Người tốt - Việc tốt

Ghi nhớ lời Bác dạy

 

Ngày 27/6/1968

“Phải luôn luôn cảnh giác, đoàn kết chặt chẽ, ra sức chiến đấu mạnh, sản xuất tốt, phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm”.

(Thư khen quân và dân miền Bắc, ngày 27/6/1968)

- Lời dạy không chỉ động viên, khen ngợi quân và dân miền Bắc mà còn nhắc nhở quân và dân hai miền Nam – Bắc phải luôn nêu cao cảnh giác cách mạng, đoàn kết chặt chẽ, đồng tâm hợp lực, ra sức chiến đấu mạnh, sản xuất tốt; đồng thời, phải coi trọng việc phát huy ưu điểm, kiên quyết sửa chữa khuyết điểm để cùng nhau thi đua trong lao động sản xuất, trong đấu tranh giải phóng dân tộc.

- Ngày nay, đất nước hòa bình, thống nhất nhưng các thế lực thù địch vẫn không từ bỏ chiến lược “diễn biến hòa bình” nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng ta và thành quả cách mạng; toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải luôn nêu cao cảnh giác cách mạng, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn đen tối đó.

Ngày 28/6/1966

“Phải mật thiết liên hệ với gia đình học trò. Bởi vì giáo dục trong nhà trường chỉ là một phần, còn cần có sự giáo dục ngoài xã hội và trong gia đình để giúp cho việc giáo dục trong nhà trường tốt hơn. Giáo dục trong nhà trường dù tốt mấy nhưng thiếu giáo dục trong gia đình và ngoài xã hội thì kết quả cũng không hoàn toàn”.

(Bài nói chuyện tại Hội nghị cán bộ Đảng ngành giáo dục, họp tháng 6/1957)

- Theo Bác, giáo dục gia đình giữ vai trò rất quan trọng, làm cho học sinh phát triển toàn diện, mang lại cho trẻ em niềm hạnh phúc của tuổi thơ khi được sống cùng cha mẹ và giúp việc giáo dục của nhà trường tốt hơn.

- Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ về tầm quan trọng của gia đình, Đảng và Nhà nước ta luôn đánh giá cao vị trí, vai trò của gia đình đối với sự phát triển bền vững của đất nước, luôn xác định gia đình là tế bào của xã hội; đồng thời, đề cao trách nhiệm của các ngành, các cấp, các đoàn thể và tổ chức xã hội trong quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 là dấu mốc quan trọng để những con người đất Việt hướng về cội nguồn, về những người thân yêu, qua đó nuôi dưỡng tình cảm đẹp, những giá trị văn hóa cao quý của dân tộc.

So-553--Ghi-nho-loi-Bac-day---Anh-1
Bác Hồ thăm một đơn vị bộ đội thuộc Quân khu 4 (năm 1961).
(Nguồn: bqllang.gov.vn).

Ngày 29/6/1963

“Nhân dân Việt Nam cũng như nhân dân lương thiện trên thế giới ai cũng muốn hòa bình. Nhưng phải đoàn kết đấu tranh chống đế quốc thực dân thì mới giành được hòa bình thật sự”.

(Bài viết “Hòa bình kiểu Mỹ tức là binh họa”, bút danh Chiến sĩ, báo Nhân dân, số 3380, ngày 29/6/1963).

- Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói lên khát vọng, mong muốn được hòa bình của nhân dân tiến bộ trên thế giới nói chung và nhân dân Việt Nam nói riêng; đồng thời, kêu gọi nhân loại phải đoàn kết đấu tranh chống đế quốc thực dân thì mới giành được hòa bình thật sự.

- Ngày nay, lời Bác Hồ năm xưa vẫn giữ nguyên giá trị lịch sử và ý nghĩa thực tiễn, Đảng lãnh đạo đất nước đẩy mạnh công cuộc đổi mới, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ngày 30/6/1947

“Mỗi đồng chí phải là người kiểu mẫu trong sự hy sinh phấn đấu cho Tổ quốc, cho đồng bào”.

(Điện văn gửi Ban Chấp hành Đảng Dân chủ Việt Nam, ngày 30/6/1947)

- Lời dạy không chỉ là yêu cầu đối với các đồng chí Ban Chấp hành, mà còn là yêu cầu đặt ra cho mỗi cán bộ, đảng viên – phải kiểu mẫu hy sinh phấn đấu cho Tổ quốc, cho đồng bào; luôn tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đặt lợi ích của tập thể, của nhân dân lên trên lợi ích của cá nhân; nêu cao tính tiền phong gương mẫu, tích cực, tự giác, đoàn kết vượt qua khó khăn, gian khổ, thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

- Ngày nay, lời Bác chính là tư tưởng chỉ đạo, phương châm hành động, là yêu cầu đặt ra đối với cán bộ, đảng viên phải đề cao trách nhiệm, phát huy tốt tính tiền phong gương mẫu, là tấm gương sáng trước quần chúng nhân dân.

