Người tốt - Việc tốt

Ghi nhớ lời Bác dạy

 

Ngày 1 tháng 8

“Phụ nữ cần phải học tập tiến bộ nhiều hơn nữa”.

(Phát biểu tại Hội nghị các đại biểu phụ nữ tham gia công tác chính quyền toàn miền Bắc, ngày 1/8/1960, Báo Nhân dân, số 2.327, ngày 2/8/1960).

- Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn đánh giá cao vị trí, vai trò của phụ nữ trong xã hội. Kế thừa và phát huy truyền thống con cháu Bà Trưng, Bà Triệu, các thế hệ phụ nữ Việt Nam đã tích cực học tập, rèn luyện; nhiều người được lịch sử vinh danh, xứng đáng với 8 chữ vàng Bác Hồ trao tặng: “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.

- Trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xu thế toàn cầu hóa, hội nhập, phát triển hiện nay, các thế hệ phụ nữ Việt Nam tiếp tục phát huy theo 4 phẩm chất: “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”.

Ngày 2 tháng 8

“Chính trị là linh hồn, chuyên môn là cái xác. Có chuyên môn mà không có chính trị thì chỉ còn cái xác không hồn. Phải có chính trị trước rồi có chuyên môn”.

(Bài nói tại lớp học chính trị của giáo viên, đầu tháng 8/1959).

- Chủ tịch Hồ Chí Minh là người thầy, nhà giáo dục vĩ đại. Cả cuộc đời Người dành nhiều tình cảm quan tâm đến các thầy, cô giáo; bởi người thầy không chỉ truyền thụ kiến thức, khơi nguồn sáng tạo mà còn là tấm gương mẫu mực về đạo đức cho học sinh
noi theo.

- Thấu triệt lời Bác dạy, người thầy phải có lập trường tư tưởng đúng, bản lĩnh chính trị kiên định, có chuyên môn giỏi và không ngừng được phát triển, sáng tạo thì mới hoàn thành trọng trách vẻ vang mà xã hội tin tưởng trao gửi.

Ngày 3 tháng 8

“Tình báo là một khoa học. Người làm tình báo ắt phải có 4 đức tính: Bí mật – cẩn thận – khôn khéo – kiên nhẫn”.

(Thư gửi Hội nghị Tình báo Quốc phòng lần thứ 2, đầu tháng 8/1949)

- Theo Bác Hồ, tình báo là một khoa học. Do vậy, phải bí mật, tuyệt đối tránh sơ suất; phải cẩn thận, tuyệt đối tránh cẩu thả; phải khôn khéo, tuyệt đối tránh luộm thuộm; phải kiên nhẫn, tuyệt đối tránh hấp tấp. Đây vừa là nguyên tắc cơ bản của công tác tình báo vừa là những đức tính cần có của mỗi cán bộ, chiến sĩ tình báo, chi phối toàn bộ quá trình tổ chức và hoạt động của tình báo quốc phòng.

- Quán triệt lời Bác, cán bộ, chiến sĩ tình báo phải luôn học tập, tu dưỡng rèn luyện phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao cảnh giác cách mạng, tuyệt đối không để địch mua chuộc, khống chế; xứng đáng là “tai, mắt” tin cậy của Đảng, Nhà nước.

Ngày 4 tháng 8

“Vũ khí tốt mà tinh thần hèn, thì cũng vô dụng”.

(Bài “Máy bay “phản lực” phản Mỹ”, Báo Cứu quốc, số 2.135, ngày 4/8/1952).

- Lênin chỉ rõ: “Trong mọi cuộc chiến tranh, rốt cuộc thắng lợi đều tùy thuộc vào tinh thần của quần chúng đang đổ máu trên chiến trường”. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân tố chính trị, tinh thần đã góp phần làm chuyển hóa lực lượng, tạo thế và lực, kết nối tất cả các nguồn lực, các nhân tố tạo nên sức mạnh tổng hợp của quân và dân ta, là sức mạnh của cả dân tộc kết hợp với sức mạnh của thời đại làm nên mọi chiến thắng.

