Người tốt - Việc tốt

Ghi nhớ lời Bác dạy

 

Ngày 5/7/1951

“Thi đua ái quốc nhằm ba mục đích chính: diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm. Tức là làm cho nhân dân no, ấm, biết chữ, làm cho Tổ quốc độc lập, tự do”.

(Bài viết “Thi đua ái quốc, hiện tại và tương lai vẻ vang của nước ta”, Báo Nhân dân, số 15, ngày 5/7/1951)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ ba mục đích cụ thể của thi đua ái quốc là: diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm. Thi đua ái quốc làm cho đời sống nhân dân no ấm, nâng cao dân trí, giúp cho Tổ quốc được độc lập, tự do.

- Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc vẫn còn nguyên giá trị, đã cổ vũ, khích lệ nhân dân ta thi đua lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, chung sức xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống của nhân dân, đảm bảo tốt an sinh xã hội.

Ngày 6/7/1953

“Được lòng dân, thì việc gì cũng làm được, trái ý dân, thì chạy ngược chạy xuôi”.

(Bài viết “Sẽ được mấy lâu?”, Báo Nhân dân, số 122, từ ngày 6 đến 10/7/1953)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải hành động vì dân, thấu hiểu, chia sẻ, quan tâm đến lợi ích chính đáng của nhân dân; được như vậy, nhân dân mới tin tưởng và ủng hộ Đảng thực hiện thắng lợi mục tiêu cách mạng.

- Trong tình hình các thế lực thù địch đẩy mạnh các hoạt động chống phá đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chia rẽ nhân dân với Đảng… Đảng, Nhà nước ta phải sâu sát, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, có chủ trương, đường lối hợp lòng dân, tạo được sự đồng thuận giữa ý Đảng – lòng dân. Chỉ có như thế, mới tranh thủ được thời cơ, vượt qua thách thức, tiến hành thành công sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa – hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ngày 7/7/1958

“Anh hùng, chiến sĩ thi đua đã là những người tiên phong trong sản xuất, mà cũng là gương mẫu về đạo đức cách mạng. Họ đặt lợi ích chung của dân tộc trên lợi ích riêng của cá nhân”.

(Bài viết “Lời chào mừng Đại hội Anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ II”, ngày 7/7/1958)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh đã biểu dương thành tích của các anh hùng, chiến sĩ thi đua đã đạt được trong những năm đầu đất nước hòa bình, khôi phục kinh tế ở miền Bắc; cổ vũ, động viên mọi người hăng hái phấn đấu học tập, làm theo tấm gương của các anh hùng, chiến sĩ thi đua trong Đại hội. Người chỉ ra cách thức rèn luyện, phấn đấu cho mỗi cán bộ, đảng viên, phải luôn đặt lợi ích chung của dân tộc, của đất nước lên trên lợi ích cá nhân, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân, vượt mọi khó khăn, gian khổ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, mẫu mực về đạo đức, lối sống, không tự kiêu, tự mãn, tự tư, tự lợi về lợi ích và hưởng thụ, luôn giúp đỡ mọi người cùng tiến bộ.

- Thấm nhuần lời Bác, Đảng ta luôn khẳng định tầm quan trọng của đạo đức cách mạng và vai trò của thi đua yêu nước đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội – một chế độ xã hội mà con người được đặt ở vị trí trung tâm, được bảo đảm về mọi quyền lợi chính đáng, được phát triển toàn diện bản thân.

So-554--Ghi-nho-loi-Bac-day
Chủ tịch Hồ Chí Minh với đại biểu Anh hùng, chiến sĩ thi đua các lực lượng vũ trang nhân dân
giải phóng miền Nam ra thăm miền Bắc 11/11/1965 (Nguồn: baonghean.vn).

Ngày 8/7/1958

“Vào Đảng, vào Đoàn không phải để làm “quan” cách mạng, hay là để nói chính trị suông. Tất cả đảng viên và đoàn viên phải ra sức tăng gia sản xuất, thực hành các chính sách của Đảng và Chính phủ”.