Ngày 1/7/1942

“Ong kia yêu giống, yêu nòi,
Đồng tâm, hợp lực đuổi loài cáo đi.
Bây giờ ta thử so bì,
Ong còn đoàn kết, huống chi là người!”

(Bài thơ “Con cáo và tổ ong”, Báo Việt Nam độc lập, số 130, ngày 1/7/1942)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở mọi người về tình yêu thương giống nòi và sức mạnh của đoàn kết trong đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc. Đây là tư tưởng bắt nguồn từ truyền thống “lấy nhỏ chống mạnh”, là phương pháp hành động và tư tưởng chỉ đạo cách mạng.

- Trong xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; sự cạnh tranh lợi ích giữa các quốc gia, dân tộc ngày càng gay gắt đang đặt ra cho dân tộc ta cả thời cơ và thách thức to lớn, đòi hỏi hơn lúc nào hết toàn Đảng, toàn dân ta phải phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy nội lực, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Ngày 2/7/1958

“Yêu nước thì việc gì có lợi cho nhân dân, dù khó mấy cũng phải ra sức làm cho kỳ được. Điều gì có hại cho nhân dân, dù khó mấy cũng phải ra sức trừ cho kỳ hết”.

(Bài viết“Vệ sinh yêu nước” (Phong trào diệt ruồi, muỗi), Báo Nhân dân, số 1572, ngày 2/7/1958)

- Theo Bác Hồ, yêu nước phải được bắt đầu từ những việc nhỏ nhất và thể hiện ở việc làm cụ thể của mỗi người trong đời sống hằng ngày; yêu nước không thể tách rời thương yêu nhân dân, người yêu nước luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên, lên trước lợi ích cá nhân và dù khó khăn, gian khổ thế nào cũng ra sức làm cho kỳ được, còn việc gì có hại cho nhân dân phải ra sức trừ cho kỳ hết.

- Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân mẫu mực của một người chiến sĩ cách mạng đã hiến dâng trọn vẹn cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang và cuộc sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Ngày 3/7/1964

“Xây dựng chủ nghĩa xã hội là một sự nghiệp cực kỳ vẻ vang, nhưng phải lâu dài và gian khổ. Nhân dân ta cần phải có tinh thần phấn đấu bền bỉ, quyết tâm vượt mọi khó khăn, để giành lấy những thắng lợi mới rực rỡ hơn nữa”.

(Lời phát biểu tại lễ bế mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, khóa III, ngày 3/7/1964, Báo Nhân dân, số 3748, ngày 4/7/1964)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhận rõ việc xây dựng chủ nghĩa xã hội là sự nghiệp cực kỳ vẻ vang nhưng cũng nhiều khó khăn, gian khổ và lâu dài. Do đó, cần sự đồng thuận, phấn đấu bền bỉ với một quyết tâm cao mới có thể đưa sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta đến thắng lợi hoàn toàn; đồng thời, phải kiên quyết khắc phục tư tưởng chủ quan, nóng vội, duy ý chí.

- Hiện nay, trước tình hình diễn biến phức tạp, khó lường, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân ta phải tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng, kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa và lợi ích của quốc gia dân tộc.

Ngày 4/7/1959

“Nếu mọi người học tập thấm nhuần tinh thần anh dũng và chí khí kiên cường, học được ở Viện bảo tàng, mà quyết tâm làm đúng chính sách của Đảng, đi đúng đường lối quần chúng, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng, thì chúng ta nhất định thắng lợi trong mọi việc”.

(Bài viết “Xem Viện bảo tàng cách mạng”, Báo Nhân dân, số 1936, ngày 4/7/1959)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở mọi người về truyền thống tốt đẹp của dân tộc và trách nhiệm phải phát huy truyền thống đó trong điều kiện mới. Mỗi người phải thấm nhuần được tinh thần anh dũng, chí khí kiên cường của dân tộc, của con người Việt Nam được kết tinh trong những hiện vật ở bảo tàng và biết vận dụng tạo nguồn lực tinh thần, nỗ lực thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.

- Ngày nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, nhân dân ta luôn phát huy truyền thống yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, đoàn kết, xây dựng đất nước đạt được những thành tựu bước đầu quan trọng vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Phan Minh
(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 553

Ý Kiến bạn đọc