhiều quyết sách quan trọng về cán bộ và công tác cán bộ; kiên trì chỉ đạo triển khai thực hiện và đã đạt được những kết quả quan trọng.

Ngày 6/10

“Muốn cho danh chính, lợi chính, thì Danh, làm sao cho dân tộc mình có danh với thế giới, và Lợi, làm thế nào cho tranh được lợi với thế giới”.

(Bài “Nói chuyện với đại biểu các báo chí về nội trị, ngoại giao nước nhà trong những ngày vừa qua”, ngày 6/10/1945; đăng Báo Cứu quốc, số 61, ngày 8/10/1945).

- Trước hiện tượng một số ít cán bộ ham muốn danh, lợi nên chưa thật sự tận tâm, tận lực phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắc nhở: Danh – nghĩa là phải làm tròn bất kỳ nhiệm vụ nào nhân dân giao phó thì đều là danh dự, là vẻ vang, là anh hùng, nếu phải hy sinh tính mạng thì tiếng thơm lưu truyền mãi mãi. Lợi, “Việc gì có lợi cho dân, thì phải làm cho kỳ được. Việc gì có hại cho dân thì phải hết
sức tránh”.

- Khi phải cân nhắc, chọn giữa lợi ích riêng và lợi ích chung, thì phải chọn lợi ích chung, phải hy sinh lợi ích riêng, vì lợi ích chung của đất nước của dân tộc có thắng lợi thì lợi ích riêng của gia đình thắng lợi. Chủ nghĩa cá nhân là cha đẻ của tư tưởng danh lợi, tư tưởng danh lợi lại đẻ ra trăm thứ bệnh.

Ngày 7/10

“Không phải đã hòa bình thì thỏa mãn mà còn phải đấu tranh phức tạp, gian khổ, lâu dài. Cách đấu tranh có thay đổi là đấu tranh trong hòa bình, mà đấu tranh trong hòa bình còn gian khổ phức tạp hơn thời kỳ chiến tranh”.

(Phát biểu tại Hội nghị cán bộ ngày 7/10/1954).

- Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ, để Đảng trong sạch, vững mạnh, giữ vững vai trò tiền phong, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ mà Tổ quốc và nhân dân giao phó, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng phải nghiêm túc tự chỉnh đốn, nâng cao tinh thần đạo đức cách mạng, phòng và chống chủ nghĩa cá nhân, chống tư tưởng thỏa mãn, công thần.

- Thấu triệt lời Bác, Đảng ta luôn nhận thức sâu sắc sự nghiệp cách mạng là lâu dài, khó khăn và phức tạp; do vậy đã nghiêm túc chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm, xác định đường lối, chủ trương đấu tranh cho phù hợp với sự phát triển của thực tiễn. Vì thế, uy tín của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

Ngày 8/10

“Phải chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, cân nhắc cán bộ miền núi”.

(Nói chuyện tại Hội nghị tổng kết cuộc vận động hợp tác hóa nông nghiệp, phát triển sản xuất, kết hợp hoàn thành cải cách dân chủ ở miền núi, ngày 8/10/1961; đăng báo Nhân dân, số 2.757, ngày 9/10/1961).

- Trong điều kiện phong trào hợp tác hóa nông nghiệp ở miền núi phát triển chưa đều, nhiều nơi chi bộ, ủy ban hành chính và các đoàn thể nhân dân chưa vững mạnh, lực lượng cán bộ các dân tộc nói chung thiếu và yếu. Bác Hồ đặc biệt quan tâm và có những chỉ đạo rất sát đúng, kịp thời về mọi mặt; trong đó, cần phải hết sức chú trọng đến công tác cán bộ – cái gốc của mọi công việc.

- Theo lời Bác, Đảng và Nhà nước ta quan tâm ban hành nhiều chủ trương, chính sách xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số. Công tác đào tạo, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số từng bước được hoàn thiện, góp phần tích cực vào sự phát triển của các địa phương miền núi, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa miền núi với miền xuôi.

Ngày 9/10

“Chúng ta phải hết sức khôn khéo, đứng trước bất kỳ kẻ thù nào, người cách mạng cũng phải hiểu rõ chúng là ai; mạnh yếu chỗ nào, tranh thủ và cô lập ai?…”.

(Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời các vấn đề đối ngoại của Chính phủ với Đoàn đại biểu công nhân Thành Hoàng Diệu ngày 9/10/1945 tại Bắc Bộ phủ, do ông Trần Danh Tuyên dẫn đầu).

- Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thể hiện tư duy sắc bén trong quan điểm “thêm bạn, bớt thù”, qua đó đã tận dụng sự ủng hộ của nhân loại tiến bộ trên thế giới trong cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN ngày nay.

- Thấm nhuần lời Bác, Đảng và Nhà nước ta đã lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước đạt được những thành quả to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Quan điểm về “đối tác, đối tượng” đã góp phần làm nên bước đột phá mở đầu cho sự nghiệp đổi mới thắng lợi, khẳng định trí tuệ, bản lĩnh của Đảng ta.

Ngày 10/10

“Cả nước nhìn về Thủ đô ta. Thế giới trông vào Thủ đô ta. Tất cả chúng ta phải ra sức giữ gìn trật tự, an ninh, làm cho Thủ đô ta thành một Thủ đô bình yên, tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần”.

(Trích trong bài viết đăng Báo Nhân dân, số 236, từ ngày 9 đến 10/10/1954, với bút danh C.B).

- Mùa thu lịch sử năm 1945, Hà Nội lần đầu tiên đón Bác Hồ về đọc Tuyên ngôn Độc lập sau ngày Tổng khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi. Mùa thu lịch sử năm 1954, Hà Nội đón Bác Hồ về Thủ đô sau ngày giải phóng. Từ đó đến nay, Hà Nội tiếp nối truyền thống Thăng Long – Đông Đô ngàn năm, xứng đáng là trái tim cả nước, xứng với danh hiệu Thủ đô anh hùng, thành phố vì hòa bình.

- Trong chiến đấu, Hà Nội lập nên nhiều chiến công hào hùng. Trong xây dựng hòa bình, Hà Nội đang từng bước to đẹp hơn, đàng hoàng hơn. Thủ đô Hà Nội có vinh dự, tự hào to lớn, nhưng đồng thời có trách nhiệm hết sức nặng nề – là trái tim của cả nước, trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế.

Phan Minh
(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 567

Ý Kiến bạn đọc