(Bài viết “Nói chuyện tại Hội nghị sản xuất tỉnh Sơn Tây” – nay thuộc TP. Hà Nội, ngày 8/7/1958)

- Lời Bác nhắc nhở đội ngũ cán bộ, đảng viên về trách nhiệm và quyết tâm trong lãnh đạo phát triển sản xuất; phải gương mẫu, tích cực, chủ động, sáng tạo, nói đi đôi với làm, thực sự là những người tiền phong, gương mẫu trong thực hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, có phong cách làm việc cụ thể, tỉ mỉ, sâu sát quần chúng, biết làm gương và hướng quần chúng vào thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm trong từng thời kỳ nhất định.

- Mỗi cán bộ, đảng viên hiện nay phải luôn gương mẫu đi đầu trong chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các cuộc vận động của các cấp, các ngành; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; những biểu hiện quan liêu, xa dân, vi phạm dân chủ, nói không đi đôi với làm.

Ngày 9/7/1947

“Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Nếu không đạt được mục đích đó, là tuyên truyền thất bại. Muốn thành công, phải biết cách tuyên truyền”.

(Bài viết “Người tuyên truyền và cách tuyên truyền”, Báo Sự thật, số 79, từ ngày 26/6 đến 9/7/1947) 

- Lời Bác không chỉ khẳng định vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền trong giáo dục nâng cao nhận thức, xây dựng ý chí quyết tâm, củng cố niềm tin của toàn Đảng, toàn dân; mà còn là phương châm, phương hướng phấn đấu, rèn luyện đối với mỗi cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền.

- Thấm nhuần lời Bác, Đảng ta luôn quan tâm lãnh đạo công tác tuyên truyền. Mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn bám sát mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ trong từng thời kỳ, giai đoạn cách mạng và đặc điểm, tình hình của địa phương, của nhân dân để lựa chọn đúng, trúng nội dung, phương pháp tuyên truyền, tạo nên sự đồng thuận giữa ý Đảng, lòng dân và sự thống nhất ý chí, hành động của toàn dân trong thực hiện mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước góp phần vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Ngày 10/7/1960

“Phải lấy việc làm thực tế mà hướng dẫn nhân dân ta xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”.

(Bài viết “Quốc hội ta vĩ đại thật”, Báo Nhân dân, số 2.304, ngày 10/7/1960)

- Đây là sự kỳ vọng, cũng là lời căn dặn và giao nhiệm vụ của Chủ tịch Hồ Chí Minh để các đại biểu Quốc hội khóa II thực sự là nơi gửi gắm quyền lực chính trị của nhân dân. Quốc hội phải tuyệt đối trung thành với mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Để đạt được mục tiêu đó, mỗi đại biểu Quốc hội phải luôn sâu sát thực tế, bám nắm thực tiễn, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và bằng những hành động cụ thể, mẫu mực để làm gương và hướng dẫn
nhân dân.

- Lời Bác là phương châm hành động, mục tiêu phấn đấu của đại biểu Quốc hội, đại biểu dân cử ở các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể chính trị – xã hội và là cơ sở, tiêu chí để nhân dân, quần chúng lựa chọn người đại diện cho mình tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, tiền phong, gương mẫu về lời nói và hành động, đồng thời giám sát việc thực hiện của các đại biểu Quốc hội.

Ngày 11/7/1951

“Bất kỳ việc to việc nhỏ, phải chịu khó giải thích cho mọi người dân hiểu rõ thì dân sẽ vui lòng làm, mà việc gì cũng thành công”.

(Bài viết “Công trái”, Báo Cứu quốc, số 1.859, ngày 11/7/1951)

- Lời dạy trên chính là sự khẳng định vai trò quyết định của quần chúng nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng và tầm quan trọng đặc biệt của công tác tuyên truyền quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giác ngộ, đoàn kết, tập hợp và phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân; không chỉ dành cho một người, một việc mà còn dành cho mọi cán bộ, đảng viên trong tất cả mọi việc

- Trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng khó khăn, phức tạp hơn trong khi các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, kích động, chia rẽ nhân dân với Đảng, càng đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên phải quán triệt và thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác tuyên truyền, đồng thời kiên quyết khắc phục bệnh quan liêu, mệnh lệnh có trong mỗi cán bộ, đảng viên.

Phan Minh
(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 554

Ý Kiến bạn đọc