Người tốt - Việc tốt

Ghi nhớ lời Bác dạy

 

Ngày 16/8

“Giữ gìn hòa bình là nhiệm vụ chung của toàn dân. Mỗi người dân Việt Nam phải là một chiến sĩ hăng hái đấu tranh cho hòa bình”.

(“Thư gửi Đại hội Nhân dân Việt Nam bảo vệ hòa bình”, Bác viết ngày 16/8/1958, Báo Nhân dân, số 1.618, ngày 17/8/1958).

- Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: Trong suốt tiến trình xây dựng và bảo vệ đất nước, dân tộc Việt Nam phải tiến hành nhiều cuộc kháng chiến chống lại các thế lực ngoại xâm để giành và bảo vệ độc lập, tự do cho Tổ quốc.

- Vì vậy, yêu chuộng hòa bình là một trong những truyền thống nổi bật, là nét đẹp văn hóa tiêu biểu và cũng là trách nhiệm, nghĩa vụ cao cả của mỗi người dân Việt Nam.

Ngày 17/8

“Phải dựa vào nhân dân, vì đông đảo nhân dân rất nhiều tai mắt, cho nên bộ đội, công an không những phải đoàn kết nội bộ, lại phải đoàn kết với nhân dân, dựa vào nhân dân, giáo dục nhân dân cảnh giác thì địch không làm gì được”.

(“Bài nói chuyện với Trường Thanh niên Lao động Xã hội chủ nghĩa Hòa Bình” ngày 17/8/1962).

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân là vấn đề chiến lược của cách mạng Việt Nam. Người luôn nhấn mạnh đến vai trò của nhân dân, coi nhân dân là nền tảng, là cội nguồn sức mạnh của cách mạng Việt Nam.

- Thực tiễn đã minh chứng, chỉ có đoàn kết chặt chẽ với nhân dân, được nhân dân tin yêu thì mới thành công; không gắn bó với nhân dân, không dựa vào dân thì sớm muộn sẽ thất bại; đúng như lời Người đã khẳng định: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu/ Khó vạn lần dân liệu cũng xong”.

So-560--Ghi-nho-loi-Bac-day
Bác Hồ về thăm xã Nam Cường (Tiền Hải) ngày 26/3/1962 (Nguồn: baothaibinh.com.vn).

Ngày 18/8

“Hỡi đồng bào yêu quý!

Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”.

(“Thư kêu gọi tổng khởi nghĩa”, Bác viết ngày 18/8/1945).

- Trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình quốc tế, khu vực, trong nước, dưới sự lãnh đạo của Mặt trận Việt Minh và Hồ Chí Minh, lực lượng cách mạng đã không ngừng lớn mạnh, cao trào kháng Nhật cứu nước đã phát triển mạnh mẽ. Thực hiện Lệnh tổng khởi nghĩa của Trung ương Đảng, Hồ Chí Minh đã viết thư kêu gọi quân và dân cả nước tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

- Giá trị lý luận và thực tiễn lời Bác đến nay vẫn vẹn nguyên, là cơ sở để Đảng, Nhà nước nghiên cứu, dự báo tình hình một cách khách quan, toàn diện; lãnh đạo nhân dân ta xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

Ngày 19/8

“Muốn ăn quả tốt, phải trồng cây to”.

(“Lời kêu gọi nhân dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Ngày Độc lập”, Bác viết ngày 19/8/1950).

- Sau thắng lợi vang dội của Cách mạng tháng Tám năm 1945, chính quyền cách mạng non trẻ đứng trước muôn vàn khó khăn, nhất là trước dã tâm quay lại cướp nước ta một lần nữa của thực dân Pháp. Thực hiện tư tưởng chỉ đạo trường kỳ kháng chiến của Bác, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã chung sức vượt qua mọi gian khổ, hi sinh, tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến, thống nhất đất nước.

- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải luôn nêu cao cảnh giác cách mạng, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Ngày 20/8

“Phải quyết chiến quyết thắng, nhưng chớ chủ quan khinh địch…”.

(Bài viết “Việc đình chiến ở Triều Tiên”, bút danh C.B, Báo Nhân dân, số 130, từ ngày 16 đến 20/8/1953).

- Việc đình chiến ở Triều Tiên góp phần cổ vũ cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa trên thế giới; trong đó, tinh thần của quân và dân ta hăng hái lên cao, có lợi cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược đang ở giai đoạn quyết liệt. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kịp thời nhắc nhở quân và dân ta luôn giữ vững tinh thần quyết chiến, quyết thắng, không được chủ quan khinh địch.

- Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, toàn Đảng, toàn dân ta tiếp tục giữ vững và phát huy ý chí quyết chiến, quyết thắng, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước…

Ngày 21/8

“Lo cứu nước tức là lo cứu mình”.

(Bài “Dân cày”, Báo Việt Nam độc lập, số 103, ngày 21/8/1941).

- Lời Bác đã thức tỉnh, giác ngộ, động viên và tập hợp lực lượng của cả dân tộc đứng lên chống chế độ phong kiến, chủ nghĩa thực dân, đế quốc, giành độc lập, tự do cho dân tộc và cứu chính bản thân mình, gia đình mình.

- Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực đang thay đổi nhanh chóng, phức tạp… đặt ra cho đất nước ta những yêu cầu mới và đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn, phải nâng cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn xâm chiếm chủ quyền trên biển, đảo, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ngày 22/8

“Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác”.

(Bài viết “Phải theo đúng kỷ luật của Đảng”, bút danh C.B, Báo Nhân dân số 217, từ ngày 22 đến 24/8/1954).

- Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định quan điểm của Đảng ta trước quốc dân đồng bào và bạn bè quốc tế, thể hiện sâu sắc giá trị lý luận và thực tiễn về công tác xây dựng Đảng.

- Quán triệt lời Bác, mỗi cán bộ, đảng viên phải hành động đúng tôn chỉ, mục đích của Đảng, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp, nhân dân lao động và của dân tộc, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Phan Minh
(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 560

Ý Kiến bạn đọc