Người tốt - Việc tốt

Ghi nhớ lời Bác dạy

 

Ngày 23/8

“Nghĩa vụ một người dân là phải yêu Tổ quốc”.

(Bài “Hãy yêu thương nhau và cùng nhau đoàn kết”, Bác viết tại Quảng Châu, Trung Quốc, đăng Báo Thanh niên, số 9, ngày 23/8/1925).

- Lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã trải qua những chặng đường đầy gian lao thử thách, nhưng vẫn trường tồn và phát triển bởi đã rèn đúc nên bản lĩnh vững vàng và hun đúc nên truyền thống yêu nước Việt Nam.

- Lời kêu gọi của Hồ Chí Minh đã tập hợp người Việt Nam không phân biệt đàn ông, đàn bà, già, trẻ, đảng phái, tôn giáo, dân tộc… đoàn kết, đấu tranh chống thực dân, đế quốc xâm lược, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Ngày 24/8

“Giữ gìn trật tự, trị an tốt thì dân mới an cư lạc nghiệp. Muốn giữ gìn trật tự, an ninh tốt, phải dựa vào nhân dân để ngăn ngừa bọn làm trái phép”.

(Bác nói chuyện với cán bộ và đại biểu nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai, ngày 24/8/1958).

- Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Muốn vậy, cần phải phát huy vai trò làm chủ, thực sự là “tai mắt”để các lực lượng chức năng đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và tội phạm.

- Quán triệt lời Bác, công an và quân đội nhân dân Việt Nam luôn nỗ lực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; đồng thời tích cực giúp dân xóa đói giảm nghèo, thiết thực góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trong tình hình mới.

Ngày 25/8

“Giáo dục nhi đồng là một khoa học. Các bạn hãy cố gắng học tập, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm, để tiến bộ mãi, nhất là phải làm kiểu mẫu trong mọi việc cho các em bắt chước. Như vậy, các bạn sẽ thành công”.

(“Thư gửi Hội nghị các cán bộ phụ trách nhi đồng toàn quốc”, Bác viết ngày 25/8/1950).

- Mặc dù cuộc sống và công việc ở chiến khu ATK bộn bề khó khăn, hiểm nguy, nhưng Bác Hồ vẫn luôn theo sát phong trào thiếu nhi và công tác chăm sóc, giáo dục thiếu nhi, lớp “công dân đặc biệt”, “… người chủ tương lai của nước nhà”.

- Đảng, Nhà nước, ngành Giáo dục và Đào tạo nước ta luôn xác định vai trò đặc biệt quan trọng của giáo dục mầm non – bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm hình thành và phát triển nhân cách của trẻ em.

Ngày 26/8

“Quân và dân ta cố gắng thi đua giết giặc lập công, thi đua tăng gia và tiết kiệm, thì tình hình giặc sẽ bi hơn nữa và thắng lợi nhất định về ta”.

(Bài viết “12 vạn 5 nghìn binh sĩ Pháp chết và bị thương”, Báo Cứu quốc, số 2.151, ngày 26/8/1952).

- Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thông tin trên báo chí để quốc dân đồng bào biết về những tổn thất nặng nề của thực dân Pháp trên các chiến trường. Đồng thời, Người căn dặn, động viên quân và dân cả nước nỗ lực thi đua để nhanh chóng giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

- Thực hiện những chỉ huấn của Người, phong trào thi đua yêu nước trong kháng chiến chống thực dân Pháp đã khơi dậy và phát huy mạnh mẽ, góp phần đẩy mạnh công cuộc kháng chiến, kiến quốc.

Ngày 27/8

“Chủ nghĩa Mác – Lênin dạy chúng ta rằng: Muốn làm cách mạng thắng lợi thì phải phân biệt rõ ai là bạn, ai là thù, phải thực hiện thêm bạn, bớt kẻ thù”.

(“Bài nói chuyện tại lớp bồi dưỡng cán bộ về công tác mặt trận”, Bác nói cuối tháng 8/1962, Báo Nhân dân, số 3.081, ngày 31/8/1962).

