Người tốt - Việc tốt

Ghi nhớ lời Bác dạy

 

Ngày 9/8

“Lửa thử vàng, gian nan thử bạn”.

(Bài viết “Thực dân Pháp xâm lăng Bidéctơ”, Báo Nhân dân, số 2.697, ngày 9/8/1961).

- Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch trần âm mưu, thủ đoạn thâm độc, tâm địa đen tối của chủ nghĩa đế quốc, thực dân; thông qua vấn đề ở Bidéctơ, Người muốn cảnh tỉnh quân và dân ta nhận rõ đâu là bạn, đâu là thù để không mắc mưu kẻ thù.

- Quán triệt tư tưởng của Hồ Chí Minh về bạn, thù đối với cách mạng Việt Nam, trong sự nghiệp đổi mới, mở cửa, hội nhập quốc tế hiện nay, Đảng ta đã đổi mới thành tư duy “đối tác và đối tượng” – đây là bước phát triển, bổ sung và cụ thể hóa trong Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới: “Những ai tôn trọng độc lập, chủ quyền, thiết lập và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với Việt Nam đều là đối tác; bất kỳ thế lực nào có âm mưu và hành động chống phá mục tiêu của nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều là đối tượng. Mặt khác, trong tình hình diễn biến nhanh chóng và phức tạp như hiện nay, cần có cách nhìn biện chứng: Trong mỗi đối tượng vẫn có thể có mặt cần tranh thủ hợp tác; trong mỗi đối tác có thể có mặt mâu thuẫn với lợi ích của ta cần phải đấu tranh”.

Ngày 10/8

“Đồng bào lương và giáo hãy đoàn kết chặt chẽ, giúp đỡ lẫn nhau”.

(Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong “Điện gửi đồng bào xã Đoài”, Báo Nhân dân, số 5.233, ngày 10/8/1968).

- Việt Nam là đất nước đa dân tộc, tôn giáo, trong quá trình lãnh đạo đất nước Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng việc xây dựng khối đoàn kết chặt chẽ giữa các tôn giáo, các dân tộc trong khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân với chính sách tôn giáo nhất quán: “Tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và quyền tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của công dân”; công dân có tín ngưỡng, tôn giáo hay không có tín ngưỡng, tôn giáo đều là công dân Việt Nam, có quyền và nghĩa vụ như nhau.

- Đoàn kết lương – giáo là đoàn kết giữa đồng bào theo tôn giáo và đồng bào không theo tôn giáo; đoàn kết giữa đồng bào theo các tôn giáo khác nhau trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ngày 11/8

“Các chú hãy ra sức phát huy ưu điểm, sửa chữa nhược điểm, khó không nản, thắng không kiêu, cùng với đơn vị bạn và nhân dân quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ miền Bắc, ủng hộ cách mạng giải phóng miền Nam tiến tới hòa bình thống nhất nước nhà”.

(“Thư gửi cán bộ và chiến sĩ Hải quân”, Báo Nhân dân, số 4.147, ngày 11/8/1965).

- Nhân kỷ niệm 10 năm Ngày truyền thống của Quân chủng Hải quân, Bác Hồ đã gửi thư chúc mừng, biểu dương, đồng thời nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ cần tiếp tục phát huy truyền thống và thành tích đã đạt được, chủ động khắc phục khó khăn, gian khổ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

- Thấu triệt lời Bác Hồ dạy, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân luôn phát huy truyền thống “Chiến đấu anh dũng, mưu trí sáng tạo, làm chủ vùng biển, quyết chiến, quyết thắng” của Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng, làm nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định các vùng biển, đảo và thềm lục địa của Tổ quốc.

Ngày 12/8

“Bộ đội, cán bộ và đồng bào Nghệ An đã phát huy thắng lợi, nêu cao truyền thống anh hùng của quân và dân ta, đoàn kết chặt chẽ, luôn cảnh giác, thi đua chiến đấu giỏi, sản xuất giỏi, quyết giành nhiều thành tích to lớn hơn nữa”.

(“Thư khen đồng bào, bộ đội và cán bộ Nghệ An bắn rơi 100 máy bay Mỹ”, Báo Nhân dân, số 4.148, ngày 12/8/1965).

- Đây là giai đoạn đế quốc Mỹ dựng lên “sự kiện Vịnh Bắc bộ” (5/8/1964) vu khống tàu ta tấn công tàu Mỹ ở ngoài vùng biển nước ta để tiến hành cuộc chiến tranh chống phá miền Bắc lần thứ nhất bằng không quân và hải quân. Với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, quân dân miền Bắc thi đua chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược, đạt nhiều thành tích trong chiến đấu và sản xuất, tiêu biểu có quân và dân Nghệ An Bác đã gửi thư khen và động viên.

- Tự hào về quê hương xứ Nghệ – vùng đất địa linh, nhân kiệt, giàu truyền thống yêu nước và cách mạng; đã từng là “phên dậu”, “thành đồng” của đất Việt qua nhiều thời kỳ, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Nghệ An luôn thấu triệt lời Bác Hồ dạy, đã có nhiều đóng góp cho công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và đạt nhiều thành tựu quan trọng trong sự nghiệp đổi mới.

Ngày 13/8

“Thi đua phải đoàn kết, đoàn kết để thi đua”.

(“Bài nói với cán bộ và đồng bào tỉnh Nam Định”, ngày 13/8/1958).

- Đoàn kết là một truyền thống quý báu của dân tộc ta; củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thông qua các phong trào thi đua đã trở thành một bài học kinh nghiệm và là phương thức, là điều kiện bảo đảm thực hiện thành công sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Đoàn kết chặt chẽ thì sức mạnh thi đua càng mạnh, phong trào thi đua càng có sức lan tỏa sâu rộng, kết quả đạt được càng toàn diện và vững chắc.

- Ngày nay, phong trào thi đua tiếp tục có bước phát triển mới, đồng hành, gắn chặt với từng lĩnh vực công tác, bám sát nhiệm vụ chính trị, đặc điểm, tình hình hoạt động của mỗi loại hình cơ quan, đơn vị, góp phần tạo động lực tinh thần và vật chất xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ngày 14/8

“Công đoàn phải làm tốt công tác bảo hộ lao động. Phải thật sự chăm nom nơi ăn, nhà ở của công nhân, viên chức”.

(“Bài nói chuyện tại Hội nghị cán bộ Công đoàn cơ sở toàn miền Bắc”, Báo Nhân dân, số 3.064, ngày 14/8/1962).

- Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn, phải quan tâm chăm lo xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở thật sự vững mạnh, coi trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; không ngừng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện điều kiện sinh hoạt, lao động; quan tâm, động viên, khuyến khích đoàn viên Công đoàn, công nhân viên chức, người lao động yên tâm, gắn bó với ngành nghề, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Quán triệt lời Bác, tổ chức công đoàn các cấp phấn đấu tập hợp, đoàn kết đội ngũ đoàn viên, công nhân viên chức – lao động; đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động; chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn, chăm lo đến quyền lợi, xây dựng đội ngũ đoàn viên vững mạnh về mọi mặt, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh.

Ngày 15/8

“Trong quân đội, nhiệm vụ của người tướng là:

Phải: trí, dũng, nhân, tín, liêm, trung”

(Bài nói chuyện tại Hội nghị Quân sự lần thứ 5, họp tháng 8/1948).

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luận giải rõ từng phẩm chất của người làm tướng:

Trí, là phải có óc sáng suốt để nhìn mọi việc, để suy xét địch cho đúng.

Tín, là phải làm cho người ta tin mình. Thí dụ đã hứa thưởng thì phải thưởng. Tín cũng còn nghĩa tự tin vào sức mình nữa, nhưng không phải là tự mãn tự cao.

Dũng, là không được nhút nhát, phải can đảm, dám làm những việc đáng làm, dám đánh những trận đáng đánh.

Nhân, là phải thương yêu cấp dưới, phải đồng cam cộng khổ với họ. Đối với địch hàng, ta phải khoan dung.

Liêm, là chớ tham của, chớ tham sắc, tham sắc thì hay bị mỹ nhân kế, chớ tham danh vọng, tham sống.

Trung, là trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với nhân dân, với cách mạng, với Đảng.

Phan Minh
(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 559

Ý Kiến bạn đọc