Người tốt - Việc tốt

Ghi nhớ lời Bác dạy

 

Ngày 6/9

“Đoàn kết là sức mạnh vô địch của chúng ta. Bản Cương lĩnh chính trị của Mặt trận là ngọn cờ đại đoàn kết toàn thể nhân dân miền Nam để cùng nhau chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi cuối cùng. Nhân dân ta đã đoàn kết, càng đoàn kết rộng rãi và chặt chẽ hơn nữa!”.

(Thư gửi đ/c Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam cùng đồng bào, chiến sĩ miền Nam ngày 6/9/1967, nhân dịp Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam công bố bản Cương lĩnh chính trị; Báo Nhân dân, số 4.903, ngày 13/9/1967).

- Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định vai trò của đoàn kết trong sự nghiệp cách mạng, đó chính là sức mạnh vô địch, là động lực tinh thần to lớn, tạo nên sức mạnh để chiến thắng kẻ thù.

- Lời của Bác là cơ sở để Đảng, Nhà nước ta xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng lãnh đạo.

So-563--Ghi-nho-loi-Bac-day---Anh-1
Bác bắt nhịp bài ca Kết đoàn (Nguồn: http://danvan.vn).

Ngày 7/9

“Muốn cải tạo xã hội mà đảng viên không tự cải tạo mình, không tự nâng cao mình thì không thể được”.

(“Diễn văn khai mạc lớp học lý luận khóa I Trường Nguyễn Ái Quốc”, ngày 7/9/1957).

- Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở người đảng viên phải luôn cố gắng vươn lên, tự học, tự rèn để không ngừng tiến bộ; muốn thế, trước hết phải xác định động cơ, thái độ phấn đấu đúng đắn, thường xuyên, để không ngừng nâng cao phẩm chất và năng lực.

- Ngày nay, trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế, lời dạy của Người chính là định hướng cho quá trình học tập, tu dưỡng của mỗi cán bộ, đảng viên trước tác động nhiều chiều của đời sống xã hội.

Ngày 8/9

“Tiếng nói là thứ của cải vô cùng lâu đời và vô cùng quý báu của dân tộc. Chúng ta phải giữ gìn nó, quý trọng nó, làm cho nó phổ biến ngày càng rộng khắp”.

(“Bài nói chuyện tại Đại hội lần thứ III của Hội Nhà báo Việt Nam”, ngày 8/9/1962, Báo Nhân dân, số 3.089, ngày 9/9/1962).

- Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định vai trò của tiếng nói, là một tài sản quý báu của dân tộc, mỗi người chúng ta, trong đó có những người làm công tác báo chí đều phải có ý thức giữ gìn, phát huy những giá trị to lớn của tiếng Việt trong sự nghiệp cách mạng.

- Lời Bác đến nay vẫn có ý nghĩa sâu sắc, định hướng việc sử dụng ngôn ngữ sao cho đúng, chuẩn xác; đồng thời nâng lên ý thức bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt, góp phần quan trọng đối với sự phát triển của nền văn hóa mới trong xu thế hội nhập và phát triển.

Ngày 9/9

“Lương thực, vũ khí là mồ hôi nước mắt của đồng bào, là xương máu của bộ đội. Vì vậy, phải quý trọng nó, phải tiết kiệm ngăn nắp, phải sử dụng hợp lý”.

(“Bài nói tại Hội nghị cán bộ chuẩn bị Chiến dịch Tây Bắc”, ngày 9/9/1952).

- Bước vào những năm cuối của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, nhu cầu lương thực, vũ khí cho chiến trường ngày càng lớn, trong khi công tác hậu cần, tiếp tế ngày càng khó khăn, gian khổ. Bác căn dặn mỗi cán bộ, chiến sĩ ngoài mặt trận phải sử dụng hợp lý, tiết kiệm nhất lương thực và vũ khí, góp phần đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi.

- Lời Bác đến nay vẫn còn nguyên giá trị về ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đời sống vật chất, tinh thần của một bộ phận nhân dân vẫn còn nhiều khó khăn. Tài sản của Nhà nước, bộ máy chính quyền các cấp đều từ đóng góp của người dân, đòi hỏi người sử dụng phải có ý thức tiết kiệm; góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước.

Ngày 10/9

“Bản chất của hòn đá là cứ ì ra, không nhúc nhích. Nhưng khi nhiều người đồng tâm hiệp lực mà xô đẩy, thì dù tảng đá to mấy, nặng mấy, cũng phải lăn”.

(“Bài nói chuyện trong buổi lễ bế mạc Đại hội thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”, ngày 10/9/1955, Báo Nhân dân, số 560, ngày 14/9/1955).

- Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định sức mạnh to lớn của khối đoàn kết trong Mặt trận, nơi tập hợp mọi lực lượng yêu nước và tiến bộ; dù việc gì khó đến đâu, nhưng có sự đồng tâm hiệp lực, đều có thể thực hiện được.

- Lời Bác về sức mạnh của đoàn kết đối với sự nghiệp cách mạng có ý nghĩa sâu sắc trong giai đoạn hiện nay. Đó là việc tập hợp mọi lực lượng, mọi tầng lớp nhân dân dưới ngọn cờ đoàn kết của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tạo ra động lực mạnh mẽ để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Ngày 11/9

“Kỷ luật là động lực giữ sức mạnh của bộ đội”.

(“Hội nghị cán bộ chỉ huy cấp trung đoàn, đại đoàn tham gia Chiến dịch Biên giới”, ngày 11/9/1950).

- Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ, bên cạnh lý tưởng chiến đấu thì kỷ luật quân đội là điểm mấu chốt tạo nên sự thống nhất cao độ trong nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là trên chiến trường.

- Hiện nay, mỗi cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân phải chấp hành kỷ luật một cách tự giác và nghiêm minh. Việc kỷ luật phải được thi hành bình đẳng, nhất quán, triệt để từ trên xuống dưới, không phân biệt đối xử.

Ngày 12/9

“Chớ thấy thất bại mà nản, chớ thấy đắc thắng mà kiêu”.

(“Thư gửi đồng bào Khu 3”, ngày 12/9/1947).

- Trước tình hình khó khăn của cuộc kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã động viên, hướng dẫn hành động cho đồng bào và chiến sĩ ta: Đừng vì những khó khăn trước mắt mà nản lòng, thoái chí; đồng thời cũng không được chủ quan mà phải tiếp tục chuẩn bị, sẵn sàng cho những thử thách gian nan hơn nữa ở phía trước.

- Lời Bác đã ghi sâu vào tiềm thức của mỗi cán bộ, chiến sĩ để mỗi người không ngừng rèn luyện ý chí, chiến thắng không kiêu, bại không nản. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng kiên quyết đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Phan Minh
(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 563

Ý Kiến bạn đọc