- Lịch sử dựng nước đi đôi với giữ nước đã nhắc nhở dân tộc ta phải kiên định thực hiện nhất quán quan điểm “thêm bạn, bớt thù” và được Đảng, Nhà nước ta vận dụng sáng tạo trong điều kiện mới với việc đổi mới tư duy từ “bạn và thù” sang “đối tác và đối tượng” – bước đột phá khẳng định trí tuệ, bản lĩnh của Đảng ta trong đổi mới, hội nhập quốc tế.

- Đây chính là điều kiện, tiền đề quan trọng để Đảng ta lãnh đạo sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước đạt được những thành tựu bước đầu có ý nghĩa chiến lược, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

Ngày 28/8

“Chính sách của Chính phủ trước sau vẫn là đại đoàn kết. Đối với các vị quan lại cũ cũng như đối với tất cả các giới đồng bào, những người có tài có đức thì Chính phủ đều hoan nghênh ra gánh việc nước”.

(Trả lời phóng viên Báo Độc lập, ngày 28/8/1947 về thành phần tham gia Chính phủ mở rộng)

- Đoàn kết trong tư tưởng Người không phải là một sách lược mà là chiến lược, là yêu cầu khách quan của cách mạng Việt Nam; xuyên suốt, nhất quán trong tư duy, lý luận của Người, có ý nghĩa chỉ đạo thực tiễn sâu sắc.

- Ngày nay, Đảng và Nhà nước ta vẫn tiếp tục khẳng định đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam; là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 29/8

“Nhờ tinh thần anh dũng và lòng yêu nước của toàn thể nhân dân Việt Nam, Cách mạng tháng Tám đã thắng lợi”.

(Bài viết “Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tròn 15 tuổi”, Người viết vào cuối tháng 8/1960)

- Dân tộc ta từng trải qua những cuộc đấu tranh kiên cường, bất khuất. Vì vậy, khi Đảng Cộng sản Đông Dương và Mặt trận Việt Minh phất cao ngọn cờ cứu nước thì toàn dân quyết tâm giành độc lập, tự do và sự thật Việt Nam đã trở thành một nước độc lập, tự do.

- Phát huy tinh thần anh dũng và lòng yêu nước nồng nàn của dân tộc Việt Nam, Đảng, Nhà nước ta tiếp tục lãnh đạo toàn dân, toàn quân đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

Ngày 30/8

“Đồng bào, cán bộ và bộ đội ta không được vì thắng lợi mà chủ quan, cần luôn luôn nâng cao cảnh giác, đoàn kết chặt chẽ, thi đua chiến đấu giỏi, sản xuất giỏi”.

(“Thư khen đồng bào, cán bộ và bộ đội miền Bắc đã bắn rơi 500 máy bay Mỹ”, Người viết ngày 30/8/1965, Báo Nhân dân, số 4.167, ngày 31/8/1965)

- Lời dạy của Bác có ý nghĩa động viên, khen ngợi và nhắc nhở quân và dân hai miền Nam – Bắc phải luôn ra sức chiến đấu mạnh, thi đua lao động sản xuất và đấu tranh giải phóng dân tộc.

- Ngày nay, đất nước hòa bình, thống nhất, các thế lực thù địch vẫn không từ bỏ âm mưu “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ”, “phi chính trị hóa” quân đội. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải luôn nêu cao cảnh giác cách mạng, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Ngày 31/8

“Học phải đi đôi với hành, lý luận phải liên hệ với thực tế”.

(“Thư gửi các cán bộ giáo dục, học sinh, sinh viên các trường và các lớp bổ túc văn hóa”, ngày 31/8/1960, Báo Nhân dân, số 2.360, ngày 4/9/1960 trước thềm ngày khai giảng năm học mới).

- Quan điểm giáo dục của Bác là cơ sở khoa học, là quy luật của sự phát triển toàn diện nhân cách con người, có ý nghĩa sâu sắc trong định hướng lý luận cũng như chỉ đạo thực tiễn giáo dục – đào tạo ở các nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân hiện nay.

- Kế thừa và phát triển quan điểm của Bác về giáo dục – đào tạo, Đảng và Nhà nước ta luôn coi giáo dục – đào tạo là quốc sách hàng đầu trong quá trình lãnh đạo phát triển xã hội.

Phan Minh
(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 561

Ý Kiến bạn đọc