Người tốt - Việc tốt

Ghi nhớ lời Bác dạy

 

Ngày 1/9

“Để lãnh đạo quân đội tiến bộ không ngừng, các đồng chí cần phải trau dồi đạo đức cách mạng, khiêm tốn, giản dị, gần gũi quần chúng và gương mẫu về mọi mặt”.

(Phát biểu tại Lễ phong quân hàm cấp tướng cho một số cán bộ cao cấp trong quân đội, ngày 1/9/1959).

- Lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là phương châm hành động của mọi cán bộ, đảng viên của Đảng, nhất là đội ngũ tướng lĩnh quân đội ta, góp phần tạo niềm tin trong quần chúng, cổ vũ, động viên quân và dân nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

- Hiện nay, bối cảnh quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, lời Người là một định hướng quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; đồng thời, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ngày 2/9

“Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

(Bản “Tuyên ngôn Độc lập” do Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Lâm thời đọc chiều ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

So-562--Bac-Ho-va-Dai-tuong-Vo-Nguyen-Giap-noi-chuyen-voi-bo-doi---Anh-1
Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với bộ đội (Nguồn: baogialai.com.vn).

- Lời Tuyên ngôn khẳng định thể hiện sâu sắc ý chí mạnh mẽ và quyết tâm sắt đá của nhân dân ta, quyết tâm bảo vệ nền độc lập mới giành được, dù phải hy sinh gian khổ, song quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập.

- Ý chí quyết tâm bảo vệ nền độc lập tự do của dân tộc trong Tuyên ngôn Độc lập có giá trị sâu sắc, tiếp tục soi sáng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ngày 3/9

“Kiên quyết nâng cao dần mức sống của nhân dân… đồng thời giảm nhẹ dần sự đóng góp của nông dân”.

(Xã luận “Lễ mừng Quốc khánh 2/9/1955”, Báo Nhân dân, số 549, ra ngày 3/9/1955).

- Đây là một nội dung lớn trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khẳng định trách nhiệm của chính quyền các cấp là phải làm mọi cách để cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đưa nhân dân trở thành người làm chủ, đúng với chủ trương, đường lối xây dựng Nhà nước Việt Nam pháp quyền xã hội chủ nghĩa “của dân, do dân và vì dân”.

- Lời Người đến nay vẫn mang tính thời sự sâu sắc, là mục tiêu, động lực của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị nhằm xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, mỗi người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, là người chủ của đất nước.

Ngày 4/9

“Mong cán bộ ta cẩn thận từng lời nói, từng việc làm, thật thà “ba cùng”, làm đúng chính sách, để giành lấy kết quả tốt hơn trong công tác phát động quần chúng”.

(Bài viết “Những kinh nghiệm cần phải tránh trong công tác phát động quần chúng”, bút danh C.B, Báo Nhân dân, số 221, từ ngày 4 – 6/9/1954).

- Lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ trở thành phương hướng hành động, mục tiêu phấn đấu, rèn luyện của cán bộ, đảng viên mà còn tạo được niềm tin trong nhân dân, động viên, cổ vũ nhân dân thi đua lao động, sản xuất, kháng chiến thắng lợi.

- Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, khi tình hình thế giới, khu vực trong nước diễn biến khó lường, tác động trực tiếp đến mọi mặt đời sống xã hội, càng nhận thấy giá trị sâu sắc lời căn dặn của Bác năm xưa. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay phải góp phần thiết thực vào việc củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Ngày 5/9

“Những người khi kháng chiến thì rất anh dũng, trước bom đạn địch không chịu khuất phục, nhưng đến khi về thành thị lại bị tiền bạc, gái đẹp quyến rũ, mất lập trường, sa vào tội lỗi”.

(“Bài nói chuyện với bộ đội, công an và cán bộ trước khi vào tiếp quản Thủ đô”, ngày 5/9/1954).

- Lời căn dặn của Bác là sự nhắc nhở sâu sắc đối với mỗi cán bộ, đảng viên cần phải giữ vững phẩm chất, đạo đức cách mạng, khí tiết của người chiến sĩ cộng sản; gương mẫu trong mọi lời nói, hành động và việc làm, tránh sa vào những cạm bẫy của cuộc sống đời thường.

- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất; luôn kiên định với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Phan Minh
(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 562

Ý Kiến bạn đọc