Người tốt - Việc tốt

Ghi nhớ lời Bác dạy

 

Ngày 26/7/1962

“Mọi người công dân – già trẻ gái trai – đều phải thấm nhuần tinh thần làm chủ nước nhà. Mọi người phải nâng cao tinh thần trách nhiệm cần kiệm xây dựng Tổ quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội”.

(Bài nói chuyện với nhân dân và cán bộ tỉnh Hải Dương khi Người về thăm và làm việc tại địa phương, ngày 26/7/1962).

- Theo Người, dưới chế độ mới, mọi công dân cần có tinh thần làm chủ đất nước, không ngừng phát huy vai trò làm chủ, đề cao trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, học tập, công tác và thực hành tiết kiệm, thật sự là người chủ xây dựng đất nước.

- Ngày nay, lời Bác càng có ý nghĩa thực tiễn to lớn vì chỉ có đề cao tinh thần tự lực, tự cường, làm chủ mới có sự sáng tạo và chỉ có sáng tạo mới tạo ra những giá trị mới đáp ứng cho sự phát triển bền vững và bảo đảm cho thắng lợi trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ngày 27/7/1950

“Càng tưởng nhớ đến những người con dũng cảm của Tổ quốc, thì mọi người càng phải thêm hăng hái thi đua làm trọn nhiệm vụ tổng động viên, để chuẩn bị đầy đủ, để chuyển mạnh sang tổng phản công, để tranh lại độc lập và thống nhất cho Tổ quốc”.

(“Thư gửi Ban tổ chức Trung ương ngày Thương binh – Liệt sĩ” ngày 27/7/1950).

- Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành thời gian viết thư thăm hỏi anh em thương binh, gia đình các tử sĩ và Người gửi tặng 1 tháng lương của mình góp vào quỹ, thể hiện sự tri ân đối với các thương binh, liệt sĩ. Qua đó, Người cũng động viên, khích lệ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hăng hái thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ của cách mạng và tri ân các thương binh, tử sĩ đã anh dũng hi sinh, để Tổ quốc được độc lập, tự do, thống nhất và dân tộc ta mãi mãi trường tồn.

- Đảng, Nhà nước, quân và dân ta đời đời ghi nhớ, vinh danh sự hi sinh và những cống hiến to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, thương binh và luôn quan tâm làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Ngày 28/7/1954

“Hòa bình cũng như kháng chiến, chúng ta quyết không nên vì thắng mà kiêu. Toàn thể nhân dân, quân đội và cán bộ ta cần phải ghi nhớ mà thực hành”.

(Bài viết “Hội nghị Giơnevơ thắng lợi lớn”, ngày 28/7/1954, Báo Nhân dân, số 209, từ ngày 28 đến 30/7/1954).

- Lời Bác nhắc nhở nhân dân ta, tuy vui mừng, phấn khởi với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược nhưng không được có tâm lý tự kiêu, say sưa chiến thắng mà thỏa mãn; cần tiếp tục đoàn kết chặt chẽ, ra sức đấu tranh để hoàn thành độc lập, thắng lợi.

- Lời Bác có giá trị lịch sử và ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, là phương châm hành động để cấp Ủy, tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên quán triệt và thực hiện có hiệu quả trong lãnh đạo tư tưởng, giáo dục chính trị, xây dựng tinh thần đoàn kết toàn dân một ý chí.

Ngày 29/7/1964

“Muốn hoàn thành tốt mọi việc, thì toàn thể đảng viên và cán bộ phải chấp hành nghiêm chỉnh đường lối và chính sách của Đảng. Và muốn như vậy, thì các cấp Ủy, Đảng phải tăng cường công tác kiểm tra”.

(Bài nói tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra của Đảng, ngày 29/7/1964).

- Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu đội ngũ cán bộ, đảng viên phải gương mẫu chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng; giữ gìn tốt kỷ luật; các cấp Ủy, tổ chức Đảng phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành của tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên, bảo đảm cho mọi chủ trương, đường lối, chính sách được thực thi nghiêm túc, nhất quán, đạt hiệu quả cao.

- Quán triệt tư tưởng chỉ đạo trên, Đảng ta luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng “vừa hồng, vừa chuyên”, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp Ủy, tổ chức Đảng các cấp; thực hiện nghiêm việc đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên, cán bộ hằng năm gắn với sinh hoạt tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng.

Ngày 30/7/1950

“Xin chỉ thị trước khi làm, gửi báo cáo khi làm xong – là một điều rất cần thiết, để làm cho chính sách của Chính phủ và Đoàn thể thấu suốt từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên”.

(Bài viết “Xin chỉ thị, gửi báo cáo”, Báo Sự thật, số 137, ngày 30/7/1950).

- Lời Bác có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc về tính tổ chức, tính kỷ luật của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp Ủy, chính quyền ở mỗi địa phương; khắc phục tình trạng biệt lập, cục bộ, qua đó tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp cho sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc thành công và giành thắng lợi trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa – hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

- Học tập và làm theo lời Bác, cấp Ủy các cấp, cán bộ, đảng viên phải luôn nhận thức đúng và thường xuyên rèn luyện phương pháp, tác phong công tác khoa học, thực hiện nghiêm chế độ, nền nếp báo cáo, xin chỉ thị của cấp trên và các cơ quan chức năng; kiên quyết đấu tranh phê phán phương pháp, tác phong làm việc tùy tiện, chủ nghĩa kinh nghiệm, báo cáo thiếu trung thực, làm thì kém, báo cáo thì hay… ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Ngày 31/7/1952

“Quan liêu, tham ô, lãng phí là tội ác. Phải tẩy sạch nó để thực hiện cần kiệm liêm chính, để đẩy mạnh thi đua sản xuất và tiết kiệm, để đưa kháng chiến đến thắng lợi, kiến quốc đến thành công, để xây dựng thuần phong mỹ tục trong toàn dân, toàn quốc”.

(Bài viết “Chống quan liêu, tham ô, lãng phí”, Báo Nhân dân, số 68, ngày 31/7/1952).

- Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ, trong một bộ phận cán bộ, đảng viên xuất hiện biểu hiện tham ô, lãng phí, quan liêu, đã được nhân dân phê bình nhưng còn có giấu giếm, chưa kiên quyết kiểm thảo và sửa chữa, làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, với chế độ; rối loạn kỷ cương pháp luật, hư hỏng cán bộ. Đó chính là giặc nội xâm, cần phải kiên quyết đấu tranh để bài trừ khỏi đời sống xã hội.

- Thấu triệt tư tưởng của Người, Đảng, Nhà nước ta luôn kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đi đôi với mở rộng dân chủ rộng rãi ở cơ sở và tăng cường công tác thanh tra, giám sát của các cơ quan chức năng, gắn với phát động và động viên sự giám sát của nhân dân theo đúng phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát”, đấu tranh không khoan nhượng, không có vùng cấm để loại bỏ thứ giặc nội xâm ra khỏi đời sống xã hội và trực tiếp củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, với chế độ.

Phan Minh
(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 557

Ý Kiến bạn đọc