- Lời Bác vẫn vẹn nguyên giá trị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Phải quan tâm lãnh đạo, chăm lo xây dựng nhân tố chính trị, tinh thần; giáo dục, rèn luyện nhân dân trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng kiên quyết đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Chống quan điểm “vũ khí luận”, tuyệt đối hóa vai trò của vũ khí, coi nhẹ sức mạnh nhân tố chính trị tinh thần.

Ngày 5 tháng 8

“Yêu xe như con
Quý xăng như máu
Vượt mọi khó khăn
Hoàn thành nhiệm vụ”.

(Hội nghị Chiến sĩ lái xe giỏi và thợ sửa chữa xe giỏi toàn quân, do Tổng cục Hậu cần tổ chức vào tháng 8/1968, Bác Hồ đã gửi tặng cờ thưởng thêu 12 chữ vàng; hiện cờ được trưng bày trang trọng tại Bảo tàng Hậu cần Quân đội nhân dân Việt Nam).

- Trong thời chiến, giao thông vận tải là mặt trận quyết liệt, là mạch máu của chiến trường, là sợi dây kết nối hậu phương với tiền tuyến. Bác thường xuyên theo dõi và gửi lời động viên bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên các tuyến đường tiến ra mặt trận.

- Vinh dự, tự hào với phần thưởng cao quý mà Bác Hồ trao tặng, bộ đội vận tải tiếp tục phát huy truyền thống của Bộ đội Vận tải anh hùng, luôn tổ chức thực hiện tốt các mặt công tác vận tải, đặc biệt là nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Ngày 6 tháng 8

“Bộ đội được dân yêu, dân tin, dân phục thì nhất định thắng lợi”.

(Bài nói chuyện tại Hội nghị Quân sự lần thứ 5, họp đầu tháng 8/1948).

- Quân đội nhân dân Việt Nam được sinh ra và lớn lên từ phong trào cách mạng của quần chúng nhân dân. Sức mạnh chiến đấu, chiến thắng của Quân đội ta có sự giúp đỡ, đùm bọc của nhân dân với vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng.

- Thấm nhuần lời Bác, cán bộ, chiến sĩ Quân đội không chỉ chiến đấu bảo vệ nhân dân, mà luôn quan tâm giúp đỡ nhân dân trong lao động sản xuất, tham gia phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; luôn giữ gìn và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước, nhân dân.

Ngày 7 tháng 8

“Quản lý bộ đội tốt, bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần tốt trong mọi hoàn cảnh”.

(Bài nói tại Đại hội Thi đua “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược của các lực lượng vũ trang nhân dân” ngày 7/8/1965 tại Thủ đô Hà Nội).

- Là người sáng lập và rèn luyện Quân đội ta trưởng thành, lớn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến sự nghiệp xây dựng, phát triển quân đội một cách toàn diện, chính quy, hiện đại.

- Học tập và làm theo lời Bác, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân luôn quan tâm lãnh đạo, làm tốt công tác giáo dục, quản lý, và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ngày 8 tháng 8

“Nước Việt Nam là một khối thống nhất về mặt dân tộc, lịch sử và kinh tế, và không một lực lượng nào trên thế giới có thể chia cắt được Việt Nam”.

(“Diễn từ tiệc chiêu đãi ở Bêôgrát – Nam Tư”, Báo Nhân dân, số 1.248, ngày 8/8/1957).

- Trong chuyến thăm và làm việc của Đoàn cao cấp Chính phủ Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn đầu đến Nam Tư, Chủ tịch Hồ Chí Minh thông báo cho bạn biết về việc đế quốc Mỹ đã nhảy vào thế chân thực dân Pháp, cấu kết với bọn bù nhìn ở miền Nam Việt Nam, phá hủy các điều ước đã ký tại Hiệp nghị Giơnevơ, cố tình chia cắt đất nước Việt Nam lâu dài.

- Với tinh thần “Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành lấy độc lập”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã động viên quân và dân cả nước giữ vững ý chí, nêu cao tinh thần tự lực tự cường, ra sức tranh thủ sự ủng hộ và giúp đỡ của bạn bè quốc tế, nhất là các nước xã hội chủ nghĩa anh em để chiến đấu, chiến thắng quân xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Phan Minh
(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 558

Ý Kiến bạn đọc