Người tốt - Việc tốt

Ghi nhớ lời Bác dạy

 

Ngày 27/9

“Xem xét nơi nào quân địch có thực lực mạnh để tránh và nơi nào quân địch yếu để tiến công, như thế là xem xét tình hình hư thực của bên địch. Biết rõ được thế hư thực của địch, mới có thể bày được mưu kế tiến thoái”.

(Bài viết giới thiệu “Binh pháp Tôn Tử” với tựa đề “Bàn về kế hư thực”, ký tên Q.Th, Báo Cứu quốc, số 358, ngày 27/9/1946).

- Vận dụng và phát triển sáng tạo binh pháp Tôn Tử về dụng binh giỏi nhất là đánh bằng mưu, Hồ Chí Minh nhấn mạnh đến sự cần thiết phải quyết đoán, dũng cảm, nhanh chóng khi tiến công, phải vừa nhanh vừa có mưu kế giỏi mới thắng địch.

- Lời Hồ Chí Minh về nghệ thuật quân sự là bài học vô giá đã được vận dụng sáng tạo và làm phong phú nghệ thuật quân sự Việt Nam cả về chỉ đạo chiến lược, chiến dịch và chiến thuật, cả trong chiến tranh giải phóng và chiến tranh bảo vệ, trong chiến đấu tiến công và chiến đấu phòng ngự…

Ngày 28/9

“Ngụy binh cũng là con dân nước Việt, nhưng vì dại mà đi lầm đường, cho nên tôi và Chính phủ sẵn sàng tha thứ những người sớm biết lỗi và quay về với đại gia đình kháng chiến”.

(“Thư gửi các ngụy binh”, Báo Cứu quốc, số 1915, ra ngày 28/9/1951).

- Tư tưởng, phẩm chất khoan dung, nhân ái Hồ Chí Minh biểu hiện ở lòng yêu thương sâu sắc đối với con người. Người luôn tin với sức mạnh cảm hóa của cách mạng và của giáo dục, bởi theo Người: “Hiền, dữ phải đâu là tính sẵn. Phần nhiều do giáo dục mà nên”.

- Thấu triệt lời Bác, Đảng, Chính phủ luôn thể hiện sự khoan dung, độ lượng đối với mọi đối tượng, trong đó có những người lầm đường lạc lối nay mong muốn trở về.

Ngày 29/9

“Nước Việt Nam ta sau này thịnh hay suy, mạnh hay yếu, trách nhiệm ở toàn thể quốc dân”.

(“Thư gửi một Việt kiều báo tin nước nhà đã độc lập”, Bác viết cuối tháng 9/1945).

- Trước tình thế Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ vừa ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có nhiều chủ trương, biện pháp để đoàn kết và thu hút các tầng lớp nhân dân; trong đó có cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, để họ hướng về Tổ quốc và hành động thiết thực, giúp cách mạng vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách.

- Những thành tựu qua hơn 30 năm đổi mới đã góp phần tăng cường sức mạnh và tiềm lực mọi mặt của đất nước, đồng thời ngày càng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Vì vậy, là người Việt Nam, dù sinh sống ở trong hay ngoài nước cũng cần hiểu và góp phần xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc; xem đó là quyền lợi, nghĩa vụ, vinh dự và trách nhiệm của mình.

So-566--Ghi-nho-loi-Bac-day
Bác Hồ với cán bộ, chiến sĩ quân đoàn 768 – 
Lực lượng Phòng không bảo vệ Thủ đô năm 1966. (Nguồn: bqllang.gov.vn).

Ngày 30/9

“Học có tốt, hành mới tốt. Học và hành tốt mới làm trọn nhiệm vụ người thanh niên cách mạng”.

(“Bài nói chuyện tại Đại hội Thanh niên Thủ đô”, ngày 30/9/1964; Báo Nhân dân, số 3.836, ngày 1/10/1964).

- Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến việc giáo dục cho thanh niên nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa và động cơ, thái độ học tập đúng đắn; đồng thời, yêu cầu thanh niên phải thực hiện học tập toàn diện, học tập gắn liền với rèn luyện.

- Theo lời Bác, mỗi thanh niên phải ra sức học tập nâng cao trình độ mọi mặt, phải biết kết hợp giữa học và hành một cách chặt chẽ và xuyên suốt; vận dụng lí thuyết vào hành động, từ đó rút kinh nghiệm, nâng cao hơn hiệu quả công việc.

Ngày 1/10

“Cái gì không có lợi cho địch là có lợi cho ta”.

(Bài “Mười khó khăn của Pháp”, bút danh C.B, Báo Nhân dân, số 27, ngày 1/10/1951).

- Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phân tích, đánh giá tình hình quốc tế, nội tình nước Pháp và cục diện chiến trường Việt Nam một cách khách quan, toàn diện, biện chứng, khoa học; từ đó đề ra chỉ đạo chiến lược, phát huy thế mạnh của ta, khoét sâu điểm yếu của địch, để giành được những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử, thống nhất đất nước.

- Thấu triệt tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, Quân đội Việt Nam anh hùng luôn sâu sát, phân tích, đánh giá tình hình địch – ta để phát huy mọi ưu thế, sức mạnh tổng hợp, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Ngày 2/10

“Địch công thành, ta công tâm, phải lấy được lòng dân”.

(Phát biểu tại cuộc họp Bộ Chính trị bàn về cách mạng miền Nam, Báo Nhân dân, số 2.750, ngày 2/10/1961).

- Tư tưởng thể hiện quan điểm nhất quán của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn lấy dân làm gốc, khẳng định sức mạnh to lớn của nhân dân: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu/ Khó vạn lần dân liệu cũng qua”.

- Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng, Nhà nước ta luôn chăm lo xây dựng và củng cố vững chắc “thế trận lòng dân”, kết hợp chặt chẽ với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, đấu tranh ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Ngày 3/10

“Về mặt văn hóa, thì dù ai mù quáng đến mấy cũng phải thấy rằng chế độ xã hội chủ nghĩa của ta thắng lợi vẻ vang. Chúng ta có quyền tự hào, nhưng chúng ta không được tự mãn”.

(Bài viết “Một thắng lợi vẻ vang”, bút danh T.L, Báo Nhân dân, số 2.389, ngày 3/10/1960).

- Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng và đặt lên hàng đầu sự nghiệp giáo dục, đào tạo và xây dựng nền văn hóa mới tiên tiến, nền văn hóa do nhân dân lao động sáng tạo, giữ gìn và hưởng thụ – đó là nền văn hóa xã hội chủ nghĩa tiến bộ, hiện đại, nhân văn và không ngừng phát triển.

- Theo tư tưởng Hồ Chí Minh về giá trị, sức mạnh và sự cần thiết của việc coi trọng xây dựng và phát triển văn hóa, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, nghị quyết nhằm xây dựng một nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc; phát triển văn hóa đi đôi với phát triển kinh tế, xã hội để hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước.

Phan Minh
(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 566

Ý Kiến bạn